• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Andrzej Mierzwiński
Dr hab. Andrzej Mierzwiński

Dr hab. Andrzej Mierzwiński

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

ami@arch.pan.wroc.pl

 

Research interests:

a/ settlement in the zone of Urnfields of the Odra River (Bronze Age and Early Iron Age),
b/ manufacturing (metallurgy, pottery, salt making): its social and ritual context in the zone of Urnfields of the Odra River (Bronze Age and Early Iron Age) on Central European background,
c/ ceramology of the Bronze Age and Early Iron Age: ritual structures and functions of vessel pottery from gravefields, techniques of forming vessel pottery, the connection of pottery material destruction to natural and stratification microprocesses.
d/ transformations of funeral rituals, social valorization of the dead and eschatological images at the time and within the scope of Urnfields,
e/ ritual-eschatological contexts of spinning and weaving between 6th c. B.C. and the Modern Period in Central Europe, with references to surrounding lands,
f/ imagery of Ślęża Massif and the sign of the cross and sculptures related to it,
g/ eschatological imagery of the Early West Slavs (Middle Ages) on the background of the entire Slavdom,
h/ issues of methodology and historiosophy.

Selected bibliography:

Books:

Mierzwiński A. (1994). Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Mierzwiński A. (2003). Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Mierzwiński A. (2012). Tajemnice pól popielnicowych. Pogranicze doczesności i zaświatów w perspektywie pradziejowej antropologii śmierci. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Mierzwiński A. (2015).Lwy znad Czarnej Wody. Opowieść o sacrum ślężańskiego krajobrazu w XII-XIX wieku. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Mierzwiński A. (2019). Eschatologiczne skutki przędzenia i tkania. Z dziejów semiotyzacji działań wytwórczych w kontekstach sepulkralnych. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Mierzwiński A. (2000). Zagadnienie obronności osiedli typu biskupińskiego. O potrzebiealternatywnej interpretacji. Przegląd Archeologiczny, 48, 141-151.
http://rcin.org.pl/publication/73302

Mierzwiński A. (2002). Kłopoty z ceramiką jako „źródłem poznania”. Przegląd
Archeologiczny, 50, 71-83.
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=73054&tab=3

Mierzwiński A. (2012). Dobroczyńcy zmarłych. Rozważania o ingerencjach grobowych w
późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Przegląd Archeologiczny, 60, 49-82.
http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=68836&tab=3

Mierzwiński A. (2013). The communicative aspect of burial mound symbolism. A
commentary to Homres’s accounts / Komunikacyjny aspekt symboliki kurhanu. Komentarz
do przekazów Homera. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 8, 237-272.
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/883

Mierzwiński A. (2016). Between Chronos and Kairos – Existential Dilemma of an
Archaeologist / Między Chronosem i Kairosem – egzystencjalny dylemat archeologa.
Analecta Archaeologica Ressoviensia, 11, 99-130.
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2928

Mierzwiński A. (2019). Przyczynki do opowieści o krzemieniach. Silesia Antiqua, 51,
45-64.

Chapters in edited volumes:

Mierzwiński A. (2001). Sztuka pradziejowa jako sztuka w pradziejach. W:B. Gediga, A. Mierzwiński, W. Piotrowski (red.). Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, 14. Biskupińskie Prace Archeologiczne, 2 (93-110). Wrocław-Biskupin: Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Mierzwiński A. (2005). Niech sczezną źródła. W:S. Rosik, P. Wiszewski (red.). Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego. Historia, CLXXI. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2783 (565-578). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mierzwiński A. (2008). Przypadek Ikara – dzieło sztuki jako archeologiczna metafora. W: B. Gediga, W. Piotrowski (red.). Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne.Biskupińskie Prace Archeologiczne, 6. Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, 17 (49-61). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Mierzwiński A. (2011). Spojrzenie ponad przepaścią – pochwała archeologicznej różnorodności. W: O. Ławrynowicz, J. Maik, P.A. Nowakowski (red.). Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin (689-701). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Mierzwiński A. (2019). Krajobraz z babą. W: A. Posern-Zieliński, J. Sawicka, J. Kabaciński, M. Kara, K. Zamelska-Monczak (red.). Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi (239-255). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Edited volumes:

B. Gediga, A. Mierzwiński, W. Piotrowski (red.). (2001). Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Prace Komisji Archeologicznej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, 14. Biskupińskie Prace Archeologiczne, 2. Wrocław-Biskupin: Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.). (2013). Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.