• Polski
  • English
  • AA+A++
Konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos

Rada Szkoły Doktorskiej Anthrophos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

na podstawie Uchwały Rady SD Anthropos IPAN z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk

 

ogłasza konkurs na
Kierownika Szkoły
Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk
na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027

 

Kandydatem na Kierownika Szkoły może być tylko osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.
 
Kandydatem może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudniony w jednym z podmiotów tworzących Szkołę jako podstawowym miejscu pracy.
 
Dodatkowymi atutami kandydata będą w szczególności:
1) doświadczenie związane z kształceniem doktorantów w Polsce lub za granicą;
2) znajomość i doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich;
3) dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona oświadczeniem kandydata;
4) doświadczenie w podejmowaniu decyzji zarządczych i organizacyjnych.
 
Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna przedstawić:
1) podanie do Dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk o powierzenie jej funkcji Kierownika Szkoły;
2) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2;
3) wizję rozwoju i prowadzenia Szkoły;
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na Kierownika Szkoły.
 
Dokumenty należy przesłać do 11 lipca 2023 r. do godziny 15.00 pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.
 
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.
 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14–17 lipca 2023 r.
 
Uchwała Rady Szkoły Doktorskiej Anthropos
 

Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procedury konkursowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo(at)ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/