• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Magdalena Piotrowska

Magdalena Piotrowska, dr

Ośrodek: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

 

e-mail: m.piotrowska@iaepan.edu.pl; piotrowskamagda@op.pl

 

https://independent.academia.edu/MagdaPiotrowska

Zainteresowania badawcze:

okres wpływów rzymskich, kultura przeworska oraz kultura wielbarska, archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa; główne pola ostatnich zainteresowań badawczych to studia nad sztucznymi ujęciami wody w przestrzeni osad oraz problematyka związana z funkcjami studni.

 

Publikacje

Monografie

Piotrowska M. 2013. Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi. Łódź

Rzepecki S., Kot K., Piotrowska M. 2016. Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. Łódź

 

Artykuły w czasopismach

Antosik A., Piotrowska M. 2023. Pochówek dziecięcy kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego ze stanowiska Kobyla Miejska 14, gm. Szadek. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 38, 175-188.
Piotrowska M., Rutkowski W. 2023. Fibule legionowe ze stanowiska w Kwiatkowie, gm. Brudzew. Uwagi na temat technik i technologii produkcji. Folia Praehistorica Posnaniensia 28, 299-313.

Piotrowska M.,  Czarnecka K.,  Smółka-Antkowiak E. 2022. Zagadka z kluczem. Dziwny przedmiot z XIX-wiecznych amatorskich wykopalisk w Kwiatkowie, pow. turecki. Wiadomości Archeologiczne 73,  263-273.

Piotrowska M., Kot-Legieć K. 2021. Pottery from the well and its context. Searching for differences and similarities, Folia Praehistorica Posnaniensia 26, 347-372.

Piotrowska M., Waszczuk K. 2021. Szczątki psów ze studni kultury przeworskiej ze stanowiska Kwiatków 11/20, gmina Brudzew, Fontes Archaeologici Posnanienses 57

Piotrowska M. 2020. The function of wells in settlements of central European communities in late antiquity. An example of the Przeworsk culture from Kwiatków (woj. wielkopolskie/PL). Archäologisches Korrespondenzblatt 50 (3), 387-412.

Piotrowska M. 2020. Public or private? An attempt to interpret the social-economic purpose and differences of wells located within the space of the Przeworsk culture settlement (based on the interdisciplinary research - example of the site in Kwiatków). Acta Archaeologica Lodziensia.

Piotrowska M. 2019. Place and importance of wells in settlements of central European communities in late antiquity. An example of the Przeworsk culture from Kwiatków (woj. wielkopolskie/PL). Archäologisches Korrespondenzblatt 49 (1), 127-148.

Piotrowska M., Michałowski A. 2018. Studnia – szczególny obiekt w przestrzeni stanowiska archeologicznego. Wprowadzenie do problematyki badawczej. Folia Praehistorica Posnaniensia 23, 137-167.

Piotrowska M., Okupny D., Twardy J., Forysiak J. 2019. Roman period well fills resulting from using and abandonment in environment of a river valley (Kwiatków site, Central Poland). Studia Quaternaria 36 (1), 55-69.

Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Okupny D., Forysiak J., Rzepecki S. 2019. Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age, Quaternary International: The Journal of the International Union for Quaternary Research 2019 (501), 250-268.

Kozak L., Niedzielski P., Jakubowski K., Michałowski A., Krzyżanowska M., Teska M., Wawrzyniak M., Kot K. and Piotrowska M. 2016. The XRF mapping of archaeological artefacts as the key to understanding of the past. Journal of X-Ray Science and Technology 24, 427-436.

Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Rzepecki S., Okupny D. 2016. Geomorfologiczne oraz geologiczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie (Kotlina Kolska), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 46 (2015), 211-227.

Piotrowska M., Kot K. 2016. Mąkolice, stan. 15, gm. Głowno. Przyczynek do badań nad zagospodarowaniem przestrzennym osad ludności kultury przeworskiej. Raport, 11 (2016), 107-112.

Piotrowska M. 2015 Traces of Metallurgy at the Site of Łosino 15, Compared with Other Finds Related to Ancient Metallurgy. Journal of Environmental Science and Technology: B, 10 (2015), 529-537.

Kot K., Piotrowska M. 2014. Wielokulturowe stanowisko Kwiatków 11, gmina Brudzew – stan badań i aktualne znaczenie poznawcze. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 15, 181-190.

Domańska L., Ficyk M., Piotrowska M., Rzepecki S., Stępień A. 2013. Wyniki archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Łosino 15, gm. Kobylnica, Raport 2007-2008 (2), 357-369.

Domańska L., Ficyk M., Piotrowska M., Rzepecki S. 2013. Wyniki archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Łosino 13, gm. Kobylnica, Raport 2007-2008 (2), 349.

Piotrowska M., Kot K. 2011. Materiały ze schyłku okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego ze stanowiska Smólsk 1, powiat włocławski. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 28, 187-218.

Piotrowska M., Karmowska O. 2008. A Polish perspective on working as an archaeologist in Ireland, Archaeology Ireland 22 (2), 26-27.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Piotrowska M. 2021. Zróżnicowanie konstrukcyjne studni ze stanowiska Kwiatków 11/20, gmina Brudzew. Wstępne wyniki badań. W: E. Droberjar, B. Komoróczy (red.), Přispěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie Barbarů 2016 a 2018). Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 70, Brno, 227-237.

Piotrowska M. 2021. Przypadek czy wypadek? O znaleziskach fibul ze studni z osady kultury przeworskiej  w Kwiatkowie, gm. Brudzew, W: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (red.), Ze świata dawnych Barbarzyńców, Studia pradziejowe i wczesnośredniowieczne, Seria Archeologia 60, Poznań, 443-455.

Piotrowska M. 2019. Zaczerpnąć wody. Sposoby użytkowania studni w pradziejach na przykładzie znalezisk związanych z kulturą przeworską / Drawing water. The uses of water wells in Prehistory on the example of finds related to the Przeworsk culture. W: Marek Olędzki, Andrzej Michałowski, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska (red.), Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne, Łódź, 179-199.

Piotrowska M., Kot K. 2018. What lies in a well? Selected examples of artefacts obtained from artificial water supplies at the site at Kwiatków 11/20, Brudzew commune. Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen. Aussagemöglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung archäologischer Funde des eisenzeitlichen Mittel- und Nordeuropas. Akten des Internationalen Colloquiums anlässlich des 100. Jahrestages des Erscheinens des Fundkataloges von Erich Blume im Jahr 1915.Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 23. X Dr. Rudolf Habelt (2018), 129-137.

Piotrowska M. 2017. Historia i stan badań nad studniami w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich oraz w okresie wędrówek ludów na terenach ziem polskich. W: A. Marciniak-Kajzer, S. Rzepecki, A. Golański, M. Wąs, A. Andrzejewski (red.), Nie tylko krzemienie. Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi (2017), 405-415.

Piotrowska M. 2017. Jastorf elements in pottery from the site Łosino 15, Kobylnica commune. W:  A. Michałowski, M. Teska, P. Niedzielski, M. Żółkiewski (red.), Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum – new research perspectives. Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), 139-149.

Piotrowska M., Kot K. 2016. Zapinka italskiego pochodzenia ze zbiorów Seweryna Tymienieckiego. W: L. Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki (red.), Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. Łódź 2016, 215-220.

Karolina K., Piotrowska M., Schellner E. 2016. Osada kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Kwiatkowie, stan. 11 nad środkową Wartą. Stan badań i zakres poznawczy. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari Superiores et Inferiores Archeologia Barbarzyńców 2014. Wieluń: Instytut Archeologii UŁ, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi (2015), 318-328.

Piotrowska M. 2016. Studnia koło rzeki czyli o zasadności budowy i funkcji sztucznych ujęć wody w przestrzeni osad kultury przeworskiej. Szkic do problemu. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari Superiores et Inferiores Archeologia Barbarzyńców 2014. Wieluń: Instytut Archeologii UŁ, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi (2015), 329-343.

Piotrowska M. 2016. Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów. Perspektywa źródeł nieruchomych. W: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Strefy A1 i A2. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych (2016), 45-138.

Kot K., Piotrowska M. 2016. Chronologia i zagospodarowanie stref A1 i A2 w okresie przedrzymskim, rzymskim i okresie wędrówek ludów. W: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Strefy A1 i A2. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych (2016), 285-300.

Kot K., Piotrowska M. 2014. Smólsk 1, gm. Włocławek – osada z młodszego okresu przedrzymskiego. W: A. Jaszewska, M. Olędzki, J. Skowron (red.) Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy, t. III. Zielona Góra, 9-30.

Kot K., Piotrowska M. 2014. Osadnictwo kultury przeworskiej na stanowisku Januszewice 14, gm. Opoczno. W: A. Jaszewska, M. Olędzki, J. Skowron (red.) Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy, t. III, Zielona Góra,  31-54.

 

Redakcja monografii

Olędzki M., Michałowski A., Kot K., Piotrowska M. (red.) 2019. Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne. Łódź.

 

Projekty

 • 2015-2019 – kierownik projektu w grancie FUGA 4 z Narodowego Centrum Nauki o numerze 2015/16/S/HS3/00241 pt.: „Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej środkowoeuropejskich społeczeństw schyłku starożytność”.
 • 2015-2017 – wykonawca w grancie z Narodowego Instytut Dziedzictwa o numerze: 03287/15/FPK/NID, pt. „Kwiatków 11/20, gm. Brudzew – wielokulturowy kompleks osadniczy”.
 • 2014-2016 – redaktor internetowej bazy bibliograficznej „Bibliografia Etnografii Polskiej”; źródło finansowania: środki przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę; zakres obowiązków: tworzenie angielskich wersji wypisów bibliograficznych.

 

Staże naukowe, kwerendy, stypendia

 • 2017, Dania - Muzeum Narodowe w Kopenhadze (Library of the Ancient Cultures of Denmark and the Mediterranean), kwerenda naukowa.
 • 2016, Niemcy - Institut für Ur – und Frühgeschichte Christian Albrechts Universität, Kilonia, kwerenda naukowa.
 • 2016, Niemcy - Archäologisches Landesmuseum Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Szlezwik, kwerenda naukowa.
 • 2010, Dania - Muzeum Narodowe w Kopenhadze (Library of the Ancient Cultures of Denmark and the Mediterranean), kwerenda naukowa.
 • 2008, Grecja - Natural History Museum of Petrified Forest of Lesvos, Sigri, staż konserwatorski.
 • 2004/2005 – stypendium Socrates – Erasmus we Francji, Université de Provence (Aix-Marseille I).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013, dofinansowanie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na publikację rozprawy doktorskiej. Książka pt. „Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi” ukazała się w roku 2014.
 • 2005, medal „Za chlubne Studia”.


Popularyzacja

 • Warsztaty archeologiczne dla dzieci pt. „Czym zajmuje się archeolog – gdzie pracuje i jakie ma narzędzia?”
 • Warsztaty archeologiczne pt. „Z Etrurii nad Bałtyk?” dla lektorów oraz słuchaczy ze szkoły języka włoskiego AL DENTE w Łodzi.
 • Wykład on-line w ramach seminariów Extra Limites, pt. „Funkcje studni w przestrzeni osad środkowoeuropejskiego Barbaricum. Przykład osady kultury przeworskiej w Kwiatkowie, gm. Brudzew” dostępny jest na kanale YouTube projektu Extra Limites: https://www.youtube.com/....