• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

Dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

 

iwona.sobkowiak@iaepan.poznan.pl

https://www.researchgate.net/profile/Iwona_Sobkowiak-Tabaka

https://iaepan.academia.edu/IwonaSobkowiakTabaka

Zainteresowania badawcze:

Chrnostartygrafia schyłkowego paleolitu, społecznościami łowiecko-zbierackimi późnego paleolitu i mezolitu na Nizinie Środkowoeuropejskiej, relacje środowisko-człowiek, osadnictwo neolityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, transmisja kulturowa

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Sobkowiak-Tabaka I. (2011). Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2013). Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej na Pojezierzu Lubuskim. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Tom V. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Sobkowiak I. (2017). Rozwój społeczności Federmesser na Nizinie Środkowoeuropejskiej. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Artykuły w czasopismach:

Salque M., Bogucki P., Pyzel J., Sobkowiak-Tabaka I., Grygiel R., Szmyt M., Evershed R. P. (2013). Cheese making to overcome lactose intolerance in the 6th millennium BC in northern Europe. Nature, 493, 522-525.

Buko A., Kara M., Price T. D., Duczko W., Frei M. K., Sobkowiak-Tabaka I. 2013. A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (Central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research. Archäologisches Korrespondenzblatt, 43(3), 423-442.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., David E., Osypińska M., Terberger T., Winiarska-Kabacińska M. (2014). The chronology of T-shaped axes in the Polish Lowland. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 29-56.

Jasiewicz J., Sobkowiak-Tabaka I. (2015). Geo-spatial modelling with unbalanced data: modelling the spatial pattern of human activity during the Stone Age. Open Geosciences, 7, 289-307.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. Frei K. M, Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Price D. T., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. (2015). Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Prähistorische Zeitschrift, 90(1-2), 185-213.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Kasztovszky Z., Pietrzak S., Langer J. J., Biró K. T., Maróti B. (2015). Transcarpathian influences in the Early Neolithic of Poland. A case study of Kowalewko and Rudna Wielka sites. Acta Archaeologica Carpathica, 50, 5-32.

Sobkowiak-Tabaka I., KasztovszkyZ. , Kabaciński J., Biró K. T., Maróti B., Gméling K. (2015). Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands. Przegląd Archeologiczny, 63, 5-28.

Sobkowiak-Tabaka I., Werra D, Siuda R., Hughes R. (2016). Erratic Flint from Poland. Preliminary results of petrographic and geochemical analyses. Archaeologia Polona, 54, 67-82.

Marciniak A. Evans J., Henton E., Pearson J., Lisowski M., Bartkowiak M., Sobkowiak-Tabaka I. (2017). Animal husbandry in the Early and Middle Neolithic settlement at Kopydłowo in the Polish lowlands. An isotopic perspective. Archaeological and Anthropological Sciences, 9, 1461-1479. DOI 10.1007/s12520-017-0485-6

Sobkowiak-Tabaka I., Winkler K. (2017). The Ahrensburgian and the Swiderian in the area around the middle Oder River: reflections on similarities and differences. Quartär, 64, 25-48.

Sobkowiak-Tabaka I., Kubiak-Martens L., Okuniewska-Nowaczyk I., Kurzawska A., Ratajczak-SzczerbaM., Kufel-Diakowska B. (2018). Reconstruction of the Late Glacial and Early Holocene Landscape and human presence on the basis of multidisciplinary analyses from Lubrza in Western Poland. Environmental Archaeology. The Journal of Human Palaeoecology, 23(2), 123-136. DOI: 10.1080/14614103.2016.1268993

Sobkowiak-Tabaka I., Kufel-Diakowska B. (2019). The shining piece of the puzzle: evidence of plant use in the Late Palaeolithic. Archaeological and Anthropological Sciences, 11(4), 1373-1389. doi.org/10.1007/s12520-018-0604-z

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2012). The Eastern extension – new data on the Hamburgian in Poland. W: M. J. L. Th. Niekus, R. N. E. Barton, M. Street, Th. Terberger (red.), A Mind set on Flint. Studies in Honour of Dick Stapert. Groningen Archaeological Studies (217-234). Groningen: Barkhuis Publishing.

Sobkowiak-Tabaka I. 2014. The recolonization of the Polish lowland – new ideas and discoveries W: F. Riede, M. Tallaavaara (red.), Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe (53-65). BAR International Series 2599. Oxford.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. (2014). Typology versus function: Technological and microwear study of points from a Federmesser site at Lubrza (western Poland). W: J. Marreiros, N. Bicho, J. Gibaja. Bao (red.), International Conference on Use-Wear Analysis. Use-Wear 2012. (198-212). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.

Sobkowiak-Tabaka I.(2016). Hunter-gatherers in the Allerød forests. In J. Kabaciński (ed.), The Past Societies. vol. I., 500, 000 – 5,500 BC (171-198), [P.Urbańczyk (ed.) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages vol. I-V]. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Sobkowiak-Tabaka I. (2016). The last Late Glacial hunter-gatherers. In J. Kabaciński (ed.), The Past Societies. vol. I., 500, 000 – 5,500 BC (199-227), [P.Urbańczyk (ed.) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages vol. I-V]. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Bobrowski P., Sobkowiak-Tabaka I. (2018). Exploitation and processing of Cretaceous erratic flint on the Polish Lowland. A case study of sites in the vicinity of Gorzów Wielkopolski, W: D. H. Werra, M. Woźny (red.) Between History and Archaeology Papers in honour of Jacek Lech (103-114). Oxford.

Osipowicz G., Sobkowiak-Tabaka I., Bosiak M. (2018). The oldest strike-a-lights in Poland. Preliminary results of microwear and chemical analysis, W: P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (red.), Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant (219-228). Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University.

Sobkowiak-Tabaka I., Okuniewska-Nowaczyk I., Ratajczak-Szczerba M. (2019). Lateglacial human occupation in the Lubrza region (Łagów Lake District, Western Poland). W: B.V. Eriksen, E. Rensink, S. Harris (red.), The Final Palaeolithic of Northern Eurasia. Proceedings of the Amersfoort, Schleswig and Burgos UISPP Commission Meetings (277-298). Schleswig: Verlag Ludwig.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2011). Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu. T. III. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Marciniak A., Sobkowiak-Tabaka I., Bartkowiak M., Lisowski M. (red.). (2015). Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, Poznań- Pękowice: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

S. Nowaczyk, L. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.). (2017). Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupienie.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2017-2020 – „Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego glacjału i wczesnego holocenu z zachodniej Polski” (nr 2016/21/B/HS3/03134). Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 11.

2019-2022 – „Dynamika kultury pradziejowej. Kompleksowa analiza źródeł archeologicznych ze Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy” (nr 2018/29/B/HS3/01201). Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu OPUS 15.

 

Wybrane ukończone projekty:

2011-2014 – „Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania” (nr 2011/01/D/HS3/04134). Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu SONATA 1.

2011-2012 – „Origin and distribution of obsidian in Poland” (Grant Agreement No. 228330-CHARISMA). Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach FP7 Capacities Specific Programme „Research Infrastructures” – Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration, a zadanie realizowane w Nuclear Analysis and Radiography Department, Research Institute for Solid State Physics and Optics Hungarian Academy of Sciences.

 

Nagrody i stypendia:

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.10.2012 r. nr 236/E-4/STYP/7/2012 otrzymałam 3-letnie stypendium dla wybitnego młodego naukowca.

W grudniu 2014 roku z rąk Prezydenta RP otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi.

 

Członkostwo w organizacjach:

Stowarzyszenia Krzemieniarskie SKAM – członek od 2004 r.

Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne – członek Komisji Rewizyjnej – od 2007 r.

Komisja Archeologiczna Oddziału Poznańskiego PAN (od 2011 r. )

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wybór na członka Wydziału Historii i Nauk Społecznych Komisji Archeologicznej w dniu 24 listopada 2011 r.)

Stowarzyszenie Archeologów Środowiskowych – członek od maja 2011 r.

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (The Commission on The Final Palaeolithic of Northern Eurasia-XXXII) – przewodnicząca Komisji od czerwca 2018 r.

European Association of Archaeologist – członek od 2011 r.