• Polski
  • English
  • AA+A++
Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej. Antropologia chrześcijaństwa a prawosławna etyka pracy.

Numer projektu: UMO-2016/21/B/HS3/03136

Kierownik projektu: mgr Agata Magdalena Ładykowska

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania projektu: SONATA

 

Charakterystyka

 

Empirycznym przedmiotem planowanych badań jest życie społeczne prawosławnej, etnicznie rosyjskiej ludności zamieszkującej zachodni brzeg jeziora Czudzkiego/Peipus, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk ekonomicznych obserwowanych w perspektywie historycznej (1721-współczesność). Czerpiąc inspirację z klasycznej pracy Webera (2001[1905]), w badaniach dążyć będę do uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze o logikę kulturową rządzącą podejmowaniem decyzji ekonomicznych w kontekście prawosławia, co służyć ma realizacji nadrzędnego celu naukowego projektu, jakim jest dekonstrukcja dotychczasowych założeń teoretycznych antropologii ekonomii i antropologii religii, a zwłaszcza antropologii chrześcijaństwa. Antropologia chrześcijaństwa zdominowana jest przez studia szczególnych form protestantyzmu i ruchów zielonoświątkowych, co prowadzi do szeregu deformacji: 1) braku równowagi w reprezentowaniu rozmaitych gałęzi chrześcijaństwa, a w konsekwencji 2) ograniczonych możliwości teoretycznych dla podjęcia badań porównawczych. Hipoteza badawcza, oparta o wstępnie przeprowadzone przez mnie badania zakłada bowiem, że logika decyzji ekonomicznych w społeczności Prichudzia wymaga uwzględnienia interesu całej wspólnoty, definiowanej nie tylko terytorialnie przez lokalność, ale temporalnie, poprzez uwzględnienie perspektywy kilku pokoleń oraz przez pryzmat płci.