• Polski
  • English
  • AA+A++
Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych

Kierownik projektu: dr Justyna Kolenda

Jednostka prowadząca projekt: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu
Źródło finansowania projektu: NCN nr projektu: UMO-2011/01/D/HS3/04059

Kontakt:

e-mail jko@arch.pan.wroc.pl
telefon 71-344-16-08

 

Wykonawcy

 

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: dr Justyna Kolenda
Zakres obowiązków: kierownik

Imię i nazwisko: prof. Włodzimierz Rączkowski UAM
Zakres obowiązków: pierwszy wykonawca

Imię i nazwisko: prof. Mirosław Makohonienko UAM
Zakres obowiązków: drugi wykonawca

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest określenie wzajemnych relacji zachodzących między wczesnośredniowiecznym krajobrazem kulturowym a środowiskiem przyrodniczym na terenie północno-wschodniej rubieży Śląska.

Cele szczegółowe projektu:

Do badań zostały wytypowane grodziska: w Górach, Lelikowie, Wrocławicach i ośrodek osadniczy w Miliczu, a podstawowym celem jest określenie wpływu środowiska przyrodniczego na lokalizacje ośrodków obronnych i rozwój otaczającego go zaplecza osadniczego.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Badania o charakterze interdyscyplinarnym, realizowane przez badaczy z różnym dyscyplin z uwzględnieniem badań geofizycznych i różnego typu analiz laboratoryjnych.

Harmonogram projektu:

Nieinwazyjne badania o charakterze dokumentacyjno-poznawczym. Powierzchniowa, lotnicza i geofizyczna prospekcja terenu uzupełniona kwerendą źródeł archiwalnych i historycznej kartografii.
Archeologiczne badania sondażowe wybranych grodzisk (Góry, Lelików i Wrocławice).
Badania środowiskowe obejmujące prace terenowe i laboratoryjne (Góry,Lelików, Wrocławice i Milicz). Opracowanie wyników badań prowadzonych w ramach projektu.

 

Publikacje

 

1998

Kolenda, J. 1998. Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien. Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa: 21-31.

i B. Gediga, W. Nowaczyk 1998. Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. 40: 387-393.

1999

Kolenda, J. 1999. Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia. Mediaevalia archaeologica 1: 141-149.

2000

Kolenda, J. i B. Gediga, W. Nowaczyk 2000. Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku: 145-156.

2001

Kolenda, J. 2001. Osada wczesnośredniowieczna. Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi, Badania archeologiczne we Wrocławiu–Partynicach. Wratislavia Antiqua 4: 108-142.

2006

Kolenda, J. 2006. Rec: Biermann F i Mangelsdorf G. (Hrsg.)Die bäuerliche Ostsiedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland. Untersuchungen zum Landesausbau des 12. bis 14. Jahrhunderts im ländlichen Raum. Przegląd Archeologiczny 54: 221-226.

2007

Kolenda, J. 2007. Komunikat: Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Konferencja naukowa w Miliczu, woj. dolnośląskie. Slavia Antiqua 48: 321-322.

2008

Kolenda, J. 2008. Red. Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław.

Kolenda, J. 2008. Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk. (w:) Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. Justyna Kolenda, Wrocław, 9-61.

2009

Kolenda, J. 2009. Odkrycia w warowni Milicz, Archeologia Żywa, ISSN 1426-7055, nr 4, 2009, 18-22.

2011

Kolenda, J. 2011. Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych. (w:) Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, M. Rębkowski, S. Rosik (red.), 41-60. Wrocław.

2012

Kolenda, J. Chrzan K. 2012. Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009 - w druku.