• Polski
  • English
  • AA+A++
Technologia wyrobu przedmiotów szklanych z wczesnej epoki żelaza odkrytych w międzyrzeczu Odry i Wisły

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Technologia wyrobu przedmiotów szklanych z wczesnej epoki żelaza odkrytych w międzyrzeczu Odry i Wisły.

Kierownik projektu: dr Tomasz Purowski

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych w Warszawie
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kontakt:

e-mail: tomasz@iaepan.edu.pl
telefon: 22 620-28-81, wewn. 171

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: dr Tomasz Purowski
Zakres obowiązków:
Kwerenda muzealna w celu wybrania zabytków do badań laboratoryjnych.
Wykonanie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.
Przygotowanie katalogu przedmiotów przeznaczonych do badań laboratoryjnych.
Opracowanie wyników badań laboratoryjnych.
Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.
Przygotowanie maszynopisu monografii.

Imię i nazwisko: prof. dr hab. Ewa Bulska, dr Barbara Wagner
Zakres obowiązków: wykonanie badań składu chemicznego szkła przedmiotów zabytkowych metodą LA-ICP-MS.

Imię i nazwisko: dr Piotr Dzierżanowski
Zakres obowiązków: wykonanie badań składu chemicznego szkła wybranych przedmiotów zabytkowych metodą EPMA.

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Opracowanie technologii wyrobu ozdób szklanych odkrytych na stanowiskach z obszaru Polski datowanych na wczesną epokę żelaza.

Cele szczegółowe projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii wyrobu ozdób szklanych odkrytych na stanowiskach z Polski datowanych na okres halsztacki. Polegać ono ma na określeniu następujących aspektów tej problematyki: stwierdzeniu jakie surowce były używane do wytopu szkła, z którego zrobiono badane przedmioty, według jakich receptur szkło to było wytopione, jakie zastosowano zabiegi uzupełniające i pomocnicze (określenie składników poprawiających jakość topionej masy oraz składników barwiących, odbarwiających, mącących), określenie sposobów formowania wyrobów i technik zdobniczych. Na podstawie wyników tych badań zostanie dokona ocena poziomu (jakości) wykonania przedmiotów szklanych występujących na naszych ziemiach. Podjęta zostanie także próba określenia źródeł pochodzenia i kierunku napływu owych przedmiotów (z jakich ośrodków wytwórczych były one sprowadzane).
Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Realizacja w/w celów jest możliwa jedynie pod warunkiem przeprowadzenia badań laboratoryjnych dużych serii omawianych przedmiotów. Ze względu na fakt, że z dorzecza Odry i Wisły znanych jest kilka tysięcy zabytków szklanych reprezentujących różne typy oraz występujących w różnych grupach kulturowych, na różnych rodzajach stanowisk, niezbędnym minimum, pozwalającym na uzyskanie przesłanek do wysunięcia wniosków dotyczących wyżej wymienionych kwestii, jest wykonanie analiz składu chemicznego szkła przynajmniej 100 próbek (zarówno szkła osnowy, jak i różnych elementów ornamentu paciorków czy główek szpil).

Harmonogram projektu:

Kwerenda muzealna w celu wybrania zabytków do badań laboratoryjnych. Wykonanie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej. Przygotowanie katalogu przedmiotów przeznaczonych do badań laboratoryjnych.
Wykonanie analiz składu chemicznego szkła.
Opracowanie wyników badań laboratoryjnych. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Przygotowanie maszynopisu monografii.

Aktualności:

1) poster pt. An Analysis of Glass Beads from Hallstatt Period from Poland using LA-ICP-MS (O. Syta, B. Wagner, T. Purowski) na konferencji 11th European Workshop on Laser Ablation & II Spanish Workshop on LA, Gijón, Hiszpania, 19-22 czerwca 2012 r.