• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Joanna Słomska-Bolonek

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

 • historia europejskiego włókiennictwa pradziejowego
 • przemiany technologiczne w budowie i funkcjonowaniu warsztatów tkackich
 • rozwój produkcji tekstylnej w różnych okresach historycznych
 • handel i kontakty międzykulturowe
 • znaczenie tkanin w obrzędowości
 • archeologia eksperymentalna z zakresu włókiennictwa

 

Publikacje:

Artykuły naukowe:

 • Słomska-Bolonek J. 2021. Annex 2 Textile from Tyniec nad Ślęzą, Wrocław district, Lower Silesian Voivodeship Tkanina z Tyńca nad Ślęzą, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie. In: B. Komoroczy, E. Droberjar (eds.) PŘÍSPĚVKY K POZNÁNÍ BARBARSKÝCH KOMUNIT (Archeologie barbarů 2016 a 2018). Archeologický ústav AV ČR, Brno, 353-355. 
 • Dulęba P., Słomska J. Soida J. 2020. A weaving loom from the La Tène settlement culture in Samborowice in Upper Silesia / Warsztat tkacki z osady kultury lateńskiej w Samborowicach na Górnym Śląsku. In: I. Čizmář, H. Čizmářová, A. Humpolová (eds.) Jantarová Stezka v Proménách času. Moravské zemské muzeum, 287-302.
 • Słomska J., Antosik Ł. 2020. Textiles Remains in Polish Iron Age Cemeteries. In: S. Sabatini, S. Bergerbrant (eds.) The Textile Revolution in Bronze Age Europe. Production, Specialisation, Consumption, 117-133. Cambridge University Press.
 • Słomska J. 2019. Loom weights – a general typology of finds from Poland. Przegląd Archeologiczny 67, 89-99. 
 • Antosik Ł., Słomska J. 2019. Nowe odkrycia fragmentów tekstylnych w magazynach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 21, 11-17.
 • Słomska J., Antosik Ł. 2018. W jakim stroju na swój pogrzeb, czyli próba interpretacji funkcji tekstyliów archeologicznych odkrywanych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski. Przegląd Archeologiczny 66, 57-75. doi: 10.23858/PA66.2018
 • Słomska J., Antosik Ł. 2018. The Hallstatt textiles from the bi-ritual cemetery in Świbie. Światowit 56, 129-135.
 • Antosik Ł., Słomska J. 2018. Early Medieval Looms in Poland in the Light of Archaeological Finds. Fasciculi Archaeologiae Historicae 31, 115-124. doi: 10.23858/FAH31.2018
 • Antosik Ł., Słomska J., Zawilski P. 2018. Średniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 33, 189-196. doi: 10.18778/0208-6034.33.09
 • Antosik Ł., Słomska J. 2017. Nowe odkrycia tekstylne z cmentarzyska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Łabędach-Przyszówce w pow. gliwickim, na stanowisku 4. Raport 12, 89-96.
 • Antosik Ł., Słomska J. 2014. Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny. Rocznik Muzeum Opolskiego 21, 103-110.
 • Antosik Ł., Słomska J. 2013. Najstarsze zabytki włókiennicze z terenu Łodzi. Kronika miasta Łodzi, 3(63), 180-183.
 • Antosik Ł., Słomska J. 2012. (Rec.) Wearing the cloak. Dressing the Soldier in Roman Times, edited by Marie-Louise Nosch, “Ancient Textiles Series”, vol. 10, Oxford-Oakville 2012, liczne tabele, ryciny, fotografie (w tym kolorowe), rekonstrukcje, schematy. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LX (3), 523-525.
 • Antosik Ł., Słomska J. 2011. (Rec.) The medieval broadcloth. Changing trends in fashions, manufacturing and consumption, edited by Kathrine Vestergård. Pedersen and Marie-Louise B. Nosch “Ancient Textiles Series” vol. 6, Oxford 2009, liczne ryciny, tabele, fotografie (w tym kolorowe), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LIX (1), 115-116.
 • Antosik Ł., Słomska J. 2011. (Rec.) ‘Cord’ ornaments on pottery in the Vistula and Dnieper interfluvial region: 5th – 4th mill. BC, Baltic Pontic Studies 15, (eds.) A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2010. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LIX (3-4), 443-445.

 

Rozdziały w monografiach:

 • Słomska-Bolonek J., Antosik Ł. 2022. Wyroby włókiennicze z cmentarzyska w Świbiu. In: M. Michnik, K. Dzięgielewski (eds.), Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w świbiu na górnym śląsku, tom 2, 216-237. Gliwice: Muzeum w Gliwicach. DOI:10.33547/Swibie2022.2.1
 • Słomska-Bolonek J. 2022. Analiza odcisku tkaniny ze stanowiska XI w Janówku, pow. legionowski. In: B. Kaczyński, Janówek, stanowisko XI. Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, XIII, 209-216. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne. DOI:10.36154/msiw132022 
 • Kowalska A. B., Maik J., Słomska J. 2019. Pozostałe szczątki organiczne z Kosynia (Other organic remains from Kosyń). In: J. Sobieraj (ed.), Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych (The origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses), 159-188. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
 • Słomska J. 2018. W glinę wplecione. Odciski plecionkarskie zachowane na ceramice z Redeczy Krukowej, pow. Włocławski. In: P. Papiernik, D. K. Płaza (eds.), Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach, 567-574. Łódź: Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.
 • Antosik Ł., Rybarczyk A., Słomska J. 2018. Analiza technologiczna i surowcowa tekstyliów z Czerwonego Dworu, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko XXI. In: P. Szymański (eds.), Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów, 235-244. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii.
 • Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A., Słomska J., Wtorkiewicz-Marosik E. 2018. Tekstylia. In: J. Piekalski (ed.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, 875-905. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii. doi: 10.23734/22.18.100
 • Słomska J., Antosik Ł. 2017. Textile Products from Świbie: Clues to Textile Production in the Early Iron Age in Modern Poland. In: H. Brezinova, M. Brevermanova, J. Malcolm-Davie (eds.), Archaeological Textiles – Link Between Past and Present. NESAT XIII, 31-38. Liberec – Praha: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering; Institute of Archaeology of the CAS, Prague.
 • Słomska J. 2017. Zeugnisse einer Textilproduktion in der Siedlung in Tumiany. In: T. Baranowski (eds.) Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein.  Tumiany,  woj. warmińsko-mazurskie, osada, 275-288. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Słomska J. 2015. Słów kilka o krośnie pionowym w kulturze przeworskiej. In: L. Tyszler, E. Droberjar (eds.) Barbari Svperiores et Inferiores Archaeology of the Barbarians 2014. Integration processes of the Central European Barbaricum Poland – Bohemia – Moravia – Slovakia, 451-457. Łódź - Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
 • Słomska J., Poklewski-Koziełł T., Maik J., Milecka K., Świętosławski W., Żemigała M., Hanc-Maik E., Koszałka J., Strzelczyk J., Stolarczyk T. 2014. Szkło. W: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku, 141-144. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

 

Udział w grantach i projektach badawczych:

 • Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities, kierownik: prof. Marie Louise Nosch, dr. hab. Agata Ulanowska, typ: COST – European Cooperation in Science and Technology Action 19131, finansowanie: European Union, lata realizacji: 2020-2023, stanowisko: w latach 2020-2021 MC substitute members, następnie członek zespołów: Atlas oraz Working Group 1 – Textile Technologies.
 • Janówek, stan. XI. Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Opracowanie archiwalnych badań archeologicznych, kierownik: Bartłomiej Kaczyński, typ: MKiDN 01450/22, lata realizacji: 2022, stanowisko: wykonawca.
 • Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16), pow. gliwicki, kierownik: Monika Michnik, typ: MKiDN 01433/21, lata realizacji 2021-2022, stanowisko: wykonawca.
 • Ammuriana – wyspa Murano w świetle wykopalisk / Isola di Murano alla luce degli scavi, kierownik: dr hab. T. Baranowski, type HARMONIA, NCN 2018/30/M/HS3/00737, lata realizacji: 2019-2021, stanowisko: członek zespołu technicznego.
 • Katalog najstarszych zabytków metalowych Wielkopolski, kierownik: prof. dr hab. M. Szmyt, type NPRH 0359/NPRH7/H11/86/2018, lata realizacji: 2018-2022, stanowisko: członek zespołu badawczego.

 

Popularyzacja:

 • Prezentacja “Archeologia - zawód czy pasja” wygłoszona na Festiwalu Nauki w SP 199 w Łodzi.
 • Współudział w organizacji wystawy poświęconej wynikom badań na stanowisku w Świbiu, pow. gliwicki w Muzeum w Gliwicach od 13 grudnia 2019 do 11 kwietnia 2020, Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej na Śląsku.
 • Współudział w organizacji wystawy poświęconej wynikom badań na stanowiskach Pomorzanki i Pomorzany w Gminnym Ośrodku Kultury w Łańcucie w 2013.
 • Współudział w organizacji wystawy poświęconej 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 2010, Sulejów.

 

Nagrody i stypendia:

 • Rozprawa doktorska została zgłoszona przez IAE PAN do nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021
 • Laureatka konkursu Adulescentia est Tempus Discendi w latach 2015, 2016, 2017, 2018.
 • List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyróżniające wyniki w nauce w roku akademickim 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • Archeologia Polska i Słowacka od schyłku antyku po średniowiecze, kierownik: dr. hab. T. Baranowskiego, lata realizacji: 2016-2018, stanowisko: członek zespołu badawczego.
 • Opracowanie i publikacja źródeł archeologicznych ze stanowiska 20 w Redczu Krukowym, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, kierownik: dr. P. Papiernik, typ MKiDN 2904/17, lata realizacji: 2016-2017, stanowisko: członek zespołu badawczego.
 • Opracowanie kurhanu „rodzinnego” z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego, kierownik: dr Paweł Szymański, typ OPUS, UMO-2013/09/B/HS3/00629, lata realizacji: 2014-2016, stanowisko: członek zespołu badawczego.
 • Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.), kierownik: prof. dr hab. J. Piekalski, type OPUS, UMO-2012/07/B/HS3/01088, lata realizacji: 2013-2016, stanowisko: członek zespołu badawczego.