• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Prof. dr hab. Andrzej Klonder
Prof. dr hab. Andrzej Klonder

Prof. dr hab.Andrzej Klonder

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

andrzej.klonder@gmail.com

 

Research interests:

History of material culture in Poland and Europe from the 16th to 18th centuries with particular consideration of the living standard of the urban middle class and gentry. Issues of nutrition and production/consumption of alcoholic beverages; issues of wealth and poverty of various social groups. Regional issues: history of Pomerania

Selected bibliography:

Books:

Klonder A. (1981).Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI–XVII w.).Wrocław:Ossolineum.

Klonder A. (1989).Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku.Wrocław; Ossolineum.

Klonder A. (2000).Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątekruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańskaw XVII wieku.Warszawa: IAiE PAN.

Articles:

Klonder A. (2011), Jedzenie oraz inne sprawy. Codzienność Europy Środkowej we wczesnonowożytnych rozmówkach do nauki języków obcych.[ Food and other matters. The everyday life of central europe in early – modern language aids]Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 59(1), 41-52.

Klonder A. (2013a), Medieval and Early Moden cities in the context of research in to material culture in polish historiography overthe past twenty years.Documenta Pragensia, 32(1) , 529–555.

Klonder A. (2013b), Das Haus eines Malzenbrauers. Zum Lebensstandard wohlhabender Bürger in Elbing in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundet. Vana Tallin, 24, 85-97.

Klonder A. (2019). Nalewka srebrna z miednicą– atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne.[A silver jugwith a bowl. An attributeof the elite culture of the table in early–modern Central Europe. Introductory remarks]Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 41-53.

Chapters in edited volumes:

Klonder A. (2014) , Obfitość – drożyzna –głód. Atrybuty czasów pomyślności i klęski w Europie wczesnonowożytnej.[Abundance – dearness – hunger. Attributes of periods of prosperity and disaster in early modern Europe] W: M.Bis, W. Bis (red.),Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (267-275). Warszawa: IAiE PAN.

Klonder A. (2015),W kwestii mieszczańskich standardów ochędóstwa w XVI – XVIII wieku. Propozycja badawcza. W: Korpalska W., Ślusarczyk W. (red.),Czystość i brud. Higiena nowożytna(27–37) , Bydgoszcz: CollegiumMedicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Klonder A.(2016), Odzieżowe „luksusy” wmałych miasteczkach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku.[Clothing „luxuries’ in small towns of the Crown and Lithuaniaat the sixteenth and seventeenth centuries].W:Wółkiewicz E. i in. (red.), Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej(205-217).Warszawa: IAiE PAN.

Klonder A. (2018), Piwo, wódka i inni konkurenci wina w Polsce nowożytnej.[Beer, vodka and other rivals of winein modernPoland] W: Dias-Lewandowska D.,Kurczewski G. (red.)Wino i historia(20–40), Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Edited volumes:

Dąbrowska M., Klonder A. (red.) (2002), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz.1:Od średniowiecza do wieku XVIII.Warszawa: IAiEPAN.

Jankowski A., Klonder A. (red.) (2015),Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej.[I shallnot wollydie. Remembranceof the dead in Old polish culture]Bydgoszcz: Uniwersytet KazimierzaWielkiego.