• Polski
  • English
  • AA+A++
Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych

Numer projektu: 0139/NPRH2/H12/81/2012
Kierownik projektu: Dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN
Źródło finansowania projektu: NPRH 2012

 

NPRH logo

 

Kontakt:
- telefon 22 620288

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki Instytut Etnologii Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława, Instytut Etnologii Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt, Instytut Etnologii Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Zakres obowiązków: współorganizator konferencji (Bratysława), udział w konferencjach

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: Kamila Baraniecka-Olszewska
Zakres obowiązków: redaktor, kwerenda, autor artykułu

Imię i nazwisko: Magdalena Sztandara
Zakres obowiązków: redaktor, kwerenda, autor artykułu

Imię i nazwisko: Maria Godyń
Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu

Imię i nazwisko: Ewa Baniowska-Kopacz
Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu

Imię i nazwisko: Tomasz Kalniuk
Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu

Imię i nazwisko: Aneta Popławska
Zakres obowiązków: kwerenda, autor artykułu

Imię i nazwisko: Ewelina Mokrzecka
Zakres obowiązków: kwerenda

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Kontynuacja międzynarodowej serii wydawniczej poświęconej problemowi formułowania odmienności w określonych wizualnych kategoriach i stylach charakterystycznych dla drugiej połowy XX w.

Cele szczegółowe projektu:

Publikacja artykułów omawiających różnego rodzaju materiały wizualne (fotografie, ilustracje, karykatury, itp.) pochodzące z polskiej prasy na tle porównawczym krajów Europy Wschodniej.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Praca zespołu, z którego każdy opracowuje inne materiały. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych i przygotowanie III i IV tomu do druku. Dyskusje w gronie międzynarodowym.

Harmonogram projektu:

2013 konferencja
2014 publikacja III tomu
2015 konferencja
2015 redakcja materiałów i przygotowanie do druku V tomu serii.