• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Jakub Mugaj

Dr Jakub Mugaj

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

 

j.mugaj@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Technologia krzemieniarska – metody analizy i teorie, osadnictwo późnopaleolityczne w Europie, neolit Afryki północno-wschodniej, społeczności hamburskie w Europie Północnej, przemiany kulturowe na Niżu Środkowoeuropejskim w późnym paleolicie i mezolicie, organizacja przestrzenna obozowisk łowiecko-zbierackich.

 

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach:

Mugaj J. (2015) Lithic technology and spatial structures of the camp as seen in lithic refittings from Hamburgian site at Mirkowice. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 23-30.

http://rcin.org.pl/Content/57797/WA308_78180_PIII368_Lithic-technology_I.pdf

Mugaj J. (2016) The Neolithic refitting from Gebel Ramlah, the Western Desert of Egypt. Lithic Technology, 41(4), 304-312.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01977261.2016.1238610

Mugaj J. (2017) Technologia krzemieniarska w perspektywie filozofii techniki. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 141-153.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/13609/13294

Mugaj J. (2018) Hunter-gatherers on the Lowland: some remarks on the Hamburgian re-colonisation of Northern Europe. Archaeologia Baltica, 25, 12-21.

http://journals.ku.lt/index.php/AB/article/view/1827/pdf

Mugaj J. (2019) Stanowisko kultury hamburskiej w Krągoli, woj. wielkopolskie: rekonstrukcja technologii obróbki krzemienia w oparciu o analizę składanek krzemiennych. Fontes Archaeologici Posnanienses, 54, 89-103.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Irish J., Mugaj J. (2018) The Neolithic Settlements by Paleo-lake of Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, M. Winiarska-Kabacińska (red.), Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf (515-538). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Aktualnie prowadzone projekty:

Społeczności kultury hamburskiej w Wielkopolsce – technologia krzemienna i organizacja przestrzenna osad w świetle analizy metodą składanek.

Projekt nr 2016/21/N/HS3/03170 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM

Projekt dotyczy społeczności późnopaleolitycznej kultury hamburskiej, której osadnictwo zostało zarejestrowane na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest rekonstrukcja systemu technologicznego wytwórczości krzemieniarskiej oraz organizacji przestrzennej obozowisk. Podstawą analizy są inwentarze krzemienne pochodzące z czterech stanowisk kultury hamburskiej zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski: Lin, Krągoli, Mirkowic oraz Myszęcina. Metodą zastosowaną do analizy materiału krzemiennego z przedmiotowych stanowisk jest metoda składanek, a więc ponownego złączenia elementów pochodzących z procesu obróbki brył krzemiennych.