• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Aleksander Paroń, prof. IAE PAN
Dr hab. Aleksander Paroń, prof. IAE PAN

Dr hab. Aleksander Paroń, prof. IAE PAN

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

par@arch.pan.wroc.pl

 

https://iaepan.academia.edu/AleksanderParo%C5%84

Research interests:

1) Political and cultural relations between nomadic and agrarian communities in Eurasian lands (mainly the western, European part of the so called Great Steppe) in the Antiquity and the Middle Ages
2) The picture of a nomad in written sources produced by communities settled in Eurasia (mainly Latin tradition, Old Greek and Byzantine)
3) Byzantium and its contacts to the outer world in the 10th to 12th c. (mainly contacts with nomads of the Great Steppe and Eastern and Southern Slavdom)
4) Legnica battle (9 IV 1241) and the memory of it
5) Settlement processes during the Piast monarchy (mainly Silesian area)

Selected bibliography:

Books:

Adamska D., Latocha A., Nowakowski D., Paroń A., Siehankiewicz M., Robert S. (2014). Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński. Wrocław: IAE PAN, 308s.

Paroń A. (2015), Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy. Wrocław: IAE PAN, 520s.

Chorowska M., Eysymont R., Kolenda J., Krzywka Ł., Młynarska-Kaletynowa M., Paroń A. (2017) Milicz (Atlas Miast Polskich, red. R. Czaja: t. 4: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa: z. 7, red. R. Eysymont), Wrocław 2017, 55s., tab. 27.

Articles:

Paroń A. (2007). Uwagi nad kulturową i etniczną identyfikacją koczowników na przykładzie Herodotowego ekskursu o Scytach. Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis 43, 51-60.

Paroń A. (2007a). Pieczyngowie na kartach De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety. Classica Wratislaviensia 27, 97-112.

Paroń A. (2009). Nomadic Peoples of the Black Sea Steppes – from Cimmerians to Polovtsy. Outline of the Political Relations. Sprawozdania Archeologiczne 61, 97-146.

Paroń A. (2009a). Участие византийской дипломатии в убийстве князя Святослава Игоревича. Stratum Plus. Archaeology and Cultural Anthropology 2005-2009 (5: Russian Times/РусскоеВремя), 494-499.

Paroń A. (2013). Brunona z Kwerfurtu wyprawa do Pieczyngów – aspekty misyjne i polityczne. Slavia Antiqua 54, 97-116.

Paroń A. (2014). The Image of Nomads of the Black Sea Steppes in the Byzantine Historiography of the 10th-12th centuries. Perceiving of the “Other” and Political Practice. Pontica 47., 111-121.

Paroń A. (2015). Auri cupidine immensa flagrantes, czyli o koczowniczej żądzy dóbr, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia 4 (35), 317-330.

Paroń A. (2015a). The Greed of the Nomads. Literary Topes and Reality. International Journal of Eurasian Studies 2. red. Yu Taishan, Li Junxiu, Bruce Doar. Beijing, 64-79.

Paroń A. (2016). Civitas on the move: The City and State for the Nomads of Northern Eurasia. International Journal of Eurasian Studies 4. red. Yu Taishan, Li Junxiu, Bruce Doar. Beijing, 144-155.

Chapters in edited volumes:

Paroń A. (2005). „Trzeba abyś tymi oto słowami odparł i to niedorzeczne żądanie” – wokół De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety. W: Rosik S., Wiszewski P. (red.), Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego (345-363). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paroń A. (2008). The Battle of Legnica (9 April 1241) and its Legend. W: P. Wiszewski (red.), Meeting with Emotions. Human Past between Anthropology and History (89-108). Wrocław: Chronicon.

Paroń A. (2008a). Ugoda w sprawie kasztelanii milickiej (26. VI 1249). W: Kolenda J. (red.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu (93-124). Wrocław: IAE PAN.

Paroń A. (2009). Die Stammeseliten und das Phänomen des Kulturwandels. Grundlegende Bemerkungen anhand des Beispiels der Nomadenvölker der euroasiatischen Steppen im Mittelalter. W: A. Klammt, S. Rosignol (red.), Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa (43-54). Göttingen: Universitätsverlag.

Paroń A. (2009a). Zjawisko zmiany kulturowej w społecznościach koczowniczych na przykładzie Pieczyngów. W: Moździoch S. (red.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją (VI Spotkania Bytomskie) (443-475). Wrocław: IAE PAN.

Paroń A. (2012). The Picture of the Scythians in History by Herodotus and Xiongnu in Shiji by Sima Qian. An attempt at comparison. W: G. Malinowski, A. Paroń, B.Sz. Szmonoiewski (red.). Serica – Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems) (71-100). Wrocław: Gajt.

Paroń A. (2013). Consensus through violence? Some remarks on the relations between the nomadic societies of the medieval Eurasia and the outside world. W: S. Moździoch, P. Wiszewski (red.). Consensus or violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.) (271-284). Wrocław: IAE PAN.

Paroń A. (2013a). „Facta est christiana lex, in pessimo et crudelissimo populo.” Bruno of Querfurt among the Pechenegs. W: F. Curta, B.-P. Maleon (red.). The Steppe Lands and the World Beyond Them. Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday (161-178). Iaşi: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Paroń A. (2013b). Wczesne państwa nomadów w Europie wczesnego średniowiecza (do 1000 roku). Modele i prawidłowości rozwoju. W: Banaszkiewicz J., Kara M., Mamzer H. (red.), Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur (221-248). Poznań: IAE PAN.

Paroń A. (2018). How to deal with the steppe fauna ? Considerations on the Byzantine perception of nomads and on the Byzantine policy towards them (10th-12th century). W: G. Bilavschi, D. Aparaschivei (red.). Studia Mediaevalia Europaea et Orientalia. Miscellanea in Honorem Professoris Emeriti Victoris Spinei Oblata (217-238). Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy.

Edited volumes:

Paroń A., Rossignol S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G. (red.). (2010). Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe. Wrocław-Warszawa: IAE PAN, Niemiecki Instytut Historyczny, 373s.

Malinowski G., Paroń A., Szmoniewski B.Sz. (red.). (2012). Serica – Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on SinoWestern Relations (Selected Problems). Wrocław: Gajt, 143s.