• Polski
 • English
 • AA+A++
Konkurs na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN

 

 

 

zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku (2023/50/E/HS3/00234),

 

 

 

 

kierowniczka projektu: dr Dorota Dias-Lewandowska

 

 

 

Nazwa stanowiska: doktorantka/doktorant (1 osoba)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

 

 

Opis projektu: Na podstawie XIX-wiecznych źródeł drukowanych (prasa, literatura specjalistyczna, literatura piękna) i rękopiśmiennych (akta sądowe, korespondencja, pamiętniki, etc.) chcemy zbadać w jaki sposób granice między ekscesywną konsumpcją a trzeźwością były społecznie tworzone, kontestowane i przesuwane pod wpływem aktywności aktorów politycznych, religijnych, kulturowych i naukowych reprezentowanej w dyskursach o pijaństwie i trzeźwości. Naszym celem jest zrozumienie tego co w przypadku przekraczania norm w piciu stanowiło problem, jakie działania podejmowano w celu rozwiązania tego problemu i jakie były skutki tych działań. Chcemy również przeanalizować w jaki sposób określona była odpowiedzialność jednostki za stan upojenia i jak zmieniała się ona w czasie.

Zespół projektowy będzie składał się ze specjalistów w zakresie historii prawa, medycyny, mniejszości etnicznych, językoznawstwa historycznego, socjologii i antropologii kulturowej, którzy będą blisko współpracować z badaczami z Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. Efektem projektu, poza publikacjami czy otwartą bazą danych źródłowych, będzie stworzenie interdyscyplinarnego centrum badań nad alkoholem.

 

 

 

Więcej o projekcie na stronie www.boundariesofdrinking.pl

 

 

 

Dyscyplina: historia

 

 

 

 

 

 

Zakres prac:

 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej związanej z tematyką projektu: społeczną i kulturową historią alkoholu, rozwojem medycyny w XIX wieku w kontekście używek i nałogów, regulacjami sprzedaży i konsumpcji alkoholu, historią miejsc konsumpcji i przestępczością, ruchami trzeźwościowymi etc.
 • uczestniczenie w pracach zespołu badawczego,
 • prowadzenie kwerend w archiwach na terenie Polski i w zasobach cyfrowych,
 • opracowanie źródeł na potrzeby bazy danych,
 • udział w konferencjach naukowych i spotkaniach z badaczami z partnerskich projektów,
 • publikacja wyników badań,
 • organizacja danych w projekcie i współtworzenie bazy danych.

 

 

 

 

 

 

Wymagania:

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych (lub uzyskanie tytułu magistra do końca września 2024 roku),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w nurcie antropologii historycznej lub znajomość metod badawczych umożliwiająca podjęcie tego typu badań
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pisanie artykułów naukowych),
 • znajomość innych języków obcych (w zależności od wybranego obszaru badawczego i tematyki),
 • doświadczenie w pracy na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych z XIX wieku,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • chęć nabywania nowych umiejętności i pracy zespołowej,
 • motywacja do przygotowania własnego projektu badawczego i rozwoju kariery naukowej.

 

 

 

 

 

Oferujemy: 

 • pracę w interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespole badawczym,
 • finansowanie wyjazdów na kwerendy źródłowe i konferencje naukowe,
 • wyjazdy na staże zagraniczne i współpracę z zespołami badawczymi we Francji - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Irlandii - University College Dublin i Wielkiej Brytanii - University of Bristol, w ramach projektów finansowanych min. przez ERC, Wellcome Trust,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę związaną z tematyką badań oraz możliwość zakupu niezbędnej literatury,
 • wsparcie w rozwoju kariery naukowej,
 • w pełni wyposażone i dostępne stanowisko pracy w IAE PAN (+ komputer osobisty do dyspozycji w czasie trwania projektu).

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące stypendium:

 • Planowana data rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2024 r.
 • Wysokość stypendium: 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto); 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).
 • Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacjami przyjętymi przez Narodowe Centrum Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/ zakładka Anthropos) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IAE PAN jako instytutu, w którym kandydat będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
  2. a) projekt rozprawy doktorskiej lub b) list motywacyjny - jeśli kandydatka/kandydat zamierza realizować temat zaproponowany przez kierowniczkę projektu (list musi zawierać informacje o preferowanym zagadnieniu badawczym oraz potwierdzać posiadanie kompetencji do pracy w projekcie, a także napisania rozprawy doktorskiej - znajomość stanu badań, metod, źródeł)
  3. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
  4. dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,
  5. dane kontaktowe pracownika naukowego (imię, nazwisko, adres e-mail), który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
  6. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2024 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
  7. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z ust 5 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf
 2. w osobnych plikach:
  1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: http://iaepan.edu.pl/bip-2/ zakładka Anthropos),
  2. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
  3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu ust 9 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF),
  4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty* należy przesłać do 1.09.2024 r. pocztą elektroniczną na adresy:

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do dwóch podmiotów (na adresy e-mail podane powyżej) wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 13.09.2024 r. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniach 17-19.09.2024 r. w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Pytania dotyczące realizacji projektu można kierować na adres mailowy: d.dias@iaepan.edu.pl

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.