• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Krzysztof Tunia
Dr Krzysztof Tunia

Dr Krzysztof Tunia

Centre for Archaeology of Hills and Uplands

ktunia@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/KrzysztofTunia

Research interests:

Neolithic – Funnel Beaker culture – Megalithism
Archaeology of mountain areas – Carpathians, Andes
Archaeology of the 1st and 2nd WW

Selected bibliography:

Books:

Madyda-Legutko R., Tunia K. (1993) Rytro. Karpacka osada z okresu wędrówek ludów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego t. MCXVIII – Prace Archeologiczne z. 57, Kraków.

Laberschek J., Tunia K., Wyżga M. (2014) Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. Tom I. Do schyłku XVIII wieku, Kraków.

Articles:

Cabalska M., Madyda R., Parczewski M., Tunia K. (1975) Materiały do pradziejów powiatu Dąbrowa Tarnowska, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, III, 387-422.

Tunia K. (1977) Archeologiczne zdjęcie terenu polskiej części dorzecza Popradu, Acta Archaeologica Carpathica, XVII, 183-206.

Tunia K. (1978) Sprawozdanie z badań stanowiska z epoki kamienia w Tyliczu, woj. Nowy Sącz, Acta Archaeologica Carpathica, XVIII, 227-233.

Madyda-Legutko R., Tunia K. (1978) Wyniki badań stanowisk okresu rzymskiego w Moszczenicy Wyżnej, woj. Nowy Sącz, Acta Archaeologica Carpathica, XVIII, 113-149.

Tunia K. (1979) Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Koniuszy, woj. Kraków, Sprawozdania Archeologiczne, XXXI, 47-77.

Madyda-Legutko, Tunia K. (1980) Wyniki badań stanowiska z okresu rzymskiego w Piwnicznej, woj. Nowy Sącz, Acta Archaeologica Carpathica, XX, 143-152.

Tunia K. (1985) Archeologiczne zdjęcie terenu dorzecza Kamienicy, Acta Archaeologica Carpathica, XX, 121-127.

Tunia K. (1985) Aus der Problematik der Fundstelle „G” in Słonowice, Woiw. Kielce. Forschungen 1979-1982. 1. Vorbericht, [w:] M. Gedl (red.) Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa, Archeologia Interregionalis, 6. 207-218.

Krzanowski A., Tunia K. (1986) Cerámica de la región Cayash, [w:] A. Krzanowski (red.), Cayash Prehispánico, Prace Komisji Archeologicznej PAN, Oddział w Krakowie, 25, 49-186.

Krzanowski K., Tunia K. (1986) Excavaciones en Andamarca, [w:] A. Krzanowski (red.), Cayash Prehispánico, Prace Komisji Archeologicznej PAN, Oddział w Krakowie, 25, 19-47.

Tunia K. (1986) Z problematyki środowiskowych uwarunkowań gospodarki pasterskiej na terenie górskiej strefy polskich Karpat Zachodnich w czasach prahistorycznych, Acta Archaeologica Carpathica, XXV, 219-230.

Tunia K. (1988) Aureus Galliena z Działoszyc, woj. kieleckie, Wiadomości Numizmatyczne, XXXII (3-4), 202-206.

Tunia K. (1989) Umweltbedingtheiten der Agrar- und Viehzucht-Wirtschaft auf der gebirgigen Gebieten in der Urgeschichte. Casus der westkarpathischen spätkaiserzeitlichen Besiedlung, Acta Archaeologica Carpathica, XXVIII, 119-144.

Tunia K. (1990) Archäologische Untersuchungen am neolitischen Verteidigungswerk bei Słonowice, Woj. Kielce, in den Jahren 1979-1988. 2. Vorbericht, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, 73, 249-518.

Madyda-Legutko R., Tunia K. (1991) Die ersten Spuren der frühslawischen Besiedlung in der West-Beskiden, Archaeoslavica, 1, 83-93.

Madyda-Legutko R., Tunia K. (1992),Wczesnosłowiańskie osadnictwo w Podegrodziu, woj. Nowy Sącz, Acta Archaeologica Carpathica, XXXI, 123-146.

Tunia K. (1994) Etnologiczny przyczynek do zagadnienia pierwotnej uprawy zbóż, [w:] K. Wasylikowa (red.), Warsztaty Archeobotaniczne Igołomia 1990-1991-1992-1993, Polish Botanical Studies. Guidebook Series, 11, 175-180.

Tunia K. (1996) Ogólnopolska konferencja archeologiczna Słonowice’96, Sprawozdania Archeologiczne. XLVIII, 239-242.

Tunia K. (1997) Groby kultury ceramiki sznurowej w Krzyżu, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne, XLIX, 181-190.

Tunia K. (1999) Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Łękawie, woj. świętokrzyskie, Sprawozdania Archeologiczne, 51, 159-180.

Calderoni G., Gancarski J., Lityńska-Zając M., Tunia K. (1998-2000) Radiocarbon Dating and Palaeobotanical Data for the Bronze Age Assemblages of Słonowice and Trzcinica Sites (Kielce and Krosno Provinces, Southern Poland), Origini, XXII, 267-298.

Gancarski J., Machnik J., Strakošova I., Tunia K. (2001) Results of the Research of the Corded Ware Culture Barrow in Brestov, Slovakia, [w:] J. Machnik (red.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, II, Kraków, 27-52.

Tunia K. (2001) Prehistoric Settlement of the Southern Slopes of the Lower Beskid Mountains, [w:] J. Machnik (red.), Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians, Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, II, Kraków, 111-125.

Tunia K., Włodarczak P. (2002) Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from Southern Poland, Przegląd Archeologiczny, 50, 45-55.

Herbich T., Tunia K. (2005) Archaeological and Geophysical Research at Słonowice, distr. Kazimierza Wielka, Southern Poland, [w:] S. Piro (ed.), 6. International Conference on Archaeological Prospection. Proceedings, Roma, 409-412.

Tunia K. (2005) Wstępne wyniki badań grobowca nr 1 na stanowisku ”Mauca Molino 2” w Pampacolca, dep. Arequipa, Peru, Rocznik Przemyski, XLI, (2) – Archeologia, 181-186.

Tunia K. (2005) Informe preliminar de las prospecciónes de superficie y excavaciones en la zona de Antinpampa, en el distrito de Pampacolca, departamento de Arequipa, Perú, Andes. Boletín de la Misión Arqueológica Andina Universidad de Varsovia, N◦ 6 (Proyecto Arqueólogico Condesuyos, III), Varsovia, 369-384.

Ziółkowski M. S., Tunia K. (2005) La escultura lítica de Unchuy, distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, Andes. Boletín de la Misión Arqueológica Andina Universidad de Varsovia, N◦ 6 (Proyecto Arqueólogico Condesuyos, III), Varsovia, 421-434.

Ziółkowski M. S., Tunia K., Belan Franco L. S. (2005) Resultados preliminares de las investigaciones arqueológicas de un monumento funerario estilo Inca Cuzqueño, localizado en el sitio de Ccopan, distrito deAndaray, provincia de Condesuyos, Andes. Boletín de la Misión Arqueológica Andina Universidad de Varsovia, N◦ 6 (Proyecto Arqueólogico Condesuyos, vol. III), Varsovia, 195-225.

Tunia K. (2008) Słowacko-polskie archeologiczne badania powierzchniowe w górnym dorzeczu Topli, Słowacja, [w:] J. Machnik (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II Kurimská Brazda, Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, IV, Kraków, 41-138.

Machnik J., Mačalová H., Tunia K., Jarosz P. (2008) Kurhan nr 34 kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Hankovce, okr. Bardejov, stanowisko 1, [w:] J. Machnik (red.), Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II Kurimská Brazda, Prace Komisji Prehistorii Karpat PAU, IV, Kraków, 157-186.

Jarosz P., Tunia K., Włodarczak P. (2009) Burial mound No. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka, Sprawozdania Archeologiczne, 61, 175-231.

Herbach T., Tunia K. (2009) Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice, Archeologia Polski, LIV/(1), 13-35.

Туня K. (2011) Мегалітичні гробниці південно-східної групи культури лійчастого посуду, Hayкoвi Cтyдії,. 4, Lwów, 3-15.

Tunia K., Włodarczak P. (2011) Tumulus of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district, Sprawozdania Archeologiczne, 63, 203-219.

Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczak P., Tunia K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Tylko G. (2011) Diagenetic signals from ancient human remains – bioarchaeological applications, Mineralogia, 42 (2-3),. 3-22.

Myszka M., Tunia K. (2012) Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefässe aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój/XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój, Sprawozdania Archeologiczne, 64, 397-409.

Туня K. (2012) Система заселення в Карпатах в пізньоримський час та на ранніх етапах великого переселення народів, Φopтeця, 2, Lwów, 350-363.

Tunia K. (2013) Recherches Archéologiques Polonaises en Amérique du Sud. Hier et Aujourd’hui [w:] B. Sz. Szmoniewski (red.), Annales de l’Académie Polonaise des Sciences. Numéro special - Archeologie, 8, Varsavie-Paris, 148-170.

Tunia K. et Włodarczak P. (2014) Organisation spatiale des sépultures autour des tombeaux monumentaux du TRB dans le bassin de la haute Vistule (Néolithique récent - âge du Bronze ancien), Préhistoires Méditerranéennes, [en ligne], Colloque, URL: http://pm.revues.org/1095.

Przybyła, A. Szczepanek, Tunia K. (2016) Ekshumacje żołnierskich grobów z II wojny światowej w południowej części województwa małopolskiego w 2015 roku, Rocznik Sądecki, XLIV, Nowy Sącz, 322- 338.

Мадида-Легутко P., Туня K. (2018) Система заселення в латенський період в Західних Карпатах, Φopтeця. Збірник заповідника „Тустань”, 3, Lwów, 14-30.

Juras A., Chyleński M., Ehler, Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko I., Dabert M., Jakobsson M. & Kośko A., Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations, Scientific Reports, volume 8, Article number: 1160, https://www.nature.com/articles/s41598-018-29914-5.

Mueller-Bieniek A., Nowak M., Styring A., Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Sojka A., Paszko B., Tunia K., Bogaard A. (2019) Spatial and temporal patterns in Neolithic and Bronze Age agriculture in Poland based on the stable carbon and nitrogen isotopic composition of cereal grains, Journal of Archaeological Science: Reports 27 (2019) 101993; www.elsevier.com/locate/jasrep, s. 1-14, https://dol.org/10.1016/j.jasrep2019.101993.

Chapters in edited volumes:
Madyda-Legutko R., Tunia K. (1986) Studien zur römischen Kaiserzeit im Sącz Beskid, [w:] B. Chropovský (red.), Urzeitliche und frűhhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten, Nitra, 239-244.

Tunia K. (1997) Archeologiczne rozpoznanie powierzchniowe, [w:] K. Tunia (red.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków, 57-86.

Tunia K. (1997) Kultura amfor kulistych i kultura ceramiki sznurowej, [w:] Tunia (red.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków, 167-182.

Budziszewski J., Tunia K. (2000) A Grave of the Corded Ware Culture Arrowheads Producer in Koniusza, Southern Poland. Revisited, [w:] S. Kadrow (red.), A Turning of Ages – Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, Kraków, 101-135.

Madyda-Legutko R., Tunia K. (2004) Historia badań nad okresem lateńskim i rzymskim w strefie beskidzkiej Karpat polskich, [w:] J. Gancarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, 29-42.

Tunia K. (2004) Środowiskowe uwarunkowania gospodarki rolniczo-hodowlanej na terenach górskich w czasach prahistorycznych. Casus zachodniokarpackiego osadnictwa późnorzymskiego, [w:] J. Gancarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, 329-356.

Michno A., Tunia K. (2004) Interdyscyplinarne badania w dorzeczu środkowej i dolnej Nidzicy. Założenia i stan prac, [w:] D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski/Geographical Environment Changes in the Period of Farming and Breeding Economy. Studies from Poland's Area, Katowice, 335-346.

Tunia K. (2006) Temenos kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. Badania 1979-2002. Trzecie sprawozdanie, [w:] J. Libera, K. Tunia (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin-Kraków, 335-340.

Madyda-Legutko R., Tunia K. (2008) Late Roman and Early Migration Period in Polish Beskid Mts., Carpathians. Settlement aspekt, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (red.), The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman period and the Migration Period, I, Lublin, 227-248.

Kaczanowska M., Tunia K. (2009) Kultura lendzielska, [w:] A. Czekaj-Zastawny (red.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC), Kraków, 259-308.

Kadrow S., Czerniak L., Dobrzańska H., Golański A., Grabowska B., Kurgan-Przybylska M., Rola J., Rzepecki S., Sałacińska B., Suchorska-Rola M., Tunia K., Zakościelna A., Zastawny A. (2009) Kultura malicka, [w:] A. Czekaj-Zastawny (red.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC), Kraków 2009, 217-258.

Tunia K. (2010) History of Polish archaeological investigations in South America, [w:] Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo, J. Wojtusiak, (eds), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Kraków, 297-308.

Przybyła M. M., Tunia K. (2013) Investigations in 2012 of the southern part of the Funnel Beaker culture temenos at Słonowice near the Małoszówka river: Fourth report, [w:] S. Kadrow, P. Włodarczak (red.), Environment and subsistence - forty years after Janusz Kruk's "Settlement studies...", Studien zur Archäologie in Ostmitteeuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 11, Rzeszów-Bonn, 139-161.

Tunia K. (2013) Słonowice. Neolityczny zespół grobowo-kultowy nad Małoszówką. Neolithic burial-and-cult complex on the Małoszówka River, [w:] D. Główka, T. Herbich, M. Mogielnicka-Urban, O. M. Przybyłowicz (red.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN 1953-2013, Warszawa, 142-149.

Jarosz P., Tunia K., Włodarczak P. (2013) Neolitycké mohyly 2 a 3 na lokalitĕ 30 v Malżycích. Příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou na západomalopolských sprašových vrchovinách [w:] I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky Neolitu a Eneolitu Našich Krajín - 2010, Nitra, 115-132.

Przybyła M. M., Włodarczak P., Podsiadło M., Tunia K. (2013) Obiekty kultury amfor kulistych, [w:] M. M. Przybyła, A. Szczepanek, P. Włodarczak (red.), Koszyce, Stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku Neolitu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, 4, Kraków-Pękowice, 11-64.

Górski J., Jarosz P., Tunia K., Wilk S., Włodarczak P. (2013) New evidence of the absolute chronology of the early Mierzanowice culture in south-eastern Poland, [w:] From Copper to Bronze. Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millennia B.C. in Central Europe. Gewidmet PhDr. Václav Moucha, CSc. anlässlich seines 80. Geburstages, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtliche Mitteleuropas, 74, Langenweissbach, 105-118.

Tunia, Z prahistorii dorzecza Środkowej Dłubni, [w:] J. Laberschek, Tunia K., Wyżga M. (2014) Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. Tom I. Do schyłku XVIII wieku, Kraków.

Tunia K. (2014) Z prahistorii regionu Bramy Wilkowickiej w Karpatach Zachodnich, [w:] P. Stanko (red.), Monografia Gminy Wilkowice, Wilkowice, 29-56.

Madyda-Legutko R., Tunia K. (2015) Osady obronne (?) ludności kultury puchowskiej nad Dunajcem, [w:] J. Gancarski (red.), Pradziejowe osady obronne w Karpatach, Krosno, 347-380.

Tunia K., Włodarczak P. (2016) Organisation spatiale des sépultures autour des tombeaux monumentaux du TRB dans le bassin de la haute Vistule (Néolithique récent - âge du Bronze ancien), [w:] G. Robin, A. D’Anna, A. Schmitt, (red.), Fonctions, utilisations et représentations de l’espace dans les sépultures monumentales du Néolithique européen, Préhistoires de la Méditerranéenne, Aix-en-Provence, 217-227.

Tunia K., Z prahistorii dorzecza Jawornika (2016), [w:] W. Bukowski (red.), Plechów. Historia majątku ziemskiego, Kraków, 13-44.

Tunia K. (2016) Early Neolithic Bükk culture vessel from Kazimierza Wielka, southern Poland. Preliminary report on the find and its context, [w:] J. Kovárník (red.), Centenary of Jaroslav Palliardi’s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (1914-2014), Hradec Králové – Ústí nad Orlicí, 217-228.

Krzanowski A., Tunia K. (2016) Cerámica prehispánica tardía de Cayash (prov. Oyón, dep. Lima), [w:] A. Krzanowski (red.), Essays on archaeology and ethnology of Peruvian Andes. Ensayos sobre arqueología y etnología de los Andes Peruanos, Kraków,147-157.

Tunia K. (2017) Światło w neolicie Środkowej Europy. Perspektywa etnograficzna i archeologiczna, [w:] J. Niziołek, J. Gancarski, A.Guz-Iwaniec (red.), Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, I, Krosno, 329-349.

Bodzek J., Tunia K., Wołoszyn M. (2017) Ze studiów nad obiegiem monety bizantyńskiej na terenie Polski w VI-VII w. Znaleziska z Sędowic oraz Zakopanego (?), [w:] J. Bonarek, S. Turlej (red.), Hypomnemata Byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, Piotrków Trybunalski, 7-26.

Krzanowski A., Tunia K. (2018) Late Pre-Hispanic Stone-tool Workshops at Cayash Ragaj, Central Andes, Peru, [w:] D. H. Werra & M. Woźny (red.), Between History and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech, Oxford, 331-353, Archaeopress Archaeology.

Przybyła M. M., Szczepanek A., Tunia K. (2019) Grób kultury trzcinieckiej w południowej części stan. 5 (G) w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka, [w:] M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarewicz, (red.) Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Archaeologia Bimaris. Dyskusje, 5, Poznań, 435-444.

Tunia K. (2019) Krakowski Glinik – zapomniane przez lata i przywrócone zbiorowej pamięci miejsce egzekucji z II wojny światowej. Wstępne wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych, [w:] Miejsca (nie)pamięci, Kraków, 106-117.

Edited volumes:

Tunia K. (red.), (1997) Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków.

Libera J., Tunia K. (red.), (2006) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin-Kraków.

Prokop R. K., Tunia K. (red.), (2008) Servus Pauperum. W dwudziestolecie beatyfikacji Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, Kraków-Igołomia.

Others:

Tunia K. (1985), Geografia osadnictwa prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego strefy zachodniobeskidzkiej Karpat polskich, t. I i II, Kraków, Ph.D. thesis manuscript, Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.