• Polski
  • English
  • AA+A++
Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

Autor projektu: dr hab. Tadeusz Galiński prof. IAE PAN

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki (Nr projektu: 2011/01/B/HS3/04146)

Kontakt:

e-mail: t.galinski@iaepan.szczecin.pl
telefon: 91 433 69 13

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakres obowiązków: koordynacja

Osoby zaangażowane w projekt:

dr hab. Tadeusz Galiński prof. IAE PAN

 

Charakterystyka

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie bogatych materiałów związanych z kulturą protoneolityczną pozyskanych podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1982-2002 na stanowiskach w Tanowie na terenie Puszczy Wkrzańskiej w woj. zachodniopomorskim. Kultura protoneolityczna jest zjawiskiem kulturowym słabo rozpowszechnionym na ziemiach polskich. Występowała wyłącznie na niewielkim obszarze Pomorza Zachodniego, głównie w rejonie dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego. Jej pochodzenie wiąże się z transformacją kulturową ludów epipaleolitycznych i mezolitycznych zamieszkujących zachodniośródziemnomorsko-atlantycką strefę litoralną – głównie tereny południowej i zachodniej Francji, w drugiej połowie okresu atlantyckiego, tj około 6500- 6000 BP. W jej wyniku, tradycyjne społeczności łowiecko-zbierackie zachowując swoje podstawowe wzorce gospodarczo-kulturowe przejęły od ludów rolniczych napływających na tereny południowej Europy z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki wiele zdobyczy cywilizacyjnych, w tym przede wszystkim umiejętność wytwarzania naczyń ceramicznych. Na stanowiskach w Tanowie występowały trzy fazy chronologiczno-kulturowe tych zespołów: a - najstarsze (A1), datowane na około 6100-5700 BP, mają charakter allotochtoniczny związany ze środowiskiem kulturowym późnego mezolitu północno-zachodniej Francji; b - zespoły starsze (A2), datowane na  lata około 5700-5300 BP, nawiązują do miejscowych tradycji późno- i końcowomezolitycznych; c - faza młodsza (B) osadnictwa datowana na około 5300-5100 BP charakteryzuje się posiadaniem stylu wczesnopucharowego.

 

Bibliografia

 

T. Galiński, Kultura protoneolityczna na Pomorzu w świetle najnowszych badań w Tanowie, „Archeologia Polski”, t. LVII:2012, z. 1-2, s. 1-34.