• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Joanna Sawicka

Mgr Joanna Sawicka

Ośrodek: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Poznań

 

j.sawicka@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z problematyką wytwórczości szklarskiej. Główny nurt zainteresowań badawczych to wczesnośredniowieczne warsztaty szklarskie w Wielkopolsce, w głównych ośrodkach grodowych – Poznaniu, Kruszwicy, Gnieźnie, Ostrowie Lednickim, Międzyrzeczu. Pozwalają one na uzupełnienie dotychczasowych ustaleń dotyczących technologii i organizacji produkcji, asortymentu, dystrybucji, zagadnienia napływu szklanych przedmiotów, idei czy rzemieślników we wczesnym średniowieczu. Nowe ustalenia w sposób znaczący powiększą bazę przebadanych fizyko-chemicznie pozostałości produkcyjnych i wyrobów. Studia nad tym zagadnieniem mają charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Sawicka J. (2011). Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z zamku kruszwickiego, z badań w latach 2007-2008. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 47, 309-344. bazhum.pl/bib/article/101966/

Sawicka J. (2015). Średniowieczne pracownie szklarskie w Międzyrzeczu. Slavia Antiqua, 56, 125-166. DOI: 10.14746/sla

Sawicka J. (2016). Pozostałości wczesnośredniowiecznego warsztatu szkliwiącego płytki posadzkowe z Góry Lecha w Gnieźnie, Materiały Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie I, 66-93.

Sawicka J. (2017). Pozostałości produkcji szklarskiej odkryte w pracowni ceramiki budowlanej na Górze Lecha w Gnieźnie. Archeologia Polski, 62, 79-102. http://rcin.org.pl/publication/85627

Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Sawicka J. (2016). Paciorek „oliwkowaty” z metalową tuleją z grodziska w Połupinie, stan. 2. analiza porównawcza. W: B. Gruszka (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych (109-118) Zielona Góra. depot.ceon.pl/handle/123456789/9199, www.academia.edu/23299834/B

Sawicka J. (2018), Pozostałości średniowiecznych szkieł okiennych. W: T. Sawicki (red.), Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy (341-353), seria Origines Polonorum, Warszawa.

Sawicka J. (2018). Czy w Kruszwicy wytapiano szkło? Z badań nad wytwórczością szklarską w Kruszwicy. W: M. Brzostowicz, M. Przybył, T. Kasprowicz, J. Wrzesiński (red.), Od Popiela do Kazimierza Wielkiego. Księga dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu, Warszawa.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

„Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego” – udział.

„Wyroby z bursztynu i kamieni półszlachetnych, Zamek w Kruszwicy – jego oszklenia i szkło użytkowe, Warsztaty szklarskie. Nowe interpretacje”.

„Wieki średnie w Bułgarii Naddunajskiej i na ziemiach polskich – archeologiczne studia porównawcze” – udział.