• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Tomasz Kurasiński, PhD
Tomasz Kurasiński, PhD

Tomasz Kurasiński, PhD

Department Research on Ancient Technologies

 

e-mail: tomasz.kurasinski@wp.pl

https://iaepan.academia.edu/TomaszKurasi%C5%84ski

 

 

Research interests:

  • Research interests concern the Early Middle Ages (primarily on Slavic lands). Main scope of research includes changes of the funeral rituals, Christianization processes and religious-symbolic culture. Another trend of my interests is the army of that time, with an accent on the ideological and symbolic meaning of the militaria.

 

 

 

Selected biblography:

Books:

Kurasiński T., Skóra K. (2012). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN.

Dudak W., Herman R., Kurasiński T., Maik J., Owczarek P., Strzyż P., Świętosławski W., Zapaśnik T., Żemigała M. (2014). Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku, w woj. łódzkim. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 16. Łódź: IAE PAN.

Kurasiński T., Skóra K. (2016). Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia 1. Łódź: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN.

 

Articles:

Świętosławski W., Kurasiński T., Wojtyła J. (1999). Wyniki badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska nr 13 w Nowym Dworze, woj. pomorskie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 5, 21-101.

Kurasiński T., Świętosławski W., Wojtyła-Janiak J. (2001). Wyniki badań ratowniczych wielokulturowego stanowiska nr 7 w Nowym Dworze, woj. pomorskie. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 7, 101-172.

Kurasiński T. (2002). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Nowym Dworze (stanowisko 13), woj. pomorskie. Archaeologia Historica, 27, 483-495.

Alexander-Bidon D., Darques T., Dudak W., Kurasiński T., Salch Ch.-L. (2002). Les outils du forgeron petit vocabulaire medieval. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 13-14, 101-128.

Janowski A.. Kurasiński T. (2003). The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts. Archaeologia Historica, 28, 653-675.

Kurasiński T. (2004). Wędrować w zaświaty. O znaczeniu klucza w przestrzeni grobowej (na przykładzie znalezisk z terenu Polski wczesnopiastowskiej). Archaeologia Historica, 29, 225-238.

Kurasiński T. (2005). Waffen im Zeichenkreis. Über die in den Gräbern auf den Gebieten des frühmittelalterlichen Polen vorgefundenen Flügellanzenspitzen. Sprawozdania Archeologiczne, 57, 165-213.

Kurasiński T. (2008). Nie tylko broń. Przedmioty codziennego użytku na wyposażeniu wczesnośredniowiecznego wojownika w świetle znalezisk grobowych z ziem polskich (X-XIII w.). W: W. Świętosławski (red.), Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu. Acta Archaeologica Lodziensia, 54, 27-49.

Janowski A., Kurasiński T. (2008). (Nie)militarne naczynia. Fakty i mity. W: W. Świętosławski (red.), Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu. Acta Archaeologica Lodziensia, 54, 61-88.

Kurasiński T. (2009). Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich. Archeologia Polski, 54(2), 209-248.

Klimek L., Kucypera P., Kurasiński T., Pudło P. (2009-2010). Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria, 6-7, 299-325.

Kurasiński T., Maik J., Świętosławski W. (2010). The Use of Textiles in Arms and Armour in Medieval Poland. Textile History, 41, 7-16.

Janowski A., Kurasiński T. (2010). Rolnik, wojownik czy „odmieniec”? Próba interpretacji obecności sierpów w grobach wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich. W: K. Skóra, T. Kurasiński (red.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archaeologica Lodziensia, 56, 79-95.

Kurasiński T., Pudło P., Rychter M. (2011). Miecz z Łotwy typu Z przechowywany w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Import czy produkt wschodniobałtyjski? Fontes Archaeologici Posnanienses, 47, 5-11.

Skóra K., Kurasiński T. (2011). Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4. Światowit, 9 (L)/B, 193-212.

Janowski A., Kurasiński T., Pudło P. (2012). A sign, a symbol or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 29, 83-110.

Kurasiński T., Skóra K. (2012). Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. Acta Militaria Mediaevalia, 8, 69-89.

Kucypera P., Kurasiński T., Pudło P. (2012). Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2). Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria, 9, 269-296.

Klimek L., Kurasiński T., Skóra K. (2013). Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 26, 25-39.

Kurasiński T., Rychter M.R., Skóra K. (2013). Zagadkowe znalezisko z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu. Z problematyki konserwacji zabytków archeologicznych / An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics. Wiadomości Konserwatorskie, 33, 54-57.

Komski A., Kurasiński T., Skóra K. (2014), Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości. Rocznik Sanocki, 11, 49-62.

Kurasiński T. (2014). Grotem w dół, grotem w górę. Deponowanie włóczni w grobach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich. W: T. Kurasińki, K. Skóra (red.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej. Acta Archaeologica Lodziensia, 60, 159-190.

Kurasiński T., Skóra K. (2015). Children’s burial from the early medieval inhumation cemetery in Radom, site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 28, 41-52.

Kurasiński T., Purowski T., Skóra K. (2010 [2015]). Reuse of Prehistoric items in the Early Middle Ages. The example of the cemetery in Lubień, voivodeship Łódź. Archaeologia Polona, 48, 139-165.

Kurasiński T. (2013-2014 [2016]). A Child with a Bucket. A Study of Grave Goods of Children’s Graves in the Polish lands in the Early Middle Ages. Archaeologia Polona, 50-51, 41-61.

Kurasiński T. (2015). Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich. Slavia Antiqua, 56, 197-214.

Kurasiński T. (2015). Burials with Buckets in Early Medieval Poland: A Pagan or Christian Custom? Analecta Archaeologica Ressoviensia, 10, 137-198.

Kurasiński T. (2016). Stave vessels as part of post mortem furnishings in Early Medieval Poland – a problem outline and research perspectives. Fasciculi Archaeologia Historicae, 29, 65-74.

Antosik Ł., Kurasiński T. (2018). Textile Finds from the Early Medieval Cemetery in Glinno, Sieradz District. New Data for the Research on Textile Production in Central Poland. Fasciculi Archaeologia Historicae, 31, 125-133.

Gayduchik V., Kurasiński T., Skóra K. (2018). A grain against a vampire? Some remarks on so-called anti-vampire practices in the light of archaeological and folkloristic-ethnographic data. Sprawozdania Archeologiczne, 70, 173-202

 

Edited volumes:

Kurasiński T. Skóra K. (red.). (2010). Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archaeologica Lodziensia 56. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Kurasiński T. Skóra K. (red.). (2014). Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej. Acta Archaeologica Lodziensia 60. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

 

Chapters in edited volumes:

Kurasiński T. (2002). Co otwierał klucz znaleziony w grobie? W: A. Abramowicz, J. Maik (red.), Budownictwo i budowniczowie w przeszłości (185-209). Łódź: IAE PAN Oddział w Łodzi.

Dudak W., R. Herman R., Kurasiński T., Strzyż P. (2002). Osady z III okresu epoki brązu oraz z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego. W: J. Maik (red.), Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1 gmina Parzęczew pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 1 (17-86). Łódź: IAE PAN.

Herman R., Kurasiński T. (2002).  Ślady osadnictwa kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. J. Maik (red.), Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1 gmina Parzęczew pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 1 (91-105). Łódź: IAE PAN.

Herman R., Kurasiński T. (2002). Ślady osadnictwa nowożytnego i współczesnego. J. Maik (red.), Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1 gmina Parzęczew pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 1 (107-112). Łódź: IAE PAN.

Kurasiński T., Świętosławski W., Wojtyła-Janiak J. (2003). Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska Nowy Dwór st. 7 (na linii autostrady A-1 nr 58) gm. Pelplin, woj. pomorskie w 2000 r. W: Z. Bukowski (red.), Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000. Zeszyty Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, seria B: Materiały archeologiczne (20-28). Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

Kurasiński T. (2004). Dziecko i strzała. Z problematyki wyposażania grobów w militaria na terenie Polski wczesnopiastowskiej. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red), Dusza maluczka a strata ogromna. Funeralia Lednickie 6 (131-141). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.

Kurasiński T. (2004). Uwagi na temat ceremonii pogrzebowej św. Jadwigi Śląskiej. W: A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek (red.), Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej (207-220). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kurasiński T. (2005). Topory typu M w grobach na terenie Polski wczesnośredniowiecznej - próba oceny znalezisk. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Do, ut des - dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie 7 (199-224). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.

Dudak W., Kurasiński T. (2005). Wczesnośredniowieczne tordowane groty strzał znalezione na terenie Polski. Rekonesans badawczy. W: J. Olczak (red.), Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych. Archaeologia Historica Polona 15/1 (355-370). Toruń; Wydawnictwo UMK.

Kurasiński T. (2006). Czy w Polsce wczesnośredniowiecznej żyli sędziwi wojownicy? W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Starość – wiek spełnienia. Funeralia Lednickie 8 (205-227). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.

Kurasiński T. (2006). Arms and Christianisation. The Motifs of the Cross on the Early Medieval Weapons – Selected Problems. W: H. Dobrzańska, B. Sz. Szmoniewski, K. Ryba (red.), European Association of Archaeologists. 12th Annual Meeting, Cracow, Poland 19-24 September 2006. Abstract Book (252-253). Kraków: IAE PAN Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akapit.

Kurasiński T., Dudak W. (2007). Dwie średniowieczne głowice buław znalezione w rejonie Skierniewic. W: J. Olczak (ed.), Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultur. Archaeologia Historica Polona 17 (113-128). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kurasiński T. (2007). Przyczyna śmierci czy wyposażenie grobowe? Z badań nad obecnością grotów strzał w pochówkach z wczesnego średniowiecza. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Środowisko pośmiertne człowiek. Funeralia Lednickie 9 (371-387). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.

Skóra K., Kurasiński T. (2009). Od ziarnka do ziarnka… O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie 11 (301-308). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.

Kurasiński T., Pudło P. (2009). Jeszcze o bałtyjskiej (?) produkcji wczesnośredniowiecznych mieczy grupy T. W: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego 1: Starożytność i średniowiecze. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego Wolin, 1-3 sierpnia 2008 (256-316). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Janowski A., Kurasiński T. (2009). Miecz i pochwa - razem i osobno. Wstęp do problematyki. W: P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym (74-115). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kurasiński T., Kucypera P., Pudło P. (2009). Miecze z cmentarzyska w Cedyni, pow. gryfiński (stan. 2), w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych. W: P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym (141-168). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kurasińsk T. (2010). Pochówki dzieci z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Lubieniu (charakterystyka wstępna). W: W. Dzieduszycki , J. Wrzesiński (red.), Tak więc po owocach ich poznacie. Funeralia Lednickie 12 (321-332). Poznań: SNAP Oddział w Poznaniu.

Kurasiński T., Janowski A., Skóra K. (2010). Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina i próba ich interpretacji. W: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.) Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (703-712). Łódź-Warszawa: Instytut Archeologii UŁ, Fundacja UŁ, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, PMA w Warszawie.

Kurasiński T. (2011). Podkowa jako element wyposażenia grobowego na cmentarzyskach z terenów słowiańskich. Wstęp do problematyki. W: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pierzak, T. Nowak (red.), In tempore belli et pacis. Ludzie - Miejsca - Przedmioty. Księga pamiątkowa prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej (587-596). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kurasiński T., Skóra K. (2011). Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: S. Cygan, M. Glinianowicz, P.N. Kotowicz (red.), „In silvis, campis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim (447-465). Rzeszów-Sanok: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii URZ, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Kurasiński T. (2011). Łamanie, zginanie, wbijanie. O kilku nietypowych zabiegach dotyczących uzbrojenia na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych z ziem polskich. W: O. Ławrynowicz, J. Maik, P.A. Nowakowski (red.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70, rocznicę urodzin (219-236). Łódź: Instytut Archeologii UŁ, IAE PAN Oddział w Łodzi, SNAP Oddział w Łodzi, ŁTN.

Kucypera P., Kurasiński T., Pudło P. (2011). Problem rozwoju jednolitych głowic mieczowych między połową IX a połową XIII w. W: P. Kucypera, P. Pudło (red.), Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów (74-90). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kurasiński T. (2012). Wiadro obite blachą z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej (291-303). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (637-648). Wrocław: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN.

Kurasiński K. Skóra K. (2014). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom: korzenie miasta i regionu 4 (145-156). Warszawa: IAE PAN.

Kurasiński T. (2014). Jeśli nie pochówek, to co? Ludzkie zęby jako wyposażenie pośmiertne we wczesnym średniowieczu / What if it is not a burial? Human teeth as grave-goods in the Early Middle Ages. W: L.Gardeła, K. Kajkowski, P. Szczepanik (red.), Kończyny, kości i ekshumacje w dawnych kulturach. II Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne ‘Motywy Przez Wieki’. Książka Abstraktów / Bones, limbs and exhumations in past societies. II International Interdisciplinary Meetings ‘Motifs Through The Ages’. Abstract Book (52-53). Bytów: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

Kurasiński T. (2015). What Else if Not a Burial? Human Teeth as Grave Goods in the Early Middle Ages. W: L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach / Limbs, bones, and reopened Graves in past societies (315-348). Bytów: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.

Kurasiński T. (2016). Dwa interesujące kabłączki skroniowe z cmentarzyska w Glinnie, pow. sieradzki. Przyczynek do badań nad wczesnośredniowieczną biżuterią z ziem polskich. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko (175-179). Pułtusk: Instytut Archeologii AH w Pułtusku.

Kurasiński T. (2018). Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby wczesnopiastowskiej. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (247-270). Warszawa: IAE PAN.

Kurasiński T., Skóra K. (w druku). Podstawy datowania i początki najstarszej fazy cmentarzyska w Lubieniu.

Kurasiński T., Skóra K. (w druku). Z przeszłości w przyszłość – archaika jako problem badawczy (na podstawie średniowiecznych i nowożytnych materiałów z Europy Środkowo-Wschodniej) / From the past into the future – archaica as a research problem (on the basis of medieval and modern period finds from Central-Eastern Europe).

Kurasiński T. (w druku). Między doczesnością a zaświatami. O pochodzeniu naczyń klepkowych na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach z ziem polskich.

Michniewicz M., Kurasiński T. (w druku). Uwagi o pozostałościach szczątków roślinnych oraz wyniki ekspertyzy materii organicznej z przedmiotów metalowych pochodzących z grobów wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu.