• Polski
  • English
  • AA+A++
Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu R17 0014 06/2009

Kontakt:

e-mail mkobus@man.poznan.pl
telefon 608 556672

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz
Zakres obowiązków: główny wykonawca

Imię i nazwisko: Dr hab. Jacek Kabaciński
Zakres obowiązków: wukonawca

Imię i nazwisko: Dr hab. Michał Kara
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Dr Iwona Okuniewska- Nowaczyk
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Dr Joanna Koszałka
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko:Dr Marta Osypiska
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko:Dr Kinga Zamelska-Monczak
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Dr Przemysław Bobrowski
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Dr Maciej Jórdeczka
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Mgr Aldona Kurzawska
Zakres obowiązków: wykonawca

Imię i nazwisko: Mgr Beata Banach
Zakres obowiązków: wykonawca

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest rekonstrukcja przemian osadniczo-kulturowych w zachodniej Wielkopolsce w oparciu o szeroko zakrojone badania multidyscyplinarne

Cele szczegółowe projektu:

Sekwencja chronostratygraficzna stanowisk
Rekonstrukcja paleośrodowiska kluczowych stanowisk archeologicznych z terenu Zachodniej Wielkopolski
Próba określenia związku adaptacji kulturowej z przemianami środowiskowymi

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Kwerenda dotychczasowych badań archeologicznych i archeozoologicznych z opracowywanego terenu.
Szereg badań terenowych, sondaży i regularnych wykopalisk
Analiza materiałów archeologicznych z wykopalisk
Pobranie próbek i wykonanie analizy palinologicznej
Pobranie próbek i wykonanie analizy malakologicznej
Pobranie materiałów i analiza dla określania makroszczątków
Analiza szczątków zwierzęcych
Datowanie kilkudziesięciu próbek metodą analizy C-14