• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Marek Dworaczyk
Mgr Marek Dworaczyk

Mgr Marek Dworaczyk

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region

m.dworaczyk@iaepan.szczecin.pl

 

Research interests:

Early and Late Middle Ages and the Early Modern Period on southern Baltic coast, mainly in Western Pomerania, including primarily:
- studies in Medieval and Early Modern West Pomeranian pottery;
- settlement processes in West Pomerania, in particular studies on forming and development of cities and villages in Early and Late Medieval times.

Selected bibliography:

Books:

M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz (2003). Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, red. W. Łosiński. Szczecin: IAE PAN.

A.B. Kowalska, M. Dworaczyk (z udziałem R.K. Borówki i B. Wolnego) (2011). Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, IAE PAN, TRIO.

Articles:

Dworaczyk M., Słowiński S. (1998). Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań. Acta Archaeologica Pomoranica, 1, 279-298.

DworaczykM. (1998). Średniowieczna ceramika naczyniowa z Pyrzyc. Materiały Zachodniopomorskie, 44, 273-334.

Dworaczyk M. (2003). Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin (Polen) im Lichte der Ergebnisse der dendrologischen Untersuchungen.Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern (Jahrbuch 2002), 50, 257-263.

Dworaczyk M. (2007). Multidisciplinary investigations on the early Middle Ages organisation of the Szczecin pottery production - an outline of problems. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 53, 91-92.

Dworaczyk M. (2010). Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 4/5 (1) (2007/2008): Archeologia, 191-230.

Dworaczyk M. (2010). Szczecin – the oldest Pomeranian town. Археология и история Пскова и Псковской земли, 55, 206-219.

Dworaczyk M., Wywrot-Wyszkowska B. (2011). Water supply and disposal of its surplus in medieval and early modern Kołobrzeg, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 24, 19-32.

Dworaczyk M.(2011). Methods of analysis and a chronology of early medieval pottery from Szczecin. АрхеологияиисторияПсковаиПсковскойземли, 56, 237-247.

Dworaczyk M. (2012). Badania archeologiczno-architektoniczne przy ul. Mieszka I w Chojnie. Roczniki Chojeńskie, 4, 51-58.

Biermann F., Dworaczyk M., Rębkowski M. (2016). Archäologische Forschungen am Prämonstratenserstift Belbuck bei Treptow an der Rega. Baltische Studien, Neue Folge, 101 (2015), 15-36.

Dworaczyk M. (2017). Die Adalbertkirche in Stettin (Szczecin). Studien zur Archäologie Europas, 30. W: F. Biermann, F. Ruchhöft (red.), Bischof Otto von Bamberg in Pommern. Historische und archäologische Forschungen zu Mission und Kulturverhältnissen des 12. Jahrhunderts im Südwesten der Ostsee, 163-170.

Chapters in edited volumes:

Dworaczyk M., Kowalska A.B., Łosiński W. (2002). Die Frühstadt Stettin. W: E. Gringmuth-Dallmer, L. Leciejewicz (red.), Mensch und Umwelt im Odergebiet (207-217). Römisch-Germanische Forschungen,60. Mainz am Rhein.

Dworaczyk M., Kowalski K. (2006). Wczesnośredniowieczny przysiółek ze Szczecina-Gumieniec. W: M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza (25-46). Szczecin-Wrocław: IAE PAN.

Dworaczyk M. (2006). Wczesnośredniowieczne osadnictwo okolic Kłodkowa. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2006 r. (15-19). Szczecin: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Dworaczyk M. (2008). Wczesnośredniowieczne początki Gąbina. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2007 r. (13-22). Szczecin: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Dworaczyk M., Kowalska A.B. (2009). W sprawie początków średniowiecznego Gryfina. W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.),XVI Sesja Pomorzoznawcza. 2. Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych (57-63). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie.

Dworaczyk M. (2010). Gryfice – stare czy nowe miasto nad Regą? Głos archeologa w dyskusji. W: A. Majewska (red.), Pomorze wczoraj – dziś – jutro. Miasta i miasteczka pomorskie (51-59). Stargard-Pruszcz Gdański: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Dworaczyk M. (2011). Wybrane zagadnienia z badań archeologicznych nad okresem średniowiecznym na terenie powiatu gryfickiego. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2010 r. (9-16). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Dworaczyk M., Piotrowski A. (2011). Próba lokalizacji wczesnośredniowiecznych grodzisk u ujścia Świny w świetle analizy morfostratygraficznej wałów wydmowo-mierzejowych. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie spotkania mediewistyczne I. Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich (13-20). Wolin.

Dworaczyk M. (2011). Od osady do miasta. Wczesnośredniowieczne początki Polic. W: W. Potkański (red.), Police na przestrzeni dziejów (33-45). Police: Biblioteka im. Skłodowskiej-Curie.

Dworaczyk M. (2013). Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na terenie gminy Gryfice. W:T. Białecki (red.), Gryfice. Dzieje miasta (17-28). Szczecin: Urząd Miasta w Gryficach, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Dworaczyk M., Piotrowski A. (2015). Próba lokalizacji ujścia Regi w średniowieczu w świetle badań geologicznych i archeologicznych oraz przekazów pisanych. W: J. Kochanowska (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2014 (11-17). Trzebiatów: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Dworaczyk M. (2015). Ceramika naczyniowa. W: F. Biermann, M. Rębkowski (red.), Klasztor Premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia (81-103). Szczecin: IAE PAN.

Biermann F., Dworaczyk M., Rębkowski M. (2015). Klasztor w Białobokach w świetle archeologii. W: F. Biermann, M. Rębkowski (red.), Klasztor Premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia (197-223). Szczecin: IAE PAN.

Dworaczyk M. (2016). Kościół św. Wojciecha w Szczecinie. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, III. Kościoły w dobie chrystianizacji (215-224), Szczecin: IAE PAN, Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dworaczyk M. (2016). Wczesnośredniowieczna i przejściowa ceramika naczyniowa. W; M. Majewski (red.), Archeologia Stargardu, 2 (2). Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego (13-102). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Dworaczyk M., Durdyń G. (2018). Early Medieval Pottery Vessels. W: M. Rebkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (245-271). Szczecin: IAE PAN.

Dworaczyk M. (2019). Pottery Vessels. W: M. Rębkowski (red.), Wolin – the Old Town. Vol. II. Studies on Finds (5-45). Szczecin: IAE PAN.

Edited volumes:

Dworaczyk M., Kowalska A.B., Moździoch S., Rębkowski M. (red.) (2006). Świat Słowian wczesnego średniowiecza. Szczecin-Wrocław: IAE PAN.

Wywrot-Wyszkowska B., Dworaczyk M., Rębkowski M. (red.). (2016). Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, 6. Kołobrzeg: IAE PAN.