• Polski
  • English
  • AA+A++
Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych

Numer projektu: 12H 12 0064 81

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Wołoszyn

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

telefon/fax (12) 422-29-05

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Warszawa
Instytut Archeologii UJ – Kraków
Instytut Archeologii UMCS – Lublin
Instytut Archeologii UR – Rzeszów
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Warszawa
Zakład Antropologii PAN – Wrocław
Muzeum Zamojskie – Zamość
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – Niemcy
Instytut Historii Kultury Materialnej, Rosyjska Akademia Nauk – Rosja
Instytut Archeologii, Serbska Akademia Nauk – Serbia
University of Florida – USA
Instytut Narodoznawstwa NANU – Ukraina

 

Charakterystyka

 

Celem projektu jest możliwie wszechstronna analiza wyników prac wykopaliskowych
w Czermnie (1940; 1952; 1976-79) i Gródku (1952-55), połączona z badaniami weryfikacyjnymi.
Wyniki badań na tych stanowiskach pozostają w zasadzie nieznane, mimo iż mogły być one „złotym jabłkiem” polskiej archeologii (T. Dunin-Wąsowicz). Odkrycia dokonane w Czermnie w latach 2010-11 w spektakularny sposób dowodzą trafności tego określenia.
Fatalny stan naszej wiedzy o Czermnie czy Gródku ma znaczenie nie tylko regionalne, czy też wschodnioeuropejskie (ruskie). Bez wiarygodnych danych na temat chronologii tych umocnień trudno np. formułować opinie o wschodniej granicy monarchii Piastów!
Projekt, pomyślany jako przedsięwzięcie multidyscyplinarne i międzynarodowe przygotowywany był od kilku lat. Finansowany byłby on tak ze środków polskich (NPRH) jak i niemieckich (BMBF/DFG). W jego realizację zaangażowani byliby archeolodzy, antropolodzy, etnolodzy, historycy, historycy sztuki, przedstawiciele nauk przyrodniczych i technicznych z Polski, Niemiec, Rosji, Serbii (por. załączone deklaracje).
Wobec skali zaniechań dotyczących Grodów Czerwieńskich celem prac w latach 2012-2015 jest opublikowanie wyników badań dawnych w Czermnie i Gródku (t. I-IV) oraz przeprowadzenie najpilniejszych badań weryfikacyjnych (dendrodatowanie wału w Czermnie).
Po 2015 roku planuje się kontynuację badań, tak wykopaliskowych jak i laboratoryjnych.
Projekt, realizowany w ścisłej współpracy IAE PAN z Uniwersytetami w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie winien doprowadzić do uformowania się polskiej szkoły archeologii strefy bizantyńsko-ruskiej.
Równocześnie, z myślą o szerszym odbiorcy, stworzona zostanie specjalna strona internetowa jak również zorganizowany zostanie cykl wystaw muzealnych.
Międzynarodowy charakter zespołu badawczego pozwala żywić nadzieję, że tzw. Grody Czerwieńskie okażą się jeszcze złotym jabłkiem tak polskiej jak i europejskiej archeologii.