• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Prof. dr hab. Michał Kara, prof. IAE PAN
Prof. dr hab. Michał Kara, prof. IAE PAN

Prof. dr hab. Michał Kara

Department for prehistoric and medieval studies

 

m.kara@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

My scientific interests concentrate around the issues of archaeology of the Early Middle Ages in Europe, in particular around the settlement and cultural changes taking place on the lands of Odra and Vistula River basins at the time of forming and functioning of the Early Piast monarchy. To my research priorities I also count the issue of contacts of the Central European Barbaricum communities (including Slavs) with the so called outside world (in particular with Scandinavia), issues of the funeral culture of the communities on Polish lands in the Middle Ages, issues of the cultural bonds of the communities inhabiting the area of today’s Great Poland in the Early Middle Ages and the problems of the military team of the first Piasts, above all its organization, dislocation, composition and armament. The results of these studies are the basis of research which I lead on the forming of the Medieval culture, mainly in the area of the middle Odra and Vistula Rivers interfluve, under consideration of the European context.

Selected bibliography:

Books:

Kara M. (2009). Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji?Studium
archeologiczne. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (2016). Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Poznań: Bogucki ‒ Wydawnictwo Naukowe.

Articles:

Buko A., Kara M., Douglas Price T., Duczko W., Frei K. M., Sobkowiak-Tabaka I. (2013). A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research, Archäologisches Korrespondenzblatt, 43(3), 423-442.

Kara M. (2013). Grób z wagą szalkową z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem, Archeologia Polski, 58(1-2), 143-162.

Kara M. (2014). Frau Professor ZofiaHilczer-Kurnatowska (1932-2013).Ein Versuch resümierender Darstellung Ihres wissenschaftlichen Schaffens, Quaestiones Medii Aevi Novae, 19, 461-471.

Kara M. (2015). Medieval historical studies and medieval archaeology about the origin of the Piast State. An overview, Archaeologia Polona, 48, 2010, 37-58.

Kurzawska A.,Kara M. (2015). The contribution of mollusc shells to the reconstruction of environment at the Early Medieval stronghold of Pszczew (Poland), Quaternary International, 390 (10 December 2015), 126-132.

Kara M. (2016). Einer hölzerner „Streitkolben” vom frühmittelalterlichen Gräberfeld vonBodzia bei Włocławek. Waffe oder Herrschaftssymbol?, Slavia Antiqua, 57, 153-168.

Kara M. (2017). Polish Archaeology in the ‘Millennium’ Research on the Early Polish State, with Particular Emphasis on the Poznań Research Centre. Major Research Paradigms, Przegląd Archeologiczny, 65, 151-167.

Gruszka B., Gunia P., Kara M. (2017). Workshop pottery from the early phases of the early Middle Ages in the Middle Odra basin in the light of specialist analyses, Archaeologia Polona, 55, 39-76.

Kara M., Michałowski A., Rębkowski M. (2018). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „milenijnych”, Slavia Antiqua, 59, 9-20.

Chapters in edited volumes:

Kara M. (2015). Merchants’ Implements (the Folding Balance) (166-176). W: A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston: Brill.

Kara M. (2015). Weapons (177-196). W: A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston: Brill.

Kara M. (2015). Description of the Cemetery, Organization of the Burial Space, the Burial Rites in the Light of the Cultural and Historical Determinants (343-411). W: A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston: Brill.

Kara M. (2015). The Cemetery at Bodzia in the Context of the Funerary Practices in the Polish Lands in the Late 10th–11th Century (511-519). W: A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston: Brill.

Kara M. (2017). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul.Góralskiej nr 7. Przyczynek do studiów nad kulturą funeralną ludności państwa pierwszych Piastów (aspekt chronologiczny) (131-161). W:A. Różański(red.), Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, t. 1, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk & Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny.

Kara M. (2018). Transformations of elite culture in Wielkopolska related to the process of the Piast state formation (with a particular emphasis on strongholds). An archaeological perspective (307-318). W: P. Kouřil, R. Procházka et al., Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe. Brno: Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 57.

Edited volumes:

Kara M. (red.). (2012). Wyniki analiz specjalistycznychmateriałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Banaszkiewicz J., Kara M., Mamzer H. (red.). (2013). Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. Poznań: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.

Banaszkiewicz J., Kara M., Mamzer H. (red.). (2015). Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. Poznań: Ośrodek Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu (wyd. II).

Kara M., Krysztofiak T., Wyrwa A. M. (red.). (2016). Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk & Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu.