• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Magdalena Piotrowska, PhD
Magdalena Piotrowska, PhD

Magdalena Piotrowska, PhD

Department Research on Ancient Technologies

 

e-mail: piotrowskamagda@op.pl

 

Research interests:

  • Roman Period, the Przeworsk and Wielbark Cultures, archaeology of Central European Barbaricum with particular attention to settlements, main fields of recent research interest are studies on artificial water intakes in the space of settlements and questions related to the functions of wells and studies on wooden artifacts

 

 

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Books:

Piotrowska M. 2013. Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi. Łódź

Rzepecki S., Kot K., Piotrowska M. 2016. Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. Łódź

 

Articles:

Piotrowska M. 2020. The function of wells in settlements of central European communities in late antiquity. An example of the Przeworsk culture from Kwiatków (woj. wielkopolskie/PL). Archäologisches Korrespondenzblatt 50 (3), 387-412.

Piotrowska M. 2020. Public or private? An attempt to interpret the social-economic purpose and differences of wells located within the space of the Przeworsk culture settlement (based on the interdisciplinary research - example of the site in Kwiatków). Acta Archaeologica Lodziensia.

Piotrowska M. 2019. Place and importance of wells in settlements of central European communities in late antiquity. An example of the Przeworsk culture from Kwiatków (woj. wielkopolskie/PL). Archäologisches Korrespondenzblatt 49 (1), 127-148.

Piotrowska M., Michałowski A. 2018. Studnia – szczególny obiekt w przestrzeni stanowiska archeologicznego. Wprowadzenie do problematyki badawczej. Folia Praehistorica Posnaniensia 23, 137-167.

Piotrowska M., Okupny D., Twardy J., Forysiak J. 2019. Roman period well fills resulting from using and abandonment in environment of a river valley (Kwiatków site, Central Poland). Studia Quaternaria 36 (1), 55-69.

Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Okupny D., Forysiak J., Rzepecki S. 2019. Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age, Quaternary International: The Journal of the International Union for Quaternary Research 2019 (501), 250-268.

Kozak L., Niedzielski P., Jakubowski K., Michałowski A., Krzyżanowska M., Teska M., Wawrzyniak M., Kot K. and Piotrowska M. 2016. The XRF mapping of archaeological artefacts as the key to understanding of the past. Journal of X-Ray Science and Technology 24, 427-436.

Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Rzepecki S., Okupny D. 2016. Geomorfologiczne oraz geologiczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie (Kotlina Kolska), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 46 (2015), 211-227.

Piotrowska M., Kot K. 2016. Mąkolice, stan. 15, gm. Głowno. Przyczynek do badań nad zagospodarowaniem przestrzennym osad ludności kultury przeworskiej. Raport, 11 (2016), 107-112.

Piotrowska M. 2015 Traces of Metallurgy at the Site of Łosino 15, Compared with Other Finds Related to Ancient Metallurgy. Journal of Environmental Science and Technology: B, 10 (2015), 529-537.

Kot K., Piotrowska M. 2014. Wielokulturowe stanowisko Kwiatków 11, gmina Brudzew – stan badań i aktualne znaczenie poznawcze. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 15, 181-190.

Domańska L., Ficyk M., Piotrowska M., Rzepecki S., Stępień A. 2013. Wyniki archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Łosino 15, gm. Kobylnica, Raport 2007-2008 (2), 357-369.

Domańska L., Ficyk M., Piotrowska M., Rzepecki S. 2013. Wyniki archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Łosino 13, gm. Kobylnica, Raport 2007-2008 (2), 349.

Piotrowska M., Kot K. 2011. Materiały ze schyłku okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego ze stanowiska Smólsk 1, powiat włocławski. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 28, 187-218.

Piotrowska M., Karmowska O. 2008. A polish perspective on working as an archaeologist in Ireland, Archaeology Ireland 22 (2), 26-27.

 

Chapters in edited volumes:

Piotrowska M. 2019. Zaczerpnąć wody. Sposoby użytkowania studni w pradziejach na przykładzie znalezisk związanych z kulturą przeworską / Drawing water. The uses of water wells in Prehistory on the example of finds related to the Przeworsk culture. W: Marek Olędzki, Andrzej Michałowski, Karolina Kot, Magdalena Piotrowska (red.), Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne, Łódź, 179-199.

Piotrowska M., Kot K. 2018. What lies in a well? Selected examples of artefacts obtained from artificial water supplies at the site at Kwiatków 11/20, Brudzew commune. Kulturkonzepte und konzipierte Kulturen. Aussagemöglichkeiten und Grenzen einer systematischen Erfassung archäologischer Funde des eisenzeitlichen Mittel- und Nordeuropas. Akten des Internationalen Colloquiums anlässlich des 100. Jahrestages des Erscheinens des Fundkataloges von Erich Blume im Jahr 1915.Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 23. X Dr. Rudolf Habelt (2018), 129-137.

Piotrowska M. 2017. Historia i stan badań nad studniami w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich oraz w okresie wędrówek ludów na terenach ziem polskich. W: A. Marciniak-Kajzer, S. Rzepecki, A. Golański, M. Wąs, A. Andrzejewski (red.), Nie tylko krzemienie. Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi (2017), 405-415.

Piotrowska M. 2017. Jastorf elements in pottery from the site Łosino 15, Kobylnica commune. W:  A. Michałowski, M. Teska, P. Niedzielski, M. Żółkiewski (red.), Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum – new research perspectives. Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), 139-149.

Piotrowska M., Kot K. 2016. Zapinka italskiego pochodzenia ze zbiorów Seweryna Tymienieckiego. W: L. Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki (red.), Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. Łódź 2016, 215-220.

Karolina K., Piotrowska M., Schellner E. 2016. Osada kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Kwiatkowie, stan. 11 nad środkową Wartą. Stan badań i zakres poznawczy. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari Superiores et Inferiores Archeologia Barbarzyńców 2014. Wieluń: Instytut Archeologii UŁ, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi (2015), 318-328.

Piotrowska M. 2016. Studnia koło rzeki czyli o zasadności budowy i funkcji sztucznych ujęć wody w przestrzeni osad kultury przeworskiej. Szkic do problemu. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.), Barbari Superiores et Inferiores Archeologia Barbarzyńców 2014. Wieluń: Instytut Archeologii UŁ, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi (2015), 329-343.

Piotrowska M. 2016. Osadnictwo z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów. Perspektywa źródeł nieruchomych. W: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Strefy A1 i A2. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych (2016), 45-138.

Kot K., Piotrowska M. 2016. Chronologia i zagospodarowanie stref A1 i A2 w okresie przedrzymskim, rzymskim i okresie wędrówek ludów. W: S. Rzepecki (red.), Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew. Strefy A1 i A2. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych (2016), 285-300.

Kot K., Piotrowska M. 2014. Smólsk 1, gm. Włocławek – osada z młodszego okresu przedrzymskiego. W: A. Jaszewska, M. Olędzki, J. Skowron (red.) Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy, t. III. Zielona Góra, 9-30.

Kot K., Piotrowska M. 2014. Osadnictwo kultury przeworskiej na stanowisku Januszewice 14, gm. Opoczno. W: A. Jaszewska, M. Olędzki, J. Skowron (red.) Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy, t. III, Zielona Góra,  31-54.

 

Edited volumes:

Olędzki M., Michałowski A., Kot K., Piotrowska M. (red.) 2019. Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne. Łódź.

 

PROJECTS:

2015-2019 – chief of the post-doctoral project financed by National Science Centre pt.: „Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej środkowoeuropejskich społeczeństw schyłku starożytność” - the subject and the course of the research were financed from the budget of the National Science Centre granted as part of financing the internship after obtaining the doctoral degree based on the decision No. DEC-2015/16/S/HS3/00241.

2015-2017 – member of the grant – project from National Institute of Cultural Heritage no: 03287/15/FPK/NID, pt. „Kwiatków 11/20, gm. Brudzew – wielokulturowy kompleks osadniczy”.

2014-2016 – member of the editorial team of the internet bibliographical data base j „Bibliografia Etnografii Polskiej” finance by Ministry of Science and Higher Education
2021 (ongoing project) – member of the international team of WOODAN – Archaological Wood Database.

 

SCIENTIFIC INTERNSHIPS, QUERIES, SCHOLARSHIPS

2017, Dania - Muzeum Narodowe w Kopenhadze (Library of the Ancient Cultures of Denmark and the Mediterranean),scientific query

2016, Niemcy - Institut für Ur – und Frühgeschichte Christian Albrechts Universität, Kiel – Kilonia, scientific query

2016, Niemcy - Archäeologisches Landesmuseum Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Szlezwik, scientific query

2010, Dania - Muzeum Narodowe w Kopenhadze (Library of the Ancient Cultures of Denmark and the Mediterranean), scientific query

2008, Grecja - Natural History Museum of Petrified Forest of Lesvos, Sigri, conservation internship.

2004/2005 – scholarship Socrates – Erasmus we Francji, Université de Provence (Aix-Marseille I).
 

PRIZES AND AWARDS:

2013, co-financing the publication of a doctoral dissertation by Ministry of Science and Higher Education

2005, medal for the very good results during studies - „Za chlubne Studia”..