• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Prof. dr hab. Jacek Kabaciński
Prof. dr hab. Jacek Kabaciński

Prof. dr hab. Jacek Kabaciński

Department for prehistoric and medieval studies

 

j.kabacinski@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

My primal scientific interests relate to two geographic areas: the European Lowland and north-eastern Africa and they concern the cultural development of the hunting-gathering and early farming/pastoral communities.
The first research area includes primarily:
1) Studies on the settlement of the Polish Lowland and more widely the Central European Lowland by the first hunting-gathering communities of the so called Hamburg culture in the beginnings of the Late Glacial.
2) Studies on the settlement of the hunting-gathering groups in the early Holocene on the Polish and Central European Lowland.
3) Studies on late hunting-gathering communities in the southern Baltic zone and their relations with the farming cultures of Central Europe.
4) Research concerning flint manufacturing of the Neolithic cultures on Polish Lowland.

With regard to the area of north-eastern Africa a particular role in my scientific endeavors is is given to:
1) Research on the burial ritual and the settlement of the hunting-gathering pastoral communities of the Western Desert in Egypt.
2) Studies related to flint manufacturing of the Pre-Dynastic and Early Dynastic period in the Nile Delta and Valley.
3) Flint working of the Mesolithic and Neolithic groupings in Sudan.

Selected bibliography:

Books:

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (1993). Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish Plain. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Kabaciński J., Usai D. (1999). Late Palaeolithic chert assemblages from the Upper Egyptian Nile Valley. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego.

Kabaciński J. (2010). Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2013). Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej na Pojezierzu Lubuskim. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Kabaciński J., Czekaj-Zastawny A., Irish J.D. (2019). Cemetery for newborns (= The Neolithic of Gebel Ramlah, vol. I). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (1991a). Wojnowo “a” późnoplejstoceńskie stanowisko z liściakami. Fontes Archaeologici Posnanienses, 36, 1-35.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (1991b). Late Mesolithic Dwelling Object in Pomorsko (Western Poland). Przegląd Archeologiczny, 38, 5-15.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (1992a). Late Palaeolithic site at Wojnowo, Zielona Góra voivodeship. Fontes Archaeologici Posnanienses, 37, 23-46.

Kabaciński J. (1992b). O homogeniczności stanowisk archeologicznych. Uwagi do artykułu T. Galińskiego” Zespoły typu Tanowo. Zachodniopomorski ekwiwalent ugrupowania Ertebølle-Ellerbeck-Lietzow”. Przegląd Archeologiczny, 40, 105-112.

Kabaciński J. (1992c). Dąbki, stan. 9 na tle osadnictwa epoki kamienia strefy południowego Bałtyku. Dorzecze, 1, 6-41.

Chłodnicki M., Kabaciński J. (1997). Mirkowice - another settlement of Hamburgian Culture at the Polish Plain. Przegląd Archeologiczny, 45, 5-23.

Kabaciński J. (2001). The Mesolithic-Neolithic transition in the southern Baltic Coastlands. Fontes Archaeologici Posnanienses, 39, 129-161.

Kabaciński J. (2002a). The lithic industry. W: M. Chłodnicki, K.Ciałowicz, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary Report. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 58, 107-110.

Chłodnicki M., Kabaciński J. (2002b). Geological Drilling. W: M. Chłodnicki, K. Ciałowicz, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary Report. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 58, 115.

Chłodnicki M., Kabaciński J. (2003a). The Neolithic of the Dongola Reach (Nubia). Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 2, 57-69.

Kabaciński J. (2003b). Lithic Industry. W: M. Chłodnicki, K. M. Ciałowicz, Polish Excavations at Tell el-Farkha (Gazala) in the Nile Delta. Archeologia, LIII, 99-107.

Winiarska-Kabacińska M., Kabaciński J. (2003c). Recent Lithic Research in Poland. Lithic Technology, 28(1), 5-12.

Irish J. D., Bobrowski P., Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R. (2004a). An Artificial Human Tooth from the Neolithic Cemetery at Gebel Ramlah, Egypt. Dental Anthropology, 17(1), 28-31.

Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R., Irish J. D., Wendorf F. (2004b). Discovery of the first Neolithic cemetery in Egypt’s western Desert. Antiquity, 78, no. 301, 566-578.

Irish J. D., Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R. (2005a). Short Communication: Two Additional Egyptian Neolithic Burials Exhibiting Unusual Mortuary Treatment of Teeth. International Journal of Osteoarchaeology, 15, 136-139.

Kabaciński J., Schild R. (2005b). The Hamburgian Site at Mirkowice: A Chronological Framework. Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, 15-20.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2005c). Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych w Mirkowicach, stanowisko 33, gm. Mieścisko, pow. Wągrowiec, woj. Wielkopolskie. Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, 37-110.

Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R., Wendorf F. (2005d). Discovery of a Late Neolithic Cemetery in the Western Desert, Egypt. Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3, 127-130.

Goslar T., Kabaciński J., Makowiecki D., Prinke D., Winiarska-Kabacińska M. (2006). Datowanie radiowęglowe zabytków z Kolekcji Epoki Kamienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 42, 5-25.

Kabaciński J., Szejnoga P. (2007a). Early Dynastic Perforator Production Workshops. W: M. Chłodnicki, K. M. Ciałowicz, Polish Excavations at Tell El_Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, Archeologia, vol. LVII, 84-90.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2007b). Późny paleolit Niżu Środkowo-Europejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału. Przegląd Archeologiczny, 55, 53-70.

Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. (2008a). Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim. Archeologia Polski, LIII (2), 243-288.

Pawlak E., Pawlak P., Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Czerniak L., Prinke D., Silska P., Machajewski H., Rewekant A., Sikorski A. (2008b). Kijewo, stanowisko 4, pow. Średzki. Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym, Fontes Archaeologici Posnanienses, 44, 185-342.

Kabaciński J. (2009a). Quarrying the antler adzes – a new Mesolithic site of the Boreal period at Krzyż Wielkopolski, western Poland. Quartär 56, 119-130.

Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R., Irish J. D., Wendorf F. (2009b). Burial practices of the Final Neolithic pastoralists at Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. BMSAES, 13, 147–74.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2010a). Between East and West – a new site of the Federmessergruppen in Poland. Quartär, 57, 1-16.

Domańska L., Kabaciński J. (2010b). Wczesnoneolityczne materiały krzemienne ze stanowisk Kuczkowo 5 oraz Siniarzewo 1, gm. Zakrzewo, pow. Aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. Fontes Archaeologici Posnaniensis, 46, 137-181.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2010c). Nowe dane do późnoglacjalnego osadnictwa na Ziemi Lubuskiej. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, LII, 17-35.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2011a). Środowiskowe uwarunkowania przemian kulturowych u schyłku późnego glacjału i w początkach holocenu na Niżu Północnoeuropejskim. Przegląd Archeologiczny, 58, 5-12.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2011b). Long distance exchange in the Central European Neolithic: Hungary to the Baltic. Antiquity, 85, 43-58.

Kabaciński J., Hartz S., Terberger T. (2011c). Elks in the early Stone Age art of the northern Lowlands. Praehistorische Zeitschrift, 86 (2), 151-164.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2011d). Cultural Relations Between the Great Hungarian Plain and the Southern Baltic Coast. Imports From the Bodrogkeresztúr Culture on the Site Dąbki 9 (Middle Pomerania). Sprawozdania Archeologiczne, 63, 55-87.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2012). Zasiedlenie Niżu Europejskiego u schyłku pleniglacjału w świetle danych paleośrodowiskowych. Przegląd Archeologiczny, 60, 7-24.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T., Ilkiewicz J. (2013a). Relations of Mesolithic hunter-gatherers of Pomerania (Poland) with Neolithic cultures of central Europe. Journal of Field Archaeology, 38 (3), 195-209.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2013b). Geneza kultury pucharów lejkowatych w kontekście przemian kulturowych w Europie Północnej w V tys. BC. Przegląd Archeologiczny, 61, 189-213.

Housley R. A., MacLeod A.,Armitage S. J., Kabaciński J., Gamble C. F. (2014a). The potential of cryptotephra and OSL dating for refining the chronology of open-air archaeological windblow sand sites: A case study of Mirkowice 33, northwestern Poland. Quaternary Geochronology, 20, 99-108.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., David E., Osypińska M., Terberger T., Winiarska-Kabacińska M. (2014b). The chronology of T-shaped axes in the Polish Lowland. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 29-56.

Kabaciński J. (2015a). Znaczenie Józefa Kostrzewskiego dla badań nad starszą i środkową epoką kamienia. Fontes Archaeologici Posnanienses, 50 (1), 7-17.

Zabilska-Kunek M., Makowiecki D., Kabacinski J. (2015b). Mesolithic fishery in the Polish Lowland. Fish remains from the Site 7 at Krzyż Wielkopolski, Poland. Environmental Archaeology, DOI 10.1179/1749631415Y.0000000015

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Kasztovszky Z., Pietrzak S., Langer J. J., Biró K. T., Maróti B. (2015c). Transcarpathian influences in the Early Neolithic of Poland. A case study of Kowalewko and Rudna Wielka sites. Acta Archaeologica Carpathica, 50, 5-32.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2015d). Wytwórczość krzemieniarska społeczności kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku 12 w Międzyrzeczu. Fontes Archaeologici Posnanienses, 50 (2), 233-255.

Kabaciński J., Czekaj-Zastawny A., Terberger T. (2015e). Amber finds at the Stone Age site of Dąbki 9, Northern Poland. Die Kunde N. F., 64, 239–253.

J.J. Lowe, R.A. Housley, C.S. Lane, E.L. Tomlinson, C. Stringer, W. Davies, N. Barton, M. Pollard, C. Gamble, M. Menzies, E. Rohling, A. Roberts, S. Blockley, V. Cullen, K. Grant, M. Lewis, A. MacLeod, D. White, P. Albert, M. Hardiman, S. Lee, A. Oh, C. Satow, J.K. Cross, C.B. Law, A. Todman, A. Bourne, I. Matthews, W. Müller, V. Smith, S. Wulf, M. Anghelinu, W. Antl-Weiser, O. Bar-Yosef, D. Boric, P. Boscato, A. Ronchitelli, V. Chabai, A. Veselsky, T. Uthmeier, W. Farrand, I. Gjipali, R. Ruka, E. Güleç, I. Karavanic, P. Karkanas, T. King, D. Komšo, M. Koumouzelis, N. Kyparissi, G. Lengyel, Z. Mester, P. Neruda, E. Panagopoulou, L. Shalamanov-Korobar, I. Tolevski, N. Sirakov, A. Guadelli, J.-L. Guadelli, C. Ferrier, P. Skrdla, L. Slimak, N. Soler, J. Soler, M. Soressi, N. Tushabramishvilii, J. Zilhão, D. Angelucci, P. Albert, C. Bramham, Law, V.L. Cullen, P. Lincoln, R. Staff, K. Flower, N. Aouadi-Abdeljaouad, L. Belhouchet, G. Barker, A. Bouzouggar, P. Van Peer, K. Kindermann, K. Gerken, H. Niemann, R. Tipping, A. Saville, T. Ward, I. Clausen, M.-J. Weber, K. Kaiser, J.F. Torksdorf, F. Turner, S. Veil, N. Nygaard, S.D.F. Pyne-O'Donnell, M. Masojc, D. Nalepka, A. Jurochnik, J. Kabacinski, P. Antoine, M. Olive, M. Christensen, P. Bodu, G. Debout, M. Orliac, M. De Bie, M. Van Gils, E. Paulissen, L. Brou, D. Leesch, P. Hadorn, N. Thew, F. Riede, M. Heinen, O. Joris, J. Richter, T. Uthmeier, M. Knipping, H.-P. Stika, M. Friedrich, N. Conard, M. Malina, C.-J. Kind, T. Beutelspacher, M.F. Mortensen, J.M. Burdukiewicz, A. Szynkiewicz, M. Połtowicz-Bobak, D. Bobak, A. Wisniewski, M. Przezdziecki, P. Valde-Nowak, A. Muzyczuk, C. Bramham Law, V.L. Cullen, L. Davies, P. Lincoln, P. Morgan, E. Aydar, E. Cubukçu, R. Brown, M. Coltelli, D.L. Castro, R. Cioni, R. DeRosa, P. Donato, A.D. Roberto, R. Gertisser, G. Giordano, M. Branney, N. Jordan, J. Keller, H. Kinvig, J. Gottsman, J. Blundy, M. Marani, G. Orsi, L. Civetta, I. Arienzo, A. Carandente, M. Rosi, G. Zanchetta, I. Seghedi, A. Szakacs, R. Sulpizio, T. Thordarson F. Trincardi, L. Vigliotti, A. Asioli, A. Piva, M. Andric, A. Brauer, P. de Klerk, M.-L. Filippi, W. Finsinger, L. Galovic, T. Jones, A. Lotter, U. Müller, J. Pross, J. Mangerud Ø. Lohne, S. Pyne-O'Donnell, S. Markovic, R. Pini, C. Ravazzi, M. TheuerKauf, C. Tzedakis, V. Margari, D. Veres, S. Wastegård, J.E. Ortiz, T. Torres, A. Díaz-Bautista, A. Moreno, B. Valero-Garcés, S. Lowick, L. Ottolini. (2015f). The RESET project: constructing a European tephra lattice for refined synchronisation of environmental and archaeological events during the last c. 100 ka. Quaternary Science Reviews, 118, 1-17.

Housley R. A., Clive S. Gamble , L. Davies, P.C. Lincoln, A. MacLeod, C.W.F. Bramham-Law, V. L. Cullen, P. Morgan, P. Antoine, P. Bodu, M. Christensen, G. Debout, M. Orliac, L. Brou, J. M. Burdukiewicz, M. Masojć, A. Wiśniewski, I. Clausen, M.-J. Weber, N.J. Conard, M. Malina, M. De Bie, M. Van Gils, K. Gerken, P. Hadorn, M. Heinen, O. Jöris, J. Kabaciński, K. Kaiser, C.-J. Kind and Th. Beutelspacher, M. Knipping, H.-P. Stika, M. Friedrich, D. Leesch, F. Mortensen, A. Muzyczuk, D. Nalepka, A. Jurochnik, H. Niemann, N. Noe-Nygaard, M. Olive, E. Paulissen, M. Połtowicz-Bobak, D. Bobak, M. Przeździecki, S.D.F. Pyne-O’Donnell, J. Richter, F. Riede, A. Saville, A. Szynkiewicz, N. Thew, R. Tipping, J.F. Torksdorf, F. Turner, Th. Uthmeier, P. Valde-Nowak, S. Veil, K. Breest, and T. Ward. (2015g). Examination of Late Palaeolithic archaeological sites in northern Europe for the preservation of cryptotephra layers. Quaternary Science Reviews, 118, 142-150.

Sobkowiak-Tabaka I., Kasztovszky Z., Kabaciński J., Biro K.T., B. Maroti, K. Gmeling. (2015h). Transcarpathian contacts of the Late Glacial Societies of the Polish Lowlands. Przegląd Archeologiczny, 63, 5-28.

Winiarska-Kabacińska M., Kabaciński J. (2016a). Flint tools for bone and antler adzes production at the Early Mesolithic site Krzyż Wielkopolski 7 (Western Poland). Quaternary International, 30, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.015

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2016b). Newly discovered „banded flint” outcrops on the Polish Lowland. Archaeologia Polona, 54, 51-65.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., et al. (2017). Conference report: The 26th Annual Meeting of the German Mesolithic Workgroup. Archäologische Informationen, 40, 401-422.

Czekaj-Zastawny A., Goslar T., Irish J. D., Kabaciński J. (2018). Gebel Ramlah – a unique newborns’ cemetery of the Neolithic Sahara. African Archaeological Review, https://doi.org/10.1007/s10437-018-9307-1

Kabaciński J. (2018). Contribution to Understanding the Distribution of ‘Chocolate’ Flint on the Polish Lowlands in the Early Neolithic: Kruszyn, Site 13. Archeologia Polona, 56, 75-83.

Chapters in edited volumes:

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (1996). Jebel Kobkabba: a Middle Palaeolithic site in Sudanese Nubia. W: L. Krzyżaniak, K. Kroeper, M. Kobusiewicz (red.), Interregional Contacts in the Latter Prehistory of Northeastern Africa (355-375). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Czerniak L., Kabaciński J. (1997). The Ertebolle Culture in the Southern Baltic Coast. W: D. Król (red.), The Built Environment of Coast Areas During the Stone Age (70-79). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (1998a). Some aspects of the Mesolithic-Neolithic Transition in the Western Part of the Polish Plain. W: M. Zvelebil, R. Dennell i L. Domańska (red.), Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (95-102). Sheffield: Sheffield Academic Press.

Czerniak L., Kabaciński J. (1998b). Neolithic foragers and farmers: political, economical and ecological frontiers in the North European Plain. W: M. Pearce, M. Tosi (red.), Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna 1997, (=BAR International Series 717) (237-240). Oxford.

Kabaciński J., Szamałek K., Winiarska-Kabacińska M. (1998c). Stanowisko Żółwin 10. W: R. Mazurowski (red.), Badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego (315-359). Poznań.

Kabaciński J., Bratlund B., Kubiak L., Makowiecki D., Schild R., Tobolski K. (1999). The Hamburgian settlement at Mirkowice: recent results and research perspectives. W: M. Kobusiewicz, J. K. Kozłowski (red.), Post-Pleniglacial re-colonisation of the Great European Lowland (211-238). Kraków.

Kabaciński J., Usai D. (2000a). Preliminary results of the study on Late Palaeolithic chert workshops. W: L. Krzyżaniak, K. Kroeper i M.Kobusiewicz (red.), Recent research into the Stone Age of Northeastern Africa (61-75). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Domańska L., Kabaciński J. (2000b). Krzemieniarstwo społeczności późnoneolitycznych. W: A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, (379 – 391). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Domańska L., Kabaciński J. (2000c). Krzemieniarstwo społeczności z interstadium epok neolitu i brązu. W: A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III, Kujawy, cz. 4, (555-556). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (2001). Afryka, Archeologia. W: Wielka Encyklopedia PWN (164-166). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Kabaciński J., Schild R., Bratlund B., Kubiak-Martens K., Tobolski K., van der Borg K., Pazdur A. (2002a). The Lateglacial sequence at the Hamburgian site at Mirkowice: stratigraphy and geochronology. W: B.V. Eriksen, B. Bratlund (red.), Recent studies in the Final Palaeolithic of the European plain, (=Jutland Archaeological Society Publications vol. 39) (109-116). Aarhus: Aarhus University Press.

Prinke D., Przybył A., Chachlikowski P., Kabaciński J. (2002b). Obiekt kultury pucharów lejkowatych (39) w Szczuczynie, gm. Szamotuły, stan. 5 – na tle wstępnych wyników badań stanowiska wielokulturowego. W: R. Pietrzak, H. Machajewski (red.), Badania archeologiczne Ziemi Szamotulskiej, część I (7-44). Poznań.

Schild R. , Kobusiewicz M., Wendorf F., Irish J.D., Kabaciński J., Królik H. (2002c). Gebel Ramlah Playa. W: Jennerstrasse 8 (red.), Tides of the Desert. Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolf Kuper, (=Africa Praehistorica 14) (117-123). Köln: Heinrich-Barth-Institut.

Czerniak L., Kabaciński J. (2003a). Ślady osadnictwa z okresu schyłkowego paleolitu, późnego neolitu i wczesnej epoki brązu. W:L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów” S.A., tom 3, cz. I. Wyniki badań na archeologicznych w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie, stanowisko 9 (55-62). Poznań.

Kabaciński J. (2003b). Wytwórczość krzemienna. W: L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów” S.A., tom 3, cz. II. Wyniki badań na archeologicznych w Zabrzeziu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 1 (223-244). Poznań.

Kabaciński J. (2003c). Wytwórczość krzemienna z okresu późnego neolitu i wczesnej epoki brązu. W: M. Chłodnicki (red.) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „ Bełchatów” S.A., tom 4 (29-36). Poznań.

Kabaciński J. (2003d). Lithic industry at Tell el-Farkha (Eastern Delta). W: L. Krzyżaniak, K. Kroeper, M. Kobusiewicz (red.), Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research, (=Studies in African Archaeology 8) (201-212). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kabaciński J. (2003e). Holocene lithic industries of the Letti Basin (Northern Sudan). W: L. Krzyżaniak, K. Kroeper, M. Kobusiewicz (red.), Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research, (=Studies in African Archaeology 8) (283-306). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Czerniak L., Kabaciński J. (2004a). Archeologiczne badania ratownicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A-1 i A-2 w Wielkopolsce i na Kujawach w roku 2001 i 2002. W: Z. Bukowski (red.), Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad. Raport 2001-2002, (141-155). Warszawa.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. 2004b. Wprowadzenie. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych (8-12). Poznań.

Sobkowiak-Tabaka I., Kabaciński J. (2004c). Chata ludności kultury pucharów lejkowatych w Komornikach. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych (13-15). Poznań.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2004d). Chronologia obiektu mieszkalnego. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych (20-21). Poznań.

Kabaciński J. (2004e). Inwentarz krzemienny. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych (44-73). Poznań 2004.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2004f). Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Komornikach. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych (116-118). Poznań 2004.

Schild R., Kobusiewicz M., Wendorf F., Irish J. D., Kabaciński J., Królik H., Calderoni G. (2005a). A new important area of Neolithic occupation in the Southwestern Desert of Egypt. W: B. E. Barich, T. Tillet, K. H. Striedter (red.), Hunters vs. Pastoralists in the Sahara: Material Culture and Symbolic Aspects (=BAR International Series 1338) (51-56). Oxford.

Kabaciński J. (2005b). Łowcy-zbieracze końca plejstocenu i wczesnego holocenu (Hunter-gatherers of the Late Pleistocene and Early Holocene). W: Z. Bukowski (red.), Archeologiczne badania ratownicze w programie budowy autostrad, Katalog wystawy Via Archaeologica, 12-21.

Kabaciński J., Makowiecki J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. (2006a). Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim. W: H. Machajewski, J. Rola (red.), Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych (39-43). Poznań.

Sobkowiak-Tabaka I., Kabaciński J. (2006b). Archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A1, A2 i A4 w latach 2003-2004. W: Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA), Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004 (123-137). Warszawa.

Kabaciński J. (2007a). Materiały krzemienne. W: E. Pawlak, P. Pawlak (red.), Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo Pradziejowe, Wieś Średniowieczna i Folwark Nowożytny. Archeostrada (=Studia i Materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 – odcinek wielkopolski, t. 1) (23). Poznań.

Kabaciński J., Kobusiewicz M. (2007b). Krągola near Koło (Central Poland) – the easternmost settlement of Hamburgian Culture. W: M. Kobusiewicz, J. Kabaciński (red.), Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain (21-51). Poznań.

Kabaciński J., Terberger T., Ilkiewicz J. (2007c). Archeologiczne badania późnomezolitycznego osadnictwa w Dąbkach. W: W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VI, Gmina Darłowo (47-55). Darłowo.

Kabaciński J., Rączkowski W. (2007d). Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego w gminie Darłowo. W: W. Rączkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VI, Gmina Darłowo (341-355). Darłowo.

Kabaciński J., Kobusiewicz M. (2008a). New Hamburgian occupation in the Central-Western Poland. W: Z. Sulgostowska, A. J. Tomaszewski (red.), Man – Millenia – Environment. Studies in honour of Romuald Schild (171-183). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2008b). Łowcy-zbieracze epoki polodowcowej. W: M. Kobusiewicz (red.) Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza (121-146). Poznań.

Kabaciński J. (2008c). Inwentarze krzemienne ze stanowisk neolitycznych Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. W: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin (167-190). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2008d). Materiały krzemienne z Poznania – Nowego Miasta. W: H. Machajewski, R. Pietrzak (red.), Poznań – Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty (13-29). Poznań.

Kabaciński J. (2008e). Materiały krzemienne. W: E. Pawlak, P. Pawlak (red.), Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego (210). Poznań.

Kabaciński J., Heinrich D., Terberger T. (2009a). Dąbki revisited – new evidence on the question of earliest cattle use in Pomerania. W: S. McCartan, R.Schulting, G. Warren, P. Woodman (red.), Mesolithic Horizons (548-555). London: Oxbow Books.

Winiarska-Kabacińska M., Kabaciński J. (2009b). The First Obsidian Workshop at the Polish Lowland – a Technological and Microwear Studies. W: F. Sternke, L. Eigeland, L.-J. Costa (red.), Non-Flint Raw Material Use in Prehistory. Old prejudices and new directions, BAR International Series 1939, 187-190.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009c). Big game versus small game hunting – subsistence strategies of the Hamburgian Culture. W: M. Street, N. Barton, T. Terberger (red.), Humans, environment and chronology of the late glacial of the North European Plain (67-75). Mainz: Werlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.

Kabaciński J., Terberger T. (2009d). From Late Hunter-fishers to Early Farmers on the Pomeranian Coast. New research at Dąbki 9, Koszalin District. W: J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (red.), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski (165-184). Warszawa.

Terberger T., Hartz S., Kabaciński J. (2009e). Late hunter-gatherer and early farmer contacts in the southern Baltic – a discussion. W: H. Glørstad, Ch. Prescott (red.), Neolithisation as if History Mattered (257-298). Uddevalla: Bricoleur Press.

Kabaciński J., Kobusiewicz M. (2009f). Krągola, stanowisko 25 (AUT 381). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (18-52). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009g). Pozostałe ślady osadnictwa kultury hamburskiej. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (53-54). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009h). Osadnictwo społeczności kultury hamburskiej w Basenie środkowej Warty na tle porównawczym. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (55-57). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009i). Janów, stanowisko 21 (AUT 425). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (58-72). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009j). Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (103-110). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009k). Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (73-102). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., P. Bobrowski, Sobkowiak-Tabaka I. (2009l). Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (111-378). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009m). Pozostałe ślady osadnictwa kultury świderskiej. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (453-463). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009n). Osadnictwo społeczności kultury świderskiej w basenie środkowej Warty. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (464-466). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009o). Babia, stanowisko 6 (AUT 354). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (467-473). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009p). Krągola, stanowisko 5 (AUT 373). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (473-474). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., M. Winiarska-Ka (2009r). Janów, stanowisko 21. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1, (475-480). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2009s). Rzuchów, stanowisko 43 (AUT 431). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (481-486). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009t). Rzuchów, stanowisko 24 (AUT 433). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (487-492). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009u). Chełmno, stanowisko 4 (AUT 434). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (493-499). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009w). Cichmiana, stanowisko 2 (AUT 441). W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (500-505). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2009v). Pozostałe ślady osadnictwa społeczności mezolitycznych. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1) (506-512). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Terberger T., Kabaciński J. (2010a). The Neolithisation of Pomerania – a Critical Review. W: D. Gronenborn, J. Petrasch (red.), The Spread of the Neolithic to Central Europe (375-405). Mainz: Werlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2010b). Osadnictwo późnopaleolityczne. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim (17-60). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2010c). Osadnictwo mezolityczne. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim (63-74). Poznań: Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2010d). Osadnictwo neolityczne. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim (75-76). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (2010e). Cemeteries. W: M. Kobusiewicz, J. Kabaciński, R. Schild, J. D. Irish, M. C. Gatto, F. Wendorf (red.), Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt (7-116). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (2010f). Chronology. W: M. Kobusiewicz, J. Kabaciński, R. Schild, J. D. Irish, M. C. Gatto, F. Wendorf (red.), Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt (117-122). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (2010g). Conclusions. W: M. Kobusiewicz, J. Kabaciński, R. Schild, J. D. Irish, M. C. Gatto, F. Wendorf (red.), Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt (249-260). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2010h). Materiały krzemienne związane z osadnictwem społeczności neolitycznych i z epoki brązu. W: J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko (red.), Osadnictwo Kotliny Kolskiej (=Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1) (595-616). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kabaciński J. (2011a). Comments on radiocarbon dates. W: M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (red.), Kadero (417-420). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2011b). Schyłkowy paleolit i mezolit. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Lubrza, stanowisko 11 (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III) (21-28). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2011c). Materiały krzemienne z neolitu i epoki brązu, (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Lubrza, stanowisko 11. (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III) (105-108). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

A.I.3.96 (4). Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2011d). Schyłkowy paleolit. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Lubrza, stanowisko 42. (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III) (195-262). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2011e). Mezolit. W: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Lubrza, stanowisko 42. (= Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III) (299-324). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. (2011f). Osadnictwo schyłkowopaleolityczne i mezolityczne. W: J. Bednarczyk (red.), Janów, stan. 21 (AUT 425), gm. Brudzew, woj. wielkopolskie. Osada wielokulturowa na trasie autostrady A2. (= Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 2) (99-128). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kabaciński J., Terberger T. (2011g). Pots and pikes at Dąbki 9, Koszalin district (Poland) – the early pottery on the Pomeranian coast. W: S. Hartz, F. Luth, T. Terberger (red.), Early Pottery in the Baltic-Dating, Origin and Social Context (= Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 89) (361-392). Mainz.

Kabaciński J., Król D., Terberger T. (2011h). Early Pottery from the Coastal Site Rzucewo, Gulf of Gdańsk (Poland). W: S. Hartz, F. Luth, T. Terberger (red.), Early Pottery in the Baltic-Dating, Origin and Social Context (= Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 89) (393-407). Mainz.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2011i). Relacje łowiecko-zbierackich społeczności z Dąbek z kulturami neolitycznymi Europy Środkowej. W: U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu (161-174). Białystok.

Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R., Irish J. D., Wendorf F. (2011j). Burial practices of the Final Neolithic pastoralists at Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. W: R. F. Friedman, P.N. Fiske (red.), Egypt at its Origins 3 (193-211). Leuven – Paris – Walpole – Mas: Uitgeverij Peeters En Departement Oosterse Studies.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2012a). The ‘Eastern extension’ – New data on the Hamburgian in Poland. W: M. J. L. Th. Niekus, R. N. E. Barton, M. Street, T. Terberger (red.), A mind set on flint. Studies in honour of Dick Stapert (217-234). Groningen: Barkhuis.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Kotula A., Terberger T. (2012b). Der steinzeitliche Fundplatz Dąbki, Pommern, und seine überregionalen Beziehungen. Münster. W: R. Gleser, V. Becker (red.), Mitteleuropa im 5. Jahrtausend vor Christus (529-546). Münster: LIT.

Kabaciński J. (2012c). Selected aspects of lithic production. W: M. Chłodnicki, K. Ciałowicz, A. Mączyńska (red.), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011 (323-344). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Sobkowiak-Tabaka I., Kabaciński J. (2012d). Ratownicze badania wykopaliskowe Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2007 – 2008 na trasach budowy autostrad. W: S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008, T. I (11-41). Warszawa.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2013a). Materiały krzemienne społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego z Babiej, gm. Rzgów, woj. wielkopolskie, stan. 6 (AUT 354). W: P. Makarowicz (red.), Osadnictwo społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczu środkowej Warty, (=Via Archaeologica Posnaniensis 7), 61.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2013b). Materiały krzemienne z Kragoli, gm. Stare Miasto, woj. wielkopolskie, stan. 6 (AUT 378). W: P. Makarowicz (red.), Osadnictwo społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczu środkowej Warty, Via Archaeologica Posnaniensis, t. 7, 143-145.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (2013c). Materiały krzemienne z Janowic, woj. wielkopolskie, , gm. Stare Miasto, stan. 7/8 (AUT 385). W: P. Makarowicz (red.), Osadnictwo społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczu środkowej Warty, Via Archaeologica Posnaniensis, t. 7, 227-235.

Kabaciński J. (2013d). Kompleks cmentarzysk neolitycznych na Pustyni Zachodniej w Egipcie. Complex of Neolithic cemeteries in the Western Desert of Egypt. W: D. Główka et al. (red.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1953-2013 (136-141). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2013e). The Origin of the Funnel Beaker Culture from a southern Baltic coast perspective. W: S. Kadrow, P. Włodarczak P. (red.), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies…” (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11) (409-428). Rzeszów, Bonn: Mitel & Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2014a). Long-distance exchange at the end of the 5thMillenium calBC. Bodrogkerestúr Culture pottery at the Baltic coast. W: T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg and J. Ociepka (red.), Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians (109-124). Oxford: Archaeopress Archaeology.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. (2014b). Typology Versus Function: Technological And Microwear Study Of Points From A Federmesser Site At Lubrza (Western Poland). W: J. Marreiros, N. Bicho, J. F. Gibaja (red.), International Conference on Use-Wear Analysis: Use-Wear 2012 (198-212). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2015a). New Final Neolithic cemetery E-09-4, Gebel Ramlah Playa, Western Desert of Egypt. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (red.), Hunters-gatherers and Early Food Producing Societies in Northeastern Africa, (=Studies in African Archaeology 14) (377-386). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Chłodnicki M., Kabaciński J. (2015b). Radiocarbon dates from Kadero revised. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (red.), Hunter-gatherers and early food producing societies in the Northeastern Africa (=Studies in African Archaeology 14) (195-217). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kabaciński J., Bobrowski P., Czekaj-Zastawny A., Jórdeczka M., Królik H., Masojć M. (2015c). Combined Prehistoric Expedition Survey in the area of Fayum, Bahariya and Farafra Oases and Sinai. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (red.), Hunter-gatherers and early food producing societies in the Northeastern Africa (= Studies in African Archaeology 14) (239-271). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Hartz S., Kabaciński J., Raemaekers D. C. M., Terberger T. (2015d). The Dąbki site and the Neolithisation of the northern lowlands – a short introduction. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8) (13-19). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Laschke S., Frenzel P., Klooß S. , Nebelung K., Kabaciński J., Terberger T. (2015e). Micropalaeontological investigations of the Final Mesolithic to Early Neolithic site of Dąbki. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (=Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8) (51-63). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Kotula A. , Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2015f). Find distribution, taphonomy and chronology of the Dąbki site. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8) (113-136). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Kabaciński J., Terberger T. (2015g). Features and finds of the Stone Age sites Dąbki 9 and 10. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8) (137-155). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2015h). Early Funnel Beaker Culture at Dąbki. Imported Danubian pottery in the Late Mesolithic context in Dąbki. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8) (203-217). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Kabaciński J., Terberger T., Czekaj-Zastawny A., Kotula A. (2015i). Fur hunters, fishers and traders in Dąbki – some conclusions. W: Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.), The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC), (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8) (285-288). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Kabaciński J. (2016a). Chwalim, stanowisko 1. W: M. Kobusiewicz (red.), Region Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy (383-425). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2016b). Chobienice, stanowisko 1. W: M. Kobusiewicz (red.), Region Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy (427-441). Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2016c). Preface. W: J. Kabaciński (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 1, 500,000 – 5,500 BC (9-14). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2016d). The first hunters of the Lowland. W: J. Kabaciński (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 1, 500,000 – 5,500 BC (153-170). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2016e). After the Ice Age, W: J. Kabaciński (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 1, 500,000 – 5,500 BC (249-270). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2016f). Hunter-gatherers and the first farmers. W: P. Włodarczak (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 2, 5500 – 2000 BC (107-124). Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J. (2016g). Wytwórczość krzemienna w Szczepidle, gm. Krzymów, woj. Wielkopolskie, stan. 17. W: P. Makarowicz (red.), Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą (451-469). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kabaciński J. (2017a). Przejawy kontaktów międzykulturowych na stanowisku wczesnomezolitycznym w Krzyżu Wielkopolskim. W: M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak (red.), Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu (37-52). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J., Terberger T. (2017b). Kontakty późnomezolitycznych społeczności Pomorza z rolniczymi kulturami Europy Środkowej na podstawie stanowiska w Dąbkach. W: M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak (red.), Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu (53-70). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

Kabaciński J. (2017c). Inwentarz krzemienny z grobowca megalitycznego kultury amfor kulistych w Kierzkowie. W: S. Nowaczyk, Ł. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach (151-169). Biskupin.

Kabaciński J., Czekaj-Zastawny J., Irish J. D. (2018a). The Neolithic Infant Cemetery at Gebel Ramlah in Egypt’s Western Desert. W: S. Han, T.K. Betsinger and A.B. Scott (red.), The anthropology of the fetus. Biology, Culture, and Society (132-145). New York-Oxford: Berghahn Books.

Wendorf G., Kabaciński J. (2018b). Fred Wendorf’s life in sixteen photos. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz., M. Winiarska-Kabacińska (red.), Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf (=Studies in African Archaeology 15). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Czekaj-Zastawny A., Irish J. D., Kabaciński J., Mugaj J. (2018c). The Neolithic settlements by a paleo-lake of Gebel Ramlah, Western Desert of Egypt. W: J. Kabaciński, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz., M. Winiarska-Kabacińska (red.), Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf (=Studies in African Archaeology 15) (465-488). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kabaciński J., Czekaj-Zastawny A., Terberger T. (2018d). At the edge of two worlds: hunter-gatherers and early farmers at the Polish Lowlands. W: Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J. (red.), Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant (257-265). Kraków: Alter.

Robson H.K., Oras E., Hartz S., Kabaciński J., Andersen S.H., Pilićiauskas G., Gumiński W., Thielen L., Kotula A., Czekaj-Zastawny A., Lucquin A., Craig O.E. Heron C. (2018e). Illuminating the prehistory of Northern Europe: organic residue analysis of lamps. W: Subsistence Strategies in the Stone Age, direct and indirect evidence of fishing and gathering (214-216). Saint Petersburg.

Kabaciński J., Winiarska-Kabacińska M. (2018f). Use of flint. W: M. Szmyt (red.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (=Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 22) (345-437). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. (2018g). Początki osadnictwa. W: D. Król (red.), Zespół osadniczy z epoki kamienia: Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 (60-82). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

Kabaciński J. (2018h). Krzemieniarstwo neolityczne zespołu osadniczego w Rzucewie. W: W: D. Król (red.), Zespół osadniczy z epoki kamienia: Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 (143-185). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

Edited volumes:

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2004). Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań.

Kobusiewicz M., Kabaciński J. (red.). (2007). Studies in the Final Palaeolithic Settlement of the Great European Plain, Poznań.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2009). Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom 1). Poznań.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2010a). Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, Poznań.

Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R., Irish J. D., Gatto M. C., Wendorf F. (red.). (2010b). Gebel Ramlah. Final Neolithic Cemeteries from the Western Desert of Egypt, Poznań.

Bednarczyk J., Kabaciński J., Kośko A. (red.). (2010c). Osadnictwo Kotliny Kolskiej (=Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, tom 1). Poznań.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. (red.). (2011). Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy (=Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, tom III). Poznań.

Kabaciński J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M. (red.). (2012). Prehistory of Northeastern Africa (=Studies in African Archaeology 11). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, IAE PAN.

Kabaciński J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M. (2015a). (red.). Hunter-gatherers and early food producing societies in the Northeastern Africa (=Studies in African Archaeology 14). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kabaciński J., Hartz S., Raemaekers D. and Terberger T. (red.). (2015b). The Dąbki site in Pomerania and the neolithization of the North European Lowland (c. 5000-3000 calBC) (= Archaologie und Geschichte im Ostseeraum Archaeology and History of the Baltic 8). Verlag Marie Leidorf GmbH.

Kabaciński J. (red.). (2016). The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, vol. 1, 500,000 – 5,500 BC. Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN.

Kabaciński J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M., Winiarska-Kabacińska M. (red.). (2018a). Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Papers in honour of Fred Wendorf (=Studies in African Archaeology 16). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Posern-Zieliński A., Sawicka J., Kabaciński J., Kara M., Zamelska-Monczak (red.). (2018b). Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości: studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi. Poznań: Wydawnictwo IAE PAN.