• Polski
  • English
  • AA+A++

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

coments closed

Kierownik projektu: „Topory T-kształtne z poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego”.

finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 (nr projektu: 2022/47/O/HS3/00436)

oraz

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 

ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu, w ramach zespołu Początki człowieka na Niżu Europejskim.

Praca doktorska będzie realizowana w Szkole Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Projekt:

Oferujemy stanowisko dla doktoranta w projekcie „Topory T-kształtne poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego”.

Głównym celem projektu jest wielostronne scharakteryzowanie wytwarzania toporów T-kształtnych w szerokim kontekście osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego Niżu Europy Środkowej. Projekt ma uwzględniać zarówno aspekt technologiczny ich wytwarzania, jak i ich chronologię, pochodzenie oraz kontekst kulturowy występowania. Streszczenie projektu znajduje się na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15du59ho/streszczenia/569642-pl.pdf

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oraz Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).

Wymagania stawiane kandydatom:

  • do konkursu przystąpić może osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej,
  • ukończone studia wyższe w zakresie archeologii w momencie przystąpienia do konkursu (kryterium formalne konieczne do spełnienia do dnia zakończenia rekrutacji włącznie),
  • znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w pracy naukowej i dorobek publikacyjny związany z problematyką toporów T-kształtnych
  • udokumentowana znajomość metod analitycznych związanych z analizą technologiczną, typologiczną i surowcową toporów T-kształtnych
  • znajomość problematyki związanej z neolityzacją Europy Północnej
  • pożądana wiedza w zakresie przekształceń o charakterze użytkowym i post-depozycyjnym występujących na toporach T-kształtnych

 

Główne obowiązki i zadania:

W ramach projektu doktorantka lub doktorant:

  • będzie realizować zadania związane z realizacją projektu, w ścisłej współpracy z prof. dr. hab. Jackiem Kabacińskim;
  • przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Kabacińskiego; tematyka dysertacji będzie ściśle związana z zakresem prac przewidzianych w projekcie;
  • przygotuje publikacje na tematy związane z projektem;
  • będzie brać czynny udział w życiu naukowym Instytutu oraz konferencjach krajowych i zagranicznych;

rozpocznie 1 października 2023 roku kształcenie w Szkole Doktorskiej Anthropos.

 

Warunki otrzymywania stypendium:

Doktorantka lub doktorant będzie otrzymywać stypendium w okresie 48 miesięcy, w następujący sposób:

a/. W wysokości: 5 000 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (I i II rok kształcenia w szkole doktorskiej) oraz

b/. W wysokości: 6 000 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej (III i IV rok kształcenia w szkole doktorskiej).

Okres rozpoczęcia prac i pobierania stypendium: 1 października 2023 r.

Szczegółowe zasady przyznania stypendium określa Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych będącego załącznikiem do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.

 

Termin składania wniosków upływa: 31 lipca 2023 r. godzina 15.00

Komplet dokumentów należy przesłać drogą mailową na adresy:

jacek.kabacinski@interia.pl; director@iaepan.edu.pl; szkola.anthropos@ihpan.edu.pl;

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. Formularz rekrutacyjny IAE PAN do Szkoły Anthropos (część 1 i 2) dostępny na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/
  2. Kwestionariusz osobowy IAE PAN (link: http://iaepan.edu.pl/bip-2/)

Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę osobiście lub za pomocą telekonferencji. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47