• Polski
  • English
  • AA+A++
Konferencja “Sporne kolekcje w Europie Środkowej i Wschodniej: Więcej niż dziedzictwo pokazów etnograficznych” – 26–27 października 2023 r. Ryga

Instytut Historii Łotwy Uniwersytetu Łotewskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję
“Sporne kolekcje w Europie Środkowej i Wschodniej: Więcej niż dziedzictwo pokazów etnograficznych”
która odbędzie się w dniach 26–27 października 2023 w Rydze, Kalpaka bulwar 4.
Podczas konferencji zgromadzą się historycy, badacze dziedzictwa kulturowego, etnografowie, antropolodzy, historycy sztuki, muzealnicy, na różnych etapach kariery naukowej. Dwa przewodnie wykłady i 23 prezentacje będą poświęcone różnym rodzajom kolekcji spornych: wirtualnym, prywatnym, muzealnym, uniwersyteckim, etc. Na potrzeby konferencji kolekcje sporne definiowane są jako zbiory obiektów pozaeuropejskich, które zostały pozyskane i włączone do kolekcji środkowo- i wschodnioeuropejskich w XIX i XX wieku, a w których motywy obcości, dzikości, prymitywizmu, egzotyki i rasizmu odgrywają zasadniczą rolę. Złożona historia tego typu zbiorów i współczesne ‘splątania’ związane z ich statusem, postrzeganiem i interpretowaniem będą głównymi tematami wystąpień konferencyjnych prezentowanych w ujęciu porównawczym, międzyregionalnym i dialogicznym.
Konferencja organizowana jest dzięki środkom z Projektu Rozwoju Akademickiego Uniwersytetu Łotewskiego oraz przy wsparciu finansowym Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Szczegółowe informacje oraz księga abstraktów znajduje się na stronie
The Institute of Latvian History, University of Latvia, and the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, cordially invite for the international conference
“Contentious Collections in Central and Eastern Europe: The Legacy of Ethnographic Shows and Beyond”
which will take place on October 26–27, 2023 at  Kalpaka boulevard 4, Riga.
The conference will gather researchers in history, cultural heritage studies, ethnography and anthropology, art, and museology, at different stages of their careers. Two keynote lectures and 23 presentations will address concerns about various types of contentious collections: virtual, private, museum, university, etc. For the purpose of the conference, contentious collections are defined as groups of non-European objects that were purchased and incorporated into Central and Eastern European collections in the 19th and 20th century, in which the themes of Otherness, savagery, primitivism, exoticism, and racism played a significant role. The complex history of contentious collections, together with the contemporary entanglements of their status, perception, and interpretation, will be the main topics of conference presentations discussed from a comparative, interregional, and dialogical standpoint.
The conference is organized with the support of the Academic Development Project of the University of Latvia and the financial assistance of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.
Detailed information and the abstract book can be found on the website ?