• Polski
 • English
 • AA+A++

Konkurs na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

coments closed

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN

 

 

 

zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku (2023/50/E/HS3/00234),

 

 

 

 

kierowniczka projektu: dr Dorota Dias-Lewandowska

 

 

 

Nazwa stanowiska: doktorantka/doktorant (1 osoba)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

 

 

Opis projektu: Na podstawie XIX-wiecznych źródeł drukowanych (prasa, literatura specjalistyczna, literatura piękna) i rękopiśmiennych (akta sądowe, korespondencja, pamiętniki, etc.) chcemy zbadać w jaki sposób granice między ekscesywną konsumpcją a trzeźwością były społecznie tworzone, kontestowane i przesuwane pod wpływem aktywności aktorów politycznych, religijnych, kulturowych i naukowych reprezentowanej w dyskursach o pijaństwie i trzeźwości. Naszym celem jest zrozumienie tego co w przypadku przekraczania norm w piciu stanowiło problem, jakie działania podejmowano w celu rozwiązania tego problemu i jakie były skutki tych działań. Chcemy również przeanalizować w jaki sposób określona była odpowiedzialność jednostki za stan upojenia i jak zmieniała się ona w czasie.

Zespół projektowy będzie składał się ze specjalistów w zakresie historii prawa, medycyny, mniejszości etnicznych, językoznawstwa historycznego, socjologii i antropologii kulturowej, którzy będą blisko współpracować z badaczami z Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. Efektem projektu, poza publikacjami czy otwartą bazą danych źródłowych, będzie stworzenie interdyscyplinarnego centrum badań nad alkoholem.

 

 

 

Więcej o projekcie na stronie www.boundariesofdrinking.pl

 

 

 

Dyscyplina: historia

 

 

 

 

 

 

Zakres prac:

 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej związanej z tematyką projektu: społeczną i kulturową historią alkoholu, rozwojem medycyny w XIX wieku w kontekście używek i nałogów, regulacjami sprzedaży i konsumpcji alkoholu, historią miejsc konsumpcji i przestępczością, ruchami trzeźwościowymi etc.
 • uczestniczenie w pracach zespołu badawczego,
 • prowadzenie kwerend w archiwach na terenie Polski i w zasobach cyfrowych,
 • opracowanie źródeł na potrzeby bazy danych,
 • udział w konferencjach naukowych i spotkaniach z badaczami z partnerskich projektów,
 • publikacja wyników badań,
 • organizacja danych w projekcie i współtworzenie bazy danych.

 

 

 

 

 

 

Wymagania:

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych (lub uzyskanie tytułu magistra do końca września 2024 roku),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w nurcie antropologii historycznej lub znajomość metod badawczych umożliwiająca podjęcie tego typu badań
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pisanie artykułów naukowych),
 • znajomość innych języków obcych (w zależności od wybranego obszaru badawczego i tematyki),
 • doświadczenie w pracy na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych z XIX wieku,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • chęć nabywania nowych umiejętności i pracy zespołowej,
 • motywacja do przygotowania własnego projektu badawczego i rozwoju kariery naukowej.

 

 

 

 

 

Oferujemy: 

 • pracę w interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespole badawczym,
 • finansowanie wyjazdów na kwerendy źródłowe i konferencje naukowe,
 • wyjazdy na staże zagraniczne i współpracę z zespołami badawczymi we Francji - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Irlandii - University College Dublin i Wielkiej Brytanii - University of Bristol, w ramach projektów finansowanych min. przez ERC, Wellcome Trust,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę związaną z tematyką badań oraz możliwość zakupu niezbędnej literatury,
 • wsparcie w rozwoju kariery naukowej,
 • w pełni wyposażone i dostępne stanowisko pracy w IAE PAN (+ komputer osobisty do dyspozycji w czasie trwania projektu).

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące stypendium:

 • Planowana data rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2024 r.
 • Wysokość stypendium: 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto); 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).
 • Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacjami przyjętymi przez Narodowe Centrum Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/ zakładka Anthropos) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IAE PAN jako instytutu, w którym kandydat będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
  2. a) projekt rozprawy doktorskiej lub b) list motywacyjny - jeśli kandydatka/kandydat zamierza realizować temat zaproponowany przez kierowniczkę projektu (list musi zawierać informacje o preferowanym zagadnieniu badawczym oraz potwierdzać posiadanie kompetencji do pracy w projekcie, a także napisania rozprawy doktorskiej - znajomość stanu badań, metod, źródeł)
  3. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
  4. dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,
  5. dane kontaktowe pracownika naukowego (imię, nazwisko, adres e-mail), który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
  6. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2024 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
  7. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z ust 5 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf
 2. w osobnych plikach:
  1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: http://iaepan.edu.pl/bip-2/ zakładka Anthropos),
  2. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
  3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu ust 9 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF),
  4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty* należy przesłać do 1.09.2024 r. pocztą elektroniczną na adresy:

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do dwóch podmiotów (na adresy e-mail podane powyżej) wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 13.09.2024 r. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniach 17-19.09.2024 r. w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Pytania dotyczące realizacji projektu można kierować na adres mailowy: d.dias@iaepan.edu.pl

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.

Wyniki rekrutacji na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis

coments closed

Informujemy, że rekrutacja na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis „Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku

(2023/50/E/HS3/00234)” została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do drugiego etapu żadnej z nadesłanych kandydatur.

 

 

 

 

Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Konkurs na stanowisko Stypendysty/Doktoranta w ramach grantu NCN OPUS

coments closed

Konkurs na stanowisko Stypendysty/Doktoranta w ramach grantu NCN OPUS

 

 

 

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Warszawa

Typ konkursu NCN: OPUS

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Kierownik projektu: dr hab. Dagnosław Demski

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:
• status doktoranta na studiach z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych;

 • doświadczenie w prowadzeniu wywiadów i kwerend archiwalnych/muzealnych/bibliotecznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (swobodne czytanie literatury naukowej, prowadzenie dyskusji i korespondencji z członkami międzynarodowego zespołu badawczego, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach);
 • zainteresowania związane z dziedzictwem, muzealnictwem, historią Europy Środkowo-Wschodniej;
 • zaangażowanie i silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
 • dyspozycyjność: wyjazdy terenowe oraz prace koncepcyjne w grantowym zespole;
  • komunikatywność i umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

 

Opis zadań i prac:

Stypendysta/Doktorant będzie wykonywać zadania w ramach projektu OPUS pt. "Kolekcje sporne. Nowe podejście do dziedzictwa pokazów etnograficznych w Europie Środkowej i Wschodniej" kierowanego przez dr hab. Dagnosława Demskiego (opis popularnonaukowy projektu można przeczytać tu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=543009)

1) planowanie badań, w tym przegląd literatury;
2) prowadzenie kwerend archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych;
3) prowadzenie badań terenowych i przygotowywanie raportów z badań;
4) analiza danych;

5) uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego;
6) przygotowywanie publikacji w języku angielskim (w tym co najmniej 1 rozdział w anglojęzycznej monografii zbiorowej i 1 artykuł anglojęzyczny w czasopiśmie recenzowanym);
6) popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje na krajowych (co najmniej 2) i międzynarodowych (co najmniej 2) konferencjach naukowych (finansowanych z grantu), współpraca przy przygotowywaniu końcowej wystawy, udział w innych działaniach promujących projekt.

 

 

Warunki zatrudnienia w ramach grantu:

 • Kandydat musi być uczestnikiem studiów doktoranckich realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub doktorantem w szkole doktorskiej.
 • Stypendium: okres trwania projektu – maksymalnie 30 miesięcy, 3 000,00 PLN brutto /m-c.
  • Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 marca 2024 r.

 

Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej między jednostką a osobą zatrudnioną.

 

Termin składania ofert: *6 lutego 2024, 00:00
Forma składania ofert: email

 

 

Oferty proszę kierować na adres e-mail: d.demski@iaepan.edu.pl

 

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
• życiorys, wraz z informacjami o dorobku naukowym, odbytych stażach i szkoleniach, udziale w projektach badawczych, konferencjach, informacjach o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi;

 • lista publikacji naukowych i prac zredagowanych;
  • potwierdzenie statusu doktoranta;
 • krótki opis zainteresowań naukowych (max. 1 strona A4);
  • skany ewentualnych publikacji naukowych (max. 3).

 

 

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane.

Decyzje dotyczące wyboru kandydata będą podejmowane na podstawie nadesłanych materiałów i w uzasadnionych wypadkach rozmowy kwalifikacyjnej. Taka informacja zostanie podana do 13 lutego 2024 roku. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniu 20 lutego 2024 w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oraz Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).

Ewentualne pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Dagnosława Demskiego (ddemski@iaepan.edu.pl).

*Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.

Wyniki rekrutacji własnej IAE PAN i Szkoły Doktorskiej Anthropos

coments closed
Wyniki rekrutacji własnej IAE PAN i Szkoły Doktorskiej Anthropos
Informujemy, że konkurs na stanowisko doktorantka/doktorant do grantu NCN Sonata Bis Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce nr 2022/46/E/HS3/00118, pod kierownictwem Kamili Baranieckiej-Olszewskiej został rozstrzygnięty i do przyjęcia do SD Anthropos Komisja rekrutacyjna rekomendowała kandydaturę pana mgr Pawła Karolczyka. 
 
Serdecznie gratulujemy!

Nabór na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

coments closed

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN zapraszają

do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce nr 2022/46/E/HS3/00118, kierowniczka projektu: dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska

 

 

 

Nazwa stanowiska: doktorantka/doktorant (2 osoby)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

 

Opis stanowiska: w grancie przewidziano dwa stanowiska dla doktorantek lub doktorantów, oba związane z badaniami nad tworzeniem historii średniowiecza w praktykach współczesnego pogaństwa i/lub w praktykach rzymskiego katolicyzmu. W ramach projektu zapewnione jest finansowanie delegacji na badania terenowe (do wysokości określonej w grancie), udział w wybranych konferencjach naukowych, a także tłumaczenie lub redakcja językowa tekstów wybranych do publikacji.

Dyscyplina: etnologia i antropologia kulturowa

 

Zakres prac:

 • uczestnictwo w spotkaniach i seminariach zespołu badawczego,
 • prowadzenie etnograficznych badań terenowych w trzech regionach: Małopolsce, Wielkopolsce i na Pomorzupod nadzorem członków i członkiń zespołu badawczego,
 • prowadzenie badań związanych z pracą doktorską oraz tematem projektu,
 • transkrypcja wywiadów,
 • przygotowanie raportów z badań,
 • katalogowanie danych badawczych w projekcie,
 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, przygotowanie publikacji, udział w wydarzeniach promujących badania).

Wymagania:

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych,
 • zainteresowanie antropologią religii,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych i znajomość metod prowadzenia badań jakościowych,
 • doskonała znajomość języka polskiego (co najmniej C1) i angielskiego (co najmniej B2)
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • dyspozycyjność: prace terenowe oraz prace koncepcyjne w grantowym zespole badawczym będą wymagały dużego zaangażowania czasowego.

 

 

Warunki zatrudnienia w ramach grantu:

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 stycznia 2024 r.

Forma zatrudnienia: stypendium

(Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów doktorskich w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).

Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium: zgodna z ustawą o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku wraz ze zmianami. Kwoty te będą pomniejszone o odpowiednie składki.

 

Link do informacji o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-06-15buti7za/streszczenia/565976-pl.pdf

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:

1) podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IAE PAN jako instytutu, w którym kandydat będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,

2) projekt pracy doktorskiej związanej zakresem tematycznym z projektem,

3) życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,

4) dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,

5) dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,

6) nazwisko i afiliację proponowanego kandydata na promotora, jeśli jest,

7) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 stycznia 2023 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,

8) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z ust 5 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf

 1. w osobnych plikach:

1) kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: http://iaepan.edu.pl/bip-2/),

2) fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,

3) kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu ust 9 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf

(w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF),

4) dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty* należy przesłać do 12 listopada 2023 r.:

 • Pocztą elektroniczną pod adresem anthropos@ihpan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – SONATA BIS IAE PAN).
 • Dokumenty należy ponadto przesłać pocztą elektroniczną na adres kbaraniecka@iaepan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – SONATA BIS IAE PAN).

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do dwóch podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 22 listopada 2023 roku. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniach 27 listopada - 1 grudnia 2023 w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Pytania dotyczące realizacji projektu można kierować na adres mailowy: kbaraniecka@iaepan.edu.pl

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.

3rd MERC Postgraduate and early career conference in medieval archaeology - projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

coments closed

W dniach 24-26.04.2024 roku we Wrocławskim Muzeum Archeologicznym planowana jest konferencja „3rd MERC Postgraduate and early career conference in medieval archaeology“. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Medieval Europe Research Community (MERC) oraz Uniwersytetem Wrocławskim, Muzeum Archeologicznym Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Instytutem Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

 

 

 

Ideą przewodnią konferencji jest wytworzenie międzynarodowego forum dla doktorantów i młodych badaczy z dziedziny archeologii średniowiecza, które pozwoli nawiązać  międzynarodowe kontakty w celu nawiązania dalszej współpracy. Nieoceniona jest również
możliwość zapoznania się z realizowanymi projektami w innych krajach i uczelniach,
wykorzystywanym metodom badawczym oraz stawianym pytaniom.

 

 

 

 

MERC obecnie jako stowarzyszenie, jest kontynuatorem idei realizowanych w trakcie kongresów Medieval Europe, które odbywały się w Yorku, Brugii, Bazylei i Paryżu w latach 1992-2007 i przyświecają mu te same cele. Ma przede wszystkim na celu promowanie badań z zakresu archeologii średniowiecznej (AD 400-1600) w Europie, stanowiąc pomoc dla stowarzyszeń i badaczy, wspomagając rozwój tej dziedziny nauki. Jej etosem jest archeologia średniowieczna bez granic. MERC jako organizacja międzyuczelniana i międzynarodowa, będąca od 2012 roku częścią największej organizacji archeologicznej w Europie European Association of Archaeologist, zapewnia wsparcie merytoryczne i swoimi zasięgami pozwala na odpowiednie nagłośnienie wydarzenia.

 

 

 

Jest to już trzecia konferencja organizowana z tego cyklu, za każdym razem w innym kraju.
Poprzednie edycje, które odbyły się odpowiednio w Puli (Chorwacja, 2019) oraz Pradze (Czechy, 2022) cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gromadząc każdorazowo przynajmniej 40 uczestników z 14 krajów. Referaty z ostatniego spotkania zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii dostępnej w trybie Open Access.

 

 

 

Planowany jest udział około 40 młodych badaczy z zakresu archeologii i nauk pokrewnych.
Organizowanie jej w przyszłym roku w Polsce, będzie doskonałą okazją promocji polskiej archeologii średniowiecza oraz szeroko rozumianej mediewistyki.

 

 

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do młodych badaczy, którzy nie zawsze mogą pozwolić sobie na udział w dużych międzynarodowych konferencjach (jak European Association of Archaeologists, czy International Medieval Congress in Leeds). Oczekiwana liczba uczestników wynosi około 40 osób, a planowany budżet zakłada pomoc w finansowaniu przyjazdu doktorantów i studentów z mniej zamożnych krajów, jako że celem jest integracja środowiska z całej, nie tylko zachodniej Europy.

 

 

 

 

Partnerem Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Medieval Europe Research Community,
Uniwersytet Wrocławski,
Muzeum Archeologicznym Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia,
Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Głównym realizatorem projektu jest dr Jakub Sawicki.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Dosknała Nauka II"

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w ramach grantu NCN Opus

coments closed
Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w ramach grantu NCN OPUS
Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Warszawa
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant
Wymagania:
Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:
• status doktoranta na studiach z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych;
• doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych i/lub kwerend archiwalnych/muzealnych/bibliotecznych;
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie literatury naukowej i rozmowy na temat badań na konferencjach;
• zaangażowanie i silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
• komunikatywność i umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych poza Polską;
• dobra znajomość języka niemieckiego i/lub rosyjskiego;
• staże w instytucjach muzealnych i/lub archiwalnych;
• autorstwo lub współautorstwo w recenzowanej publikacji z listy MEiN;
• autorstwo lub współautorstwo prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Opis zadań:
Stypendysta/Doktorant będzie wykonywać zadania w ramach projektu OPUS pt. "Kolekcje sporne. Nowe podejście do dziedzictwa pokazów etnograficznych w Europie Środkowej i Wschodniej" kierowanego przez dr hab. Dagnosława Demskiego (opis popularnonaukowy projektu można przeczytać tu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=543009)
1) planowanie badań, w tym przegląd literatury;
2) prowadzenie kwerend archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych;
3) prowadzenie badań terenowych i przygotowywanie raportów z badań;
4) analiza danych;
5) uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego;
6) przygotowywanie publikacji w języku polskim i angielskim (w tym co najmniej 1 rozdział w anglojęzycznej monografii zbiorowej i 1 artykuł anglojęzyczny w czasopiśmie recenzowanym);
6) popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (finansowanych z grantu; co najmniej 2) oraz współpraca przy przygotowywaniu końcowej wystawy.
Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: *30 sierpnia 2023, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
• Stypendium: maksymalnie 30 miesięcy, 3 000,00 PLN brutto /m-c
• Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1. października 2023 r.
Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej między jednostką a osobą zatrudnioną.
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
• życiorys, wraz z informacjami o dorobku naukowym, odbytych stażach i szkoleniach, udziale w projektach badawczych, konferencjach, informacjach o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi;
• potwierdzenie statusu doktoranta;
• krótki opis zainteresowań naukowych;
• skany ewentualnych publikacji naukowych;
• dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).
Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Ewentualne pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Dagnosława Demskiego (ddemski@iaepan.edu.pl).
Oferty proszę kierować na adres e-mail: ddemski@iaepan.edu.pl;
*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 105.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@iaepan.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

coments closed

Kierownik projektu: „Topory T-kształtne z poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego”.

finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 (nr projektu: 2022/47/O/HS3/00436)

oraz

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 

ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu, w ramach zespołu Początki człowieka na Niżu Europejskim.

Praca doktorska będzie realizowana w Szkole Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Projekt:

Oferujemy stanowisko dla doktoranta w projekcie „Topory T-kształtne poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego”.

Głównym celem projektu jest wielostronne scharakteryzowanie wytwarzania toporów T-kształtnych w szerokim kontekście osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego Niżu Europy Środkowej. Projekt ma uwzględniać zarówno aspekt technologiczny ich wytwarzania, jak i ich chronologię, pochodzenie oraz kontekst kulturowy występowania. Streszczenie projektu znajduje się na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15du59ho/streszczenia/569642-pl.pdf

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oraz Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).

Wymagania stawiane kandydatom:

 • do konkursu przystąpić może osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej,
 • ukończone studia wyższe w zakresie archeologii w momencie przystąpienia do konkursu (kryterium formalne konieczne do spełnienia do dnia zakończenia rekrutacji włącznie),
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy naukowej i dorobek publikacyjny związany z problematyką toporów T-kształtnych
 • udokumentowana znajomość metod analitycznych związanych z analizą technologiczną, typologiczną i surowcową toporów T-kształtnych
 • znajomość problematyki związanej z neolityzacją Europy Północnej
 • pożądana wiedza w zakresie przekształceń o charakterze użytkowym i post-depozycyjnym występujących na toporach T-kształtnych

 

Główne obowiązki i zadania:

W ramach projektu doktorantka lub doktorant:

 • będzie realizować zadania związane z realizacją projektu, w ścisłej współpracy z prof. dr. hab. Jackiem Kabacińskim;
 • przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Kabacińskiego; tematyka dysertacji będzie ściśle związana z zakresem prac przewidzianych w projekcie;
 • przygotuje publikacje na tematy związane z projektem;
 • będzie brać czynny udział w życiu naukowym Instytutu oraz konferencjach krajowych i zagranicznych;

rozpocznie 1 października 2023 roku kształcenie w Szkole Doktorskiej Anthropos.

 

Warunki otrzymywania stypendium:

Doktorantka lub doktorant będzie otrzymywać stypendium w okresie 48 miesięcy, w następujący sposób:

a/. W wysokości: 5 000 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (I i II rok kształcenia w szkole doktorskiej) oraz

b/. W wysokości: 6 000 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej (III i IV rok kształcenia w szkole doktorskiej).

Okres rozpoczęcia prac i pobierania stypendium: 1 października 2023 r.

Szczegółowe zasady przyznania stypendium określa Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych będącego załącznikiem do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.

 

Termin składania wniosków upływa: 31 lipca 2023 r. godzina 15.00

Komplet dokumentów należy przesłać drogą mailową na adresy:

jacek.kabacinski@interia.pl; director@iaepan.edu.pl; szkola.anthropos@ihpan.edu.pl;

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Formularz rekrutacyjny IAE PAN do Szkoły Anthropos (część 1 i 2) dostępny na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/
 2. Kwestionariusz osobowy IAE PAN (link: http://iaepan.edu.pl/bip-2/)

Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę osobiście lub za pomocą telekonferencji. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47