• Polski
  • English
  • AA+A++
Rabunek czy rytuał?

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Rabunek czy rytuał? Fenomen otwierania grobów w kulturze wielbarskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku na Pomorzu.

Numer projektu: DEC-2017/01/X/HS3/00193

Kierownik projektu: dr Kalina Skóra

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania projektu: MINIATURA

 

 

Charakterystyka

 

Planowany projekt badawczy dotyczący zwyczaju otwierania grobów kultury wielbarskiej, dotykający w swej istocie relacji obrzędowości pogrzebowej i struktur społecznych w przeszłości, ma charakter stricte naukowy. Jego realizacja ma na celu próbę ustalenia motywów, które powodowały społecznościami akceptującymi naruszanie pochówków. W przypadku cmentarzyska w Czarnówku jest to o tyle istotne, że na tej nekropoli grzebano także członków miejscowych elit, które dysponowały potencjałem materialnym zrównującym je z przedstawicielami rodów „arystokratycznych”, grzebiących swoich zmarłych w grobach okazałych (tzw. książęcych) typu Lubieszewo oraz Haßleben-Leuna-Zakrzów. Dla cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na ziemiach polskich podobne przedsięwzięcie nie było jeszcze realizowane, a samo zagadnienie nie doczekało się dotychczas analizy. Upowszechnienie rezultatów planowanego projektu przyniosłoby korzyść naukowemu środowisku środkowoeuropejskiej archeologii, stając się punktem wyjścia do dyskusji nad zagadnieniem oraz bazą do porównań nie tylko na poziomie wewnątrzkulturowym, ale także w skali ponadregionalnej – dla obszarów, na których stwierdzane są na cmentarzyskach ślady manipulacji post- bądź interfuneralnych (np. grupa masłomęcka, kultura czechniachowska-Sântana-de-Mureş, wyspy duńskie, krąg merowiński). Ustalenia te istotnie wpłynęłyby na poszerzenie wiedzy na temat obrzędowości pogrzebowej i organizacji społecznej ludności zamieszkującej południowe wybrzeże Bałtyku w pierwszych wiekach naszej ery.