• Polski
  • English
  • AA+A++
Przekształcenia przestrzeni osadniczej

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: „Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu”.

Numer projektu: N109 202738

Kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Baranowski

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania projektu: MNiSW

Realizowany w latach: 2010-2013

 

Charakterystyka

 

Monografia powstała na podstawie dokumentacji terenowej opisowej i graficznej z badań na stanowisku 4 w Radomiu oraz przedmiotów zabytkowych z tego stanowiska. Dokumentacja i zbiory pochodzą z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
W efekcie realizowanego projektu, w ramach monografii sporządzono plany osady i cmentarzyska (J. Słomska). Przygotowano opracowanie:„Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku nr 4 w Radomiu. Analiza przestrzenna, chronologia i charakterystyka obiektów osadniczych” (M. Trzeciecki). Opracowanie analizy przestrzennej stanowiska potwierdziło przypuszczenia o krótkim czasie powstawania oraz użytkowania osady w I fazie – od połowy X wieku po początki wieku XI (być może podczas budowy grodu na Piotrówce). Obiekty osady są w dużej mierze „znormalizowane” – powstały według jednego schematu. Wyniki analizy zawartości zabytkowej wypełnisk (E. Skubicha), ze względu na niewielką liczbę przedmiotów i ich nikłą wartość dla datowania, nie pozwala na szczegółowe rozwarstwienie chronologiczne 7 odkrytych ziemianek. Wyróżniono 8 jam gospodarczych. Jeden budynek mieszkalny zaliczono do fazy II – z drugiej połowy wieku XI.
Powstało również opracowanie: „Cmentarzysko w Radomiu. Stanowisko 4” K. Skóry i T. Kurasińskiego, z udziałem A. Kozdęby. Przeanalizowano 81 pochówków datowanych na okres od ostatniej ćwierci XI w., po koniec wieku XII. Szczególnie cenne są rozważania na temat społecznych aspektów znajdowanych w grobach określonych typów darów grobowych, rozpatrywanych na szerokim tle Europy Środkowej.
Wykonano dokładną analizę odkrytych naczyń glinianych: „Ceramika ze stanowiska 4 w Radomiu” (M. Trzeciecki, E. Skubicha, M. Auch, P. Skorupska).
Odrębną część rezultatów badań uzyskanych w trakcie realizacji grantu N N109 202738 stanowią wyniki analiz specjalistycznych: antropologicznych (W. Kapla, B. Borowska-Strugińska); DNA (H. Witas); paleogeograficznych (P. Szwarczewski), C14 (T. Goslar); szkieł (S. Wajda); tekstyliów (J. Maik); monet (M. Bogucki); metali (E. Pawlicka); kości zwierząt (A. Lasota-Moskalewska); wyrobów kamiennych (P. Czubla, D.K. Płaza); szczątków botanicznych (M. Michniewicz).
Przygotowano również opracowanie występującego w tym miejscu cmentarzyska kultury pomorskiej (I. Miraś).
Zdigitalizowano całość archiwalnych materiałów dokumentacyjnych opisowych i graficznych ze stanowiska nr 4 w Radomiu (przy udziale B. Fuglewicz).
W związku z poszczególnymi opracowaniami Centralne Laboratorium IAE PAN w Warszawie wykonało 300 specjalistycznych analiz przedmiotów zabytkowych.