• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Anna Bogumiła Kowalska
Dr hab. Anna Bogumiła Kowalska

dr hab. Anna Bogumiła Kowalska

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region

a.b.kowalska@iaepan.szczecin.pl

 

http://iaepan.academia.edu/AnnaBogumi%C5%82aKowalska

Research interests:

Archaeologist, assistant professor at the Center for Medieval Archaeology of the Baltic Region of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS in Szczecin; custodian at the National Museum in Szczecin (Department of Archaeology). Her academic achievements include over 100 scientific publications in Polish, English, German and Russian languages, including four books. She studies history and culture of West Pomeranian centers in the Middle Ages. Among her scientific interests an important place is taken by the issues of the development of leather crafts and the culture of everyday life. Co-author of many years’ excavations in Szczecin.

Selected bibliography:

Books:

Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska, Marian Rulewicz. (2003). Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium. Szczecin.

Anna B. Kowalska. (2010). Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie, Szczecin.

Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk. (2011). Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Origines Polonorum”, t. V. Warszawa.

Anna B. Kowalska. (2013). Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie / Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyżyńska Neighbourhood, Szczecin.

Articles:

Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska. 1994. Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992–1994 (kwartał VI) wykop główny. Materiały Zachodniopomorskie, 40, 75–112.

Anna B. Kowalska. 1994 (rec.). Christiane Schnack, „Die mittelalterliche Schuhe aus Schleswig. Ausgrabung Schild 1971–1975”. Przegląd Archeologiczny 42, 144–148.

Anna B. Kowalska. 1998. Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc. Materiały Zachodniopomorskie 42, 219–272.

Anna B. Kowalska. 1998 (rec.). Olaf Goubitz "Eight Exeptional Medieval Shoes from Netherland ROB „Berichten van de Rijksdients voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek”, Volume 42 (1996–1997), 425–55. Materiały Zachodniopomorskie 44, 550–553.

AnnaB. Kowalska. 1998 (rec.). KurbatovA.V., „Раннесредневековая обув Поволховья и вопросы сложения городского ремесла”, Древности Поволховья, Санкт Петербург, 117–128. PrzeglądArcheologiczny46, 201–203.

Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska. 1998. Z dziejów szczecińskiego suburbium. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych a latach 1992–1997 na terenie kwartału 6. Sprawozdania Archeologiczne 50, 83–116.

Anna B. Kowalska. 1999. Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium. Materiały Zachodniopomorskie 45, 259–282.

Anna B. Kowalska. 1999. Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina. Materiały Zachodniopomorskie 45, 219–258.

Anna B. Kowalska. 1999. Wczesnośredniowieczne wagi ze Szczecina, Przegląd Archeologiczny 47, 141–154.

Anna B. Kowalska. 1999. Obróbka krzemienia na osadzie ludności kultury lendzielskiej w Zarzycy. Silesia Antiqua 40, 32–57.

Anna B. Kowalska. 2004. Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie. Materiały Zachodniopomorskie I/1 NS, 227–251.

Anna B. Kowalska. 2005 (rec.). Курбатов А.В. „Кожевенная терминология и материальная культура”, [w:] Древние ремесленники Приуралья. Материалы научной конференции, Ижевск 2001, 399–416. PrzeglądArcheologiczny 53, 165–168.

Anna B. Kowalska. 2007. ShoemakinginMedievalSzczecinandWolin. Offa 61/62, 2004/05, 435–454.

Anna B. Kowalska. 2009. Скандинавский сюжет в культуре Щецина VIII–XII вв. StratumPlus 5 (2005–2009), 589–601.

Anna B. Kowalska. 2009. Sesja naukowa In gremio – in praxi. Problematyka badań nad skórą wykopaliskową. Materiały Zachodniopomorskie 4–5/1 NS, 413–414.

Anna B. Kowalska. 2010. Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń, skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka? Materiały Zachodniopomorskie 4-5/1 NS, 151–166.

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski. 2011. Problemy digitalizacji archeologicznych zbiorów muzealnych – casus zbiorów archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie. Muzealnictwo 52, 85–93.

Anna B. Kowalska. 2011.TheContributionofFisheriestotheEconomyofMedievalSzczecinfromthePerspectiveofArchaeology. FasciculiArchaeologiae Historicae 34, 39–47.

Anna B. Kowalska, Krzysztof. Kowalski. 2013. Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka. Materiały Zachodniopomorskie 7/1, 293–308.

Anna B. Kowalska, Dorota Kozłowska. 2014. Osada w Wełtyniu, gm. Gryfino, stanowisko nr 11 (AZP 34–05/120). Materiały Zachodniopomorskie NS 9, 507–515.

Anna B. Kowalska. (2015). Pomorskie rzemiosła skórnicze w okresie przemian ustrojowych (XII–XIV wiek). Archaeologia Historica Polona 22, 197–214.

Anna B. Kowalska. 2015. Średniowieczne rzemiosło obuwnicze na Pomorzu. Zarys problematyki. W: Anna B. Kowalska (red.), In gremio – in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta. Szczecin, 13–27.

Anna B. Kowalska. 2016. Uwagi polemiczne do pracy Marquity Volken „Archaeological Footwear. Development of shoe patterns and styles from Prehistory till the 1600’s”. Przegląd Archeologiczny 64, 185–194.

Anna B. Kowalska. 2016. Projekt naukowy realizowany w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie w latach 2012–2014. Materiały Zachodniopomorskie 11, 253–258.

Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal. 2016. Badania nieinwacyjne przeprowadzone w 2014 roku w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski. Materiały Zachodniopomorskie 11, 169–173.

AnnaB. Kowalska. 2016. Средневековое производство обуви в регионе Балтийского моря в IX–XV вв. Tomsk State University Journal of History 5, 44–50.

Anna B. Kowalska. 2016. Uwagi polemiczne do pracy Marquity Volken „Archaeological Footwear. Development of shoe patterns and styles from Prehistory till the 1600’s”. Przegląd Archeologiczny 64, 185–195.

Anna B. Kowalska. 2016. See the Invisible. An Archaeologist’s Notes about the Child and the Childhood in the Middle Ages. Archaeologia Polona 50/51, 5–20.

Anna B. Kowalska. 2017. Zapomniana rzeczywistość. Zarys dziejów klasztorów i szpitali w średniowiecznym Szczecinie. Materiały Zachodniopomorskie 12, 611–632.

Anna B. Kowalska. 2017. Średniowieczne skórnictwo z pogranicza Wielkopolski i Pomorza w świetle znalezisk z Ujścia. Materiały Zachodniopomorskie 13, 145–174.

Anna B. Kowalska, Sebastian Messal. 2017. Die archäologischen Arbeiten in Świelubie 2015–2016, Materiały Zachodniopomorskie 13, 243–252.

Anna B. Kowalska. 2017. Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday, Eds. Irene Baug, Janicke Larsen, Sigrid Samset Mygland. “University of Bergen Archaeological Series” 8. Materiały Zachodniopomorskie 13, 259­–265.

Anna B. Kowalska. 2017. Odpady produkcyjne jako źródła do badań nad organizacją wczesnośredniowiecznej wytwórczości skórzanej. Archaeologia Historia Polona 25, 181–199. http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2017.008.

Anna B. Kowalska. 2017. 50. Jubileuszowy tom czasopisma ”Silesia Antiqua” Silesia Antiqua. Muzealnictwo 58, 245–248. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3025

Hauke Jöns, Anna B. Kowalska. 2018. Z badań nad obecnością Skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza. Slavia Antiqua 59, 117–128.

Anna B. Kowalska. 2018. Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych. Materiały Zachodniopomorskie 14, 167–191.

Chapters in edited volumes:

Anna B. Kowalska. 1997. Szczecin in the Early Middle Ages in the light of recent Research. W: Beiträge zum Oder–Projekt 2, Berlin, 59–61.

Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska. 1998. Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina. W: M. Dworaczyk, P. Krajewski, E. Wilgocki (red.), Acta Archaeologica Pomoranica, t. I. Szczecin, 303–316.

Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk, Władysław Łosiński. 2002. Die Frühstadt Stettin. W: E. Gringmuth–Dallmer, L. Leciejewicz (red.), Mensch und Umwelt im Odergebiet, red., Römisch – Germanische Forschungen, Bd. 60. Mainz am Rhein, 207–217.

Anna B. Kowalska. 2003. Początki rzemiosła szewskiego we wczesnośredniowiecznym Wolinie. W: T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Res et fontes. Szczecin, 159–170.

Anna B. Kowalska, Władysław Łosiński. 2004. Szczecin: origins and the history of the early medieval town. W: P. Urbańczyk (red.), Polish Lands at the turn of the first and the second Millennia. Warszawa, 73–86.

Anna B. Kowalska. 2006. Uwagi na temat wytwórczości szewskiej w Wolinie i Szczecinie w VIII–X wieku. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski(red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin–Wrocław, 197–209.

Anna B. Kowalska, Ludmiła Szczyrska. 2006. Bibliografia prac prof. W. Łosińskiego. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski(red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin–Wrocław.

Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska. 2006. Ceramika naczyniowa z badań ratowniczych w Kołczewie, gm. Wolin. W: E. Cnotliwy, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), Nie tylko Archeologia. Szczecin, 171–177.

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Antoni Porzeziński. 2007. Początki miasta lokacyjnego w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. W: G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza w Elblągu. Elbląg, 359–368.

Anna B. Kowalska, S. Słowiński. 2008. Szczecin. Standards of living in a medieval town. W: M. Gläser (red.), Luxus und Lifestyle, Lübecker Kolloquium zur Stadtärchalogie im Hanseraum, t. VI. 493–507.

Anna B. Kowalska. 2008. Zabudowa mieszkalno–gospodarcza wczesnośredniowiecznego Szczecina. W: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 1, Starożytność i średniowiecze, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 20–22 lipca 2007. Toruń, 234–261.

Anna B. Kowalska. 2009. Archeologia o średniowiecznym skórnictwie na ziemiach polskich. Zarys problematyki. W: A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska (red.), In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem. Szczecin, 193–247.

Anna B. Kowalska. 2009. Dom szewca, czy szewc w domu?W: B. Gruszka (red.), Ad Oderam fluwium, księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego. Zielona Góra, 529–536.

Anna B. Kowalska. 2009. Gospodarstwo i gospodarka we wczesnym średniowieczu. Przykład Szczecina. W: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Gospodarstwo i gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. Starożytność i średniowiecze, Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Toruń, 206–229.

Anna B. Kowalska. 2009. „Stare” i „nowe” w średniowiecznym szczecińskim rzemiośle szewskim. W: S. Moździoch (red.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, Spotkania Bytomskie, VI. Wrocław, 229–249.

Anna B. Kowalska. 2009. Pierwsze średniowieczne przedmioty skórzane z zachodniej części Starego Miasta w Szczecinie. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta ArchaeologicaPomoranica, t. III. Szczecin, 37–47.

Anna B. Kowalska. 2009. Średniowieczne przedmioty skórzane z badań ratowniczych w Szczecinie–Dąbiu. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta ArchaeologicaPomoranica, t. III. Szczecin, 49–55.

Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska. 2009. W sprawie początków średniowiecznego Gryfina. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta ArchaeologicaPomoranica, t. III. Szczecin, 57–63.

Anna B. Kowalska. 2009. Przedmioty ze skóry, Aneks. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta ArchaeologicaPomoranica, t. III. Szczecin, 25–26.

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski. 2009. Osada kultury łużyckiej w Wartowie, gm. Wolin. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Acta ArchaeologicaPomoranica, t. III, red., Szczecin, 107–117.

Anna B. Kowalska. (2009). In gremio – in praxi w badaniach nad wczesnośredniowieczną wytwórczością skórniczą na Pomorzu. W: Anna B. Kowalska, Beata Wywrot-Wyszkowska (red.), In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem. Szczecin, 39–58.

Anna B. Kowalska. 2009. „Na próżno się chełpisz, że jesteś bezpieczny, wszak nie bronią cię szczecińskie wały”.Krótki spacer po umocnieniach obronnych Szczecina. W: A. Bartczak, M. Witek (red.), Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, 37–52.

Anna B. Kowalska. 2010. Szczecin – natura arteque aequaliter munitum town. W: M. Gläser (red.), Die Befestigungen. Lübecker Kolloquium zur Stadtärchalogie im Hanseraum, t. VII. Lübeck, 553–563.

Anna B. Kowalska. 2010. Scandinavian Elements in the Culture of the Early Medieval Szczecin (8th–12th Century). W: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt(red.), Der Wandel um 1000. Beiträge zur Ur– und Frühgeschichte Mitteleuropas 59, 97–110.

Anna B. Kowalska. 2010. Moryń – archeologiczny przyczynek do dziejów średniowiecznego miasta. W:A. Majewska (red.), Pomorze wczoraj – dziś – jutro. Miasta i miasteczka pomorskie. Stargard–Pruszcz Gdański, 61–71.

Anna B. Kowalska. 2010 Źródła materialne o religijności mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina. W: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko–duńskie w dziejach.Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Materiały z V Międzynarodowej Sesji NaukowejDziejów Ludów Morza Bałtyckiego Wolin 31 lipca – 2 sierpnia 2009, Toruń, 163–173.

Anna B. Kowalska. 2010. „Błogosławiony trud, z którego twórczej mocy powstaje taki but …”. W: A. Bartczak, M. Witek(red.), Od pomysłu do przemysłu. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, 19–35.

Anna B. Kowalska. 2011. Archaeology and archeozoology about the mediaeval leather production in Szczecin. W: M. Badura, J. Święta-Musznicka, A. Pędziszewska, M. Makohonienko (red.), Enviromental Archaeology of Urban Sites, The 7th Symposium and 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology. Gdańsk, 39.

Anna B. Kowalska. 2011. Archeologia o dzieciach w średniowiecznym Szczecinie. W: M. Rębkowski (red.), Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, t. I, Wolin, 66–83.

Anna B. Kowalska. (2011). From a Homemade Product to Guild Production – the Development of Leather Production in the Early Medieval Szczecin. W: F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt, T. Westphalen (red.), Transformationen und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts, 139–144.

Anna B. Kowalska. 2011. Archeologia w historii badań nad dziejami średniowiecznego Szczecina. W: A. Bartczak, M. Witek(red.), Kamienie milowe. Materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, 103–112.

Anna B. Kowalska. 2011. Studies on the Development of the Early Medieval Balic Town The Example of Szczecin. Archeologia i istoria Pskova i Pskovskoj Zemli, Moskwa, 219–227.

Anna B. Kowalska. 2012. The Child in the Medieval Szczecin in the Light of Archaeological Sources. W: M. Gläser (red.), Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, t. VIII. Lübeck, 299–304.

Anna B. Kowalska. 2012. Uwagi na temat haftów na wczesnośredniowiecznym obuwiu skórzanym ze Szczecina. W: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra, 313–319.

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski. 2012. Źródła archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. W: Kaszubi w Szczecinie. Działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w latach 2011–2012, Szczecin, 133–140.

Anna B. Kowalska. 2012. Wprowadzenie do problematyki kulturowej zabytków wczesnośredniowiecznych. The Cultural Issues as Related to Early Middle Ages Antiquities: An Introduction. W: K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.), Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich. Lost – Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin. Szczecin, 313–324.

Anna B. Kowalska. (2013). Rzemiosło szewskie wczesnośredniowiecznego Wolina. W: B. Stanisławski, W. Filipowiak(red.), Wolin wczesnośredniowieczny. Warszawa, 201–235. Origines Polonorum. t. VI, cz. 1.

Anna B. Kowalska. 2013. Original or imitation? Remarks on the presence of Scandinavians at the mouth of the Oder in the early Middle Ages. W: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (red.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. Interdisciplinary Medieval Studies tom II, Wrocław, 247–265.

Anna B. Kowalska. 2014. Kilka uwag na temat recepcji obcych wzorców kulturowych we wczesnośredniowiecznych ośrodkach pomorskich. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Wrocław, 617–623.

Anna B. Kowalska. 2014. Solum memoria. Monasteries and hospitals in medieval Szczecin. W: M. Gläser, M. Schneider (red.), Die Klöster. Lübecker Kolloquium zur Statdarchäologie im Hanseraum, t. IX. Lübeck, 429–439.

Anna B. Kowalska. 2014. Costume Elements of Leather. W: A. Buko (red.), Bodzia. A late Viking–Age Elite Cemetery in Central Poland, red. A. Buko, Leiden–Boston, 272–287. Brill.

Anna B. Kowalska. 2015. W sprawie zabudowy mieszkalnej Szczecina i Wolina we wczesnym średniowieczu. W: S. Moździoch, K. Chrzan (red.), Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii. Spotkania Bytomskie, t. VII. Wrocław, 101–116

Anna B. Kowalska. 2015. Ryby i ludzie. Udział rybołówstwa w życiu gospodarczym wczesnośredniowiecznego Szczecina na podstawie źródeł archeologicznych. W: S. Moździoch, K. Chrzan(red.), O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, red., Spotkania Bytomskie, t. VIII, Wrocław, 113–126.

Anna B. Kowalska. 2015. Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego Wolinian w okresie nowożytnym. Materiały Zachodniopomorskie NS 10/1, 307–315.

Anna B. Kowalska, T. Radek. 2015. Uwagi na temat średniowiecznego garbarstwa w świetle źródeł archeologicznych i analiz zoologicznych. Przykład Szczecina. W: A.B. Kowalska (red.), In gremio – in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta. Szczecin, 227–245.

Anna B. Kowalska. 2016. Możliwości rekonstrukcji stroju osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodzi. W: M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk (red.), Śmierć w dziejach człowieka. Starożytność i średniowiecze, 129–186. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, t. 10. Toruń.

Anna B. Kowalska. 2016. Szczecin. The medieval town of Slavs and Germans in Pomerania. W: M. Glaser, M. Schneider (red.), Vorbesiedlung, Grundung und Entwicklung. Lübecker Kolloqiuum zur Stadtarcheologie in Hanseraum, t. X. Lübeck, 409–426.

Anna B. Kowalska. 2017. Średniowiecze. W: E. Górkiewicz-Bucka (red.), Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii. Szczecin, 43–52.

Anna B. Kowalska Hauke Jöns, Martina Karle, Sebastian Messal. 2017. Najnowsze badania wczesnośredniowiecznych miejsc handlowych w regionie zachodniego Bałtyku. Badania w Gros Stromkendorf, Rostock-Dierkow, Ralswieku i Bardach / Recent research on Early Medieval trading centres in the western Baltic Region. The case studies of Gros Stromkendorf, Rostock-Dierkow, Ralswiek and Bardy. W: M. Jagodziński (red.), Między Jutlandią a Sambią. Truso w kontekście badań południowo-zachodniej strefy Basenu morza bałtyckiego w okresie wikińskim. Tom III:2. Elbląg, 249–284.

Anna B. Kowalska. 2019. Artefacts made of Leather. W: M. Rębkowski (red.), Wolin, the Old Town. Vol. II: Studies on Finds, Szczecin, 245–291.

Anna B. Kowalska, Grzegorz Durdyń. W sprawie rozwoju wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych. Księga pamiątkowa I. Skrzypka

Anna B. Kowalska, Sylwia Wajda. Glass trade – early medieval sodium glass from Poland, Kölner Jahrbuch (2019)

Hauke Jöns, Anna B. Kowalska. W druku. Scandinavians on the southern Baltic coasts. W: Vikings: beyond boundaries. Oslo.

Edited volumes:

(2006). Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Wrocław–Szczecin. [Książka dedykowana prof. Władysławowi Łosińskiemu zawiera zbiór studiów związanych z dziejami i kulturą Słowian od okresu plemiennego po schyłek wczesnego średniowiecza]

(2009). In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A.B. Kowalska, B. Wywrot–Wyszkowska, Szczecin. [Zbiór artykułów poświęconych różnym aspektom badań nad skórą wykopaliskową]

(2015). In gremio – in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, red. A.B. Kowalska, Szczecin. [Zbiór artykułów prezentujących wyjątkowe walory przedmiotów skórzanych jako źródeł do badań nad różnymi aspektami życia codziennego. W pracy zaprezentowano różne aspekty badań nad skórnictwem, z punktu widzenia archeologii, historii sztuki, etnografii, a także współczesnego garbarstwa. 12 artykułów składających się na tom zadedykowano pamięci prof. Ireny Turnau, zmarłej przed kilku laty prekursorki badań nad skórnictwem]

(2019). Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I, Szczecin, red. A.B. Kowalska. [Celem publikacji jest rekonstrukcja przeszłości miasta od jego początków we wczesnym średniowieczu po czasy współczesne. Projekt „Civitas et urbs” zakłada współpracę z różnymi środowiskami naukowymi. Efektem pierwszego etapu prac jest publikacja obejmująca wyniki badań archeologicznych (wraz z opracowaniami specjalistycznymi), architektonicznych i historycznych]

Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły / BarbarianTsunami. Migration Period between the Odra and the Vistula, red. A. Burche, K. Kowalski, B. Rogalski. Warszawa-Szczecin, 2017.[korekta wydawnicza]

Czasopisma naukowe:

Współredakcja naukowa i wydawnicza Materiałów Zachodniopomorskich–Rocznika Naukowego Muzeum Narodowego w Szczecinie – tomy XII–XIV za lata 2014–2015. Funkcja redaktora naczelnego.

Współredakcja naukowa i wydawniczaMateriałów Zachodniopomorskich– Rocznika Naukowego Muzeum Narodowego w Szczecinie – tomy VI/VII–XI za lata 2009–2014. Udział w komitecie redakcyjnym.

Współpraca z Przeglądem Archeologicznym w zakresie tłumaczenia na język angielski streszczeń i abstraktów artykułów (tomy 47–53).

Współpraca z Berichte Und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa w latach 2007–2011. Opracowania streszczeń polskich publikacji naukowych w formie papierowej (periodyk) i elektronicznej (www.recensio.net) (55 pozycji, punkt F załącznika nr 3).

Encyclopedia entries and catalogues:

Encyklopedia Szczecina, t. 1 i 2, red. T. Białecki, Szczecin 2000 i 2007.
Anna B. Kowalska. 2000. „Podjuchy”, hasło w: Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. T. Białecki, Szczecin, 88.
Anna B. Kowalska. 2000. „Wielgowo”, hasło w: Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. T. Białecki, Szczecin, 603.
Anna B. Kowalska. 2000. „Zdroje”,hasło w: Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. T. Białecki, Szczecin, 689–690.
Anna B. Kowalska. 2007. „Cisewo”,hasło w: Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, red. T. Białecki, Szczecin, 53–54.
Anna B. Kowalska. 2007. „Nieznań”, hasło w: Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, red. T. Białecki, Szczecin, 198.

Encyklopedia Pomorza Zachodniego– Pomeranica.pl

Anna B. Kowalska. 2015. Hasło: Tadeusz Wieczorowski, http://www.pomeranica.pl/wiki/Tadeusz_Wieczorowski
Anna B. Kowalska. 2015. Hasło: Antoni Porzeziński, http://www.pomeranica.pl/wiki/Antoni_Porzeziński
Anna B. Kowalska. 2015. Hasło: Eugeniusz Cnotliwy, http://www.pomeranica.pl/wiki/Eugeniusz_Cnotliwy
Anna B. Kowalska. 2016. Hasło: Łódź szczecińska, http://www.pomeranica.pl/wiki/łódź_szczecińska
Anna B. Kowalska. 2016. Hasło: figurka konika z drewna z Wolina, http://www.pomeranica.pl/wiki/Figurka_konika_z_drewna
Anna B. Kowalska. 2017. Hasło: wczesnośredniowieczna figurka szachowa ze Szczecina, http://www.pomeranica.pl/wiki/Wczesnośredniowieczna_figurka_szachowa_ze_Szczecina
Anna B. Kowalska. 2017. Hasło: wczesnośredniowieczne idole pogańskie z Pomorza, http://www.pomeranica.pl/wiki/Wczesnośredniowieczne_idole_pogańskie_z_Pomorza
Anna B. Kowalska. 2017. Hasło: wczesnośredniowieczne kaptorgi z pomorskich skarbów, http://www.pomeranica.pl/wiki/Wczesnośredniowieczne_kaptorgi_z_Pomorza
Anna B. Kowalska. 2017. Hasło: wczesnośredniowieczne skarby srebrne z terenu Pomorza, http://www.pomeranica.pl/wiki/Wczesnośredniowieczne_skarby_srebrne_z_Pomorza
Anna B. Kowalska. 2018. Hasło: średniowiecze zabawki z Pomorza, http://pomeranica.pl/wiki/%C5%9Aredniowieczne_zabawki_z_Pomorza
Anna B. Kowalska. 2018. Hasło: wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy nad Parsętą, gm. Dygowo, http://www.pomeranica.pl/wiki/Wczesno%C5%9Bredniowieczny_kompleks_osadniczy_nad_Pars%C4%99t%C4%85_w_gminie_Dygowo
Anna B. Kowalska. Hasło: średniowieczne szewstwo pomorskie, http://pomeranica.pl/wiki/%C5%9Aredniowieczne_szewstwo_na_Pomorzu
Anna B. Kowalska. 2018. Hasło: nowożytne obuwie z badań wykopaliskowych w Szczecinie,
Anna B. Kowalska. 2018. Hasło: średniowieczne wagi ze Szczecina, http://pomeranica.pl/wiki/%C5%9Aredniowieczne_wagi_sk%C5%82adane_ze_Szczecina
Anna B. Kowalska. 2014. Pomorze we wczesnym średniowieczu, [w:] Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Warszawa, 52–53.
Anna B. Kowalska. 2014. Łódź słowiańska klepkowa, [w:] Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Warszawa 2014, 55.
Anna B. Kowalska. 2014. Gliniane grzechotki pokryte szkliwem, [w:] Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Warszawa, 59.

Anna B. Kowalska. 2014. Figurka szachowa z drewna, [w:] Skarby sztuki. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Warszawa, 62.

Anna B. Kowalska. 2013. Kleine Holzfigur mit einem Gesicht, Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter. Band II. Katalog, red. Ch. Stiegeman, M. Kroker, W. Walter, Paderborn, 627.

Anna B. Kowalska. 2013. Kreuzförmiger Bernseinhänger, Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter. Band II. Katalog, red. Ch. Stiegeman, M. Kroker, W. Walter, Paderborn 2013, 633.

Anna B. Kowalska. 2014. Odkrycia z okresu średniowiecza /Medieval Period,[w:] Skarby z okolic Suchania /The Treasures of Suchań, Pomorskie Zbiory Archeologiczne Muzeum Narodowego Szczecinie, red. K. Kowalski, A. Bursche, Szczecin, 61–69.

Anna B. Kowalska. 2015. Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta. W: Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta / From the History of the Northern Part of the Old Town, Pomorskie Zbiory Archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie, t. 2, red. A.B. Kowalska, Szczecin, 11–19.

Anna B. Kowalska. 2015. Res propriae. Mieszkańcy szczecińskiego Podzamcza na co dzień i od święta. W: Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta miasta / From the Historyof the Northern Part of the Old Town, Pomorskie Zbiory Archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie, t. 2, red. A.B. Kowalska, Szczecin, 21–30.

Anna B. Kowalska, A. Uciechowska-Gawron. 2015. Arma et gloria. Życie w cieniu umocnień obronnych. W: Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta miasta / From the History of the Northern Part of the Old Town, Pomorskie Zbiory Archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie, t. 2, red. A.B. Kowalska, Szczecin, 31–41.

Anna B. Kowalska. 2015. Res domestice. Domy i ich wyposażenie. W: Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta miasta / From the History of the Northern Part of the Old Town, Pomorskie Zbiory Archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie, t. 2, red. A.B. Kowalska, Szczecin, 41–50.

Anna B. Kowalska. 2015. Labor cotidianus. Nie tylko praca rzemieślnicza. W: Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta miasta / From the History of the Northern Part of the Old Town, Pomorskie Zbiory Archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie, t. 2, red. A.B. Kowalska, Szczecin, 61–70.

Anna B. Kowalska. 2017. Średniowiecze / Middle Age. W: Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii / The Past Uncovered. Kamień County in the light of archaeology, Pomorskie zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, t. 4, red. E. Górkiewicz-Bucka, Szczecin, 43–52.

In print:

Anna B. Kowalska. 2019. Wprowadzenie. W:A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza (kwartał I). Szczecin.

Anna B. Kowalska. W druku. Nowożytne wyroby skórzane. W:A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza (kwartał I). Szczecin.

Anna B. Kowalska. 2019. Trwałe wyposażenie domów w świetle źródeł archeologicznych i ikonografii. W:A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza (kwartał I). Szczecin.

Anna B. Kowalska. 2019. Wytwórczość i rzemiosła. W:A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza (kwartał I). Szczecin.

Anna B. Kowalska. 2019. Północno-wschodnia część suburbium w dziejach miasta. Próba podsumowania wyników badań nad kwartałem I. W:A.B. Kowalska (red.), Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Północna część Podzamcza (kwartał I). Szczecin.

Martina Karle Anna B. Kowalska, Sebastian Messal. 2019. New interdisciplinary research in Świelubie on Parsęta river. Wrocław.

Anna B. Kowalska. 2019. Części ubioru i akcesoria ze skóry. W: Wczesnośredniowieczny Santok. Origines Polonorum.

Anna B. Kowalska, Sebastian Messal. 2019. Nowe badania interdyscyplinarne w Świelubiu nad Parsętą. Sezon 2016. Sesja Pomorzoznawcza. Toruń.

Anna B. Kowalska. Przyjęte do druku. Romańskie Drzwi Płockie i Drzwi Gnieźnieńskie jako źródła do badań nad wczesnośredniowiecznym obuwiem. Materiały Zachodniopomorskie.