• Polski
  • English
  • AA+A++
Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu:: „Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych”
Numer projektu: POIG.02.03.02-00-043/10

Koordynator Merytoryczny Projektu w IAE: mgr Anna Sokólska-Majchrzak
Jednostka prowadząca projekt: Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Źródło finansowania projektu: Projekt „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 2, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
Okres realizacji Projektu : 1.10.2010 - 31.03.2014
Okres realizacji Projektu w IAE PAN : 01.01.2011 - 31.12.2013

Kontakt: Anna Sokólska-Majchrzak
- e-mail anna@iaepan.edu.pl
- telefon +4822 6202881 w. 175

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Zakład Badania Ssaków PAN
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
nstytut Języka Polskiego PAN
Instytut Matematyczny PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN - jednostka wiodąca

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Projekt polega na utworzeniu ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, interdyscyplinarnego, pełnotekstowego oraz w pełni przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wytypowanych ze zbiorów 16 Instytutów naukowych tworzących Konsorcjum, które zostało powołane do realizacji Projektu.

Cele szczegółowe projektu:

modernizacja i konsolidacja infrastruktury naukowo-badawczej 16 instytutów naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki
zwiększenie cyfrowych zasobów sieci Internet o treści wydawanych przez członków Konsorcjum publikacji naukowych
zwiększenie dostępności do wyselekcjonowanych ze zbiorów Instytutów cennych dla kultury polskiej i europejskiej publikacji o walorach historycznych
upowszechnienie i promocja polskiej nauki i kultury w świecie
wsparcie edukacji na odległość i umożliwienie dostępu do cennych publikacji szerokiemu gronu odbiorców
zabezpieczenie cennego dorobku naukowego: książek, czasopism oraz dokumentacji badań poprzez zbudowanie Archiwum Instytutów

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

uzupełnienie infrastruktury informatycznej i technicznej członków Konsorcjum
wypracowanie rozwiązań merytorycznych i prawnych dotyczących procesu digitalizacji publikacji
utworzenie 5 specjalistycznych pracowni digitalistycznych wyposażonych w specjalistyczne skanery i obsługujących członków Konsorcjum
przygotowanie zaplecza kadrowego (zatrudnienie nowej kadry oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w celu prawidłowej realizacji Projektu
utworzenie jednej bazy danych, posadowionej na wspólnym serwerze, zlokalizowanym w jednym z Instytutów będącego członkiem Konsorcjum
utworzenie profesjonalnego cyfrowego Archiwum Instytutów opartego m.in. na dwóch serwerach z macierzami
działania promocyjno-informacyjne