• Polski
  • English
  • AA+A++
Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej

Numer projektu: 2012/05/B/HS3/04138

Kierownik projektu: dr Piotr Włodarczak

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki, 2014-2016

Kontakt:

e-mail piotrwl@archeo.pan.krakow.pl

Wykonawcy:

dr Piotr Włodarczak - Kierownik projektu
mgr Paweł Jarosz - Wykonawca
dr hab. Jerzy Libera - Wykonawca
dr Anita Szczepanek - Wykonawca
dr Jarosław Zbigniew Sobieraj - Wykonawca
mgr Andrzej Bronicki - Wykonawca
mgr Marta Polańska - Wykonawca
dr Miłosz Andrzej Huber - Wykonawca
dr Magdalena Moskal-del Hoyo - Wykonawca
dr Janusz Tadeusz Budziszewski - Wykonawca
mgr Danuta Makowicz-Poliszot - Wykonawca

 

Charakterystyka

 

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Celem badań jest systematyzacja oraz uszczegółowienie danych na temat przebiegu procesów kulturowych w północnej części Wyżyny Lubelskiej, a następnie ich wykorzystanie do prezentacji modelu zależności chronologicznych i genetycznych pomiędzy kulturą amfor kulistych a kulturą ceramiki sznurowej. Jest to zatem próba podjęcia jednego z podstawowych problemów archeologii prahistorycznej: natury zależności pomiędzy wyróżnionymi przed wieloma i respektowanymi do dzisiaj jednostkami kulturowymi. Obszar Wyżyny Lubelskiej został wytypowany z uwagi na obecność dystynktywnych źródeł odnoszących się do osadnictwa dwóch wyżej wymienionych kultur.

2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Projekt zakłada opracowanie schyłkowoneolitycznych materiałów grobowych i napisanie syntez dotyczących cmentarzysk kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej w wyszczególnionym regionie. Przedmiotem odrębnych studiów mają być również luźne znaleziska siekier i toporów kamiennych. Ważnym zadaniem jest wykonanie datowań absolutnych, analiz antropologicznych i archeoozologicznych wszystkich nowopozyskanych oraz archiwalnych zespołów. W celu zwiększenia bazy źródłowej związanej z kulturą ceramiki sznurowej planowane jest przeprowadzenie badań wykopaliskowych na dwóch kurhanach w Białce, gm. Krasnystaw. Podsumowaniem tych wszystkich prac ma być próba prezentacji chronologii i obrządku pogrzebowego wyżej wymienionych na Wyżynie Lubelskiej.

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Końcowym efektem projektu ma być opublikowanie monografii prezentującej wszystkie opracowania ujęte w projekcie. Jest to inicjatywa oczekiwana w środowisku badaczy późnego neolitu. Zaprezentowane zostaną w niej istotne źródła, znane dotychczas tylko z pobieżnych, wstępnych opracowań. Materiały te, wzbogacone przez datowania radiowęglowe i inne badania specjalistyczne, będą miały istotny wpływ na rozwój badań nad kulturami schyłkowoneolitycznymi w Europie środkowej. Końcowe opracowanie ilustrujące zależność chronologiczną pomiędzy grobami kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej będzie przedmiotem do odwołań przy omówieniach dotyczących sytuacji kulturowej w innych regionach.