• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Aneta Buchner

Mgr Aneta Buchner

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław

 

aneta.buchner@gmail.com

Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych, Wrocław

https://pan-pl.academia.edu/AnetaBuchner

Zainteresowana badawcze:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wielopoziomowej problematyki osadnictwa epoki brązu i okresu halsztackiego (osada, kompleks osadowy, mikroregion osadniczy, region). Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni osadniczej w aspekcie społecznych uwarunkowań. Do celów analitycznych wykorzystuję w tym przypadku narzędzia GIS, których szeroki wachlarz zastosowań w różnych dziedzinach nauki związanych z szeroko pojętą działalnością człowieka, pozwala mi badać ich możliwości analityczne w odniesieniu do modelowej rekonstrukcji krajobrazów osadniczych społeczeństw pradziejowych.

 

Uczestnictwo w projektach badawczych:

2014-2019 – „Archeo-baza. Cyfrowe archiwum Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych we Wrocławiu”. Projekt realizowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” Narodowego Centrum Nauki (nr UMO-0077/NPRH3/H11/82/2014; pod kierownictwem prof. dr hab. Bogusława Gedigi).

Celem projektu jest stworzenie cyfrowego archiwum źródeł pozyskanych w trakcie badań ratowniczych prowadzonych na Dolnym Śląsku w okresie od 1999 do 2009 roku w związku z modernizacją autostrady A-4 i budową Obwodnicy Wrocławia. Mój udział w projekcie dotyczy tworzenia wielopoziomowej struktury bazy i implementacji danych z poszczególnych stanowisk. Dane te odnoszą się do lokalizacji stanowisk, historii badań, aspektów przyrodniczych, rozplanowania obiektów, ich funkcji, chronologii i charakterystyki zabytków. Struktura Archeobazy obejmuje zarówno dane tekstowe, jak też i graficzne w postaci planów stanowisk, obiektów, rysunków zbytków oraz fotografii.

2016-2019 – „Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym”. Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki pod nazwą „OPUS 9” (nr UMO-2015/17/B/HS3/01314 pod kierownictwem prof. dr hab. Bogusława Gedigi).

Najważniejszym celem projektu jest zbadanie struktury podziału przestrzennego i funkcjonalnego osiedli z ogrodzeniami słupowymi na Śląsku oraz zarysowanie hipotetycznego modelu ich organizacji przestrzennej. Myślą przewodnią poszukiwań badawczych jest w tym przypadku identyfikacja reliktów stratyfikacji społecznej na stanowiskach osadowych z terenu Śląska i odniesienie wniosków płynących z ich analizy do znanych z literatury i ostatnich badań wykopaliskowych na Śląsku, źródeł grobowych, w których takie ślady najczęściej się manifestują. Schemat metod badawczych oparty został na kilkupoziomowych analizach źródłowych, analizach GIS i wizualizacji trójwymiarowej reliktów dwóch najlepiej przebadanych osad z Dolnego Śląska: w Starym Śleszowie i w Milejowicach.