• Polski
 • English
 • AA+A++
» Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Instytut Archeologii i Etnologii PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Data publikacji strony internetowej: [ 2020-06-20 ].


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • w niektórych miejscach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • występują teksty w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych,
 • strony nie posiadają elementów audiodeskrypcji i udźwiękowienia

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-06-20 ]. Deklaracja została poddana przeglądowi oraz aktualizacji dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Obecnie Instytut czeka na przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny - Fundacja INTEGRACJA audytu strony internetowej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres: , kancelaria@iaepan.edu.pl z dopiskiem "Dostepnośc cyfrowa i architektoniczna". Dołożymy wszelkich starań, aby zawartość strony internetowej była dostępna dla osób niepełnosprawnych.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


1. Budynek: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek stanowi własność Polskiej Akademii Nauk


 1. Wejście główne do budynku znajdujące się od strony al. Solidarności, wymaga pokonania 3 stopni. Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia i szatnia, obsługiwane przez pełniącego dyżur portiera. Pracownicy portierni udzielają wszelkiej pomocy i informacji osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej. Drugie wejście (przeznaczone szczególnie dla osób zmotoryzowanych) zlokalizowane jest na tyłach budynku i wymaga przejechania przez bramę wjazdową. Brama otwieraną jest po naciśnięciu dzwonka zlokalizowanego po prawej stronie bramy lub po telefonicznym kontakcie z portiernią. Teren parkingu jest w posiadaniu Instytutu.
 2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętra. Na parterze w poziomym ciągu komunikacyjnym istnieje możliwość swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich (brak schodów, progów czy barier uniemożliwiających swobodne poruszanie)
 3. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking ten jest parkingiem publicznym, za który odpowiada Miasto Stołeczne Warszawa. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne są na parkingu zlokalizowanym na zapleczu budynku (teren użytkowany przez Instytut)
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem
 6. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

2. Budynek: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, ul. Rubież 46, 61- 612 Poznań


 1. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wewnętrznej drogi komunikacyjnej, która jest drogą dojazdową do ul. Rubież z terenu należącego do Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Ośrodek zajmuje część budynku A1 należącego do Fundacji). Do budynku prowadzą stopnie i długi podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp do pokoi Ośrodka wymaga pokonania łamanej klatki schodowej prowadzącej na 1 piętro. W budynku brak portierni. Za stan techniczny budynku odpowiada administracja Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 2. W budynku nie ma windy. Brak jest wejścia na piętro dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na parterze w poziomym ciągu komunikacyjnym istnieje możliwość swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich (brak schodów, progów czy barier uniemożliwiających swobodne poruszanie się).
 3. W budynku brak jest naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są oznaczenia kontrastowe dotyczące drogi ewakuacji.
 4. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking ten jest nie jest parkingiem publicznym; odpowiada za niego Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

3. Budynek: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, ul. Kuśnierska 12/12a, 70-536 Szczecin.
Budynek wpisany do rejestru zabytków


 1. Wejście główne do budynku znajdujące się od ul. Kuśnierskiej, wymaga pokonania 3 stopni. W budynku nie ma szatni ani portierni. Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie znajduje się domofon, którym można zadzwonić do konkretnego pracownika, który podejdzie do drzwi wejściowych i udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej.
 2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętra. Siedziba to w rzeczywistości dwie połączone kamienice, o różnym poziomie posadowienia pięter. Już na poziomie parteru występują przeszkody (schody – 2 stopnie) w poruszaniu się wózkami inwalidzkimi.
 3. W budynku brak naprowadzania dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Parking zlokalizowany jest na tyłach budynku i znajduje się na terenie będącym własnością IAE PAN. Na parkingu znajdują się 2-3 miejsca dla pracowników i ewentualnych gości. Na parkingu są dostępne miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

4. Budynek: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, ul. Więzienna 6, 50 - 118 Wrocław
Budynek wpisany do rejestru zabytków.


 1. Wejście główne do 4-skrzydłowego budynku znajdujące się od ul. Więziennej, wymaga przejścia/przejazdu przez kratę i brukowany dziedziniec wewnętrzny oraz pokonania 5 stopni. Na wprost wejścia znajduje się portiernia, obsługiwana przez pełniącego dyżur portiera. Pracownik portierni udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
 2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętra. Na dwóch piętrach poziome ciągi komunikacyjne są ograniczone przez wysokie progi i stopnie (od 1 do 3) - różnica poziomów w poszczególnych skrzydłach budynku - brak możliwości swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich.
 3. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przy budynku jest parkingiem publicznym, za który odpowiada Miasto Wrocław.
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem
 6. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

5. Budynek: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
Budynek wpisany do rejestru zabytków, stanowi własność Polskiej Akademii Umiejętności.


 1. Wejście do budynku od strony Św. Jana wymaga pokonania progu ok. 7 cm i przekroczenia podwyższenia o wysokości stopnia 7 cm. Wejście po otwarciu skrzydeł drzwiowych przez obsługę budynku może być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim
 2. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy obsługi budynku udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
 3. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętro.
 4. W budynku na parterze sąsiedniego skrzydła znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

6. Budynek: Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Pracownia Archeologiczna, Igołomia.
Budynek wpisany do rejestru zabytków.


 1. Wejście do budynku wymaga pokonania 4 schodów. Wejście po otwarciu skrzydeł drzwiowych przez pracowników może być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim.
 2. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Pracownicy mogą udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
 3. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętro.
 4. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jest dużo miejsc do parkowania więc wyznaczenie nie było konieczne.
 6. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

7. Budynek: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań Nad Dawnymi Technologiami, ul. Tylna 1, 90-364 Łódź


Ośrodek zajmuje jedno, drugie piętro w budynku - typowej dla Łodzi „famule” z przełomu XIX i XX w. Budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków. Pomieszczenia Ośrodka są wynajmowane.
 1. Wejście do budynku od strony podwórza; na podwórze można dostać się od ulicy Sienkiewicza samochodem lub wózkiem inwalidzkim przez bramę wjazdową; można też pieszo, przez Portiernię – trzeba pokonać stopień przy wejściu i wyjściu z Portierni. Drzwi do budynku od strony podwórka umieszczone są na wysokości jednego stopnia, bez możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim (nie ma pochylni). Aby dostać się na poziom parteru, po przekroczeniu drzwi, trzeba pokonać 5 stopni. Aby otworzyć drzwi trzeb użyć karty. Przy wejściu do budynku jest domofon, którym można, a właściwie trzeba, powiadomić pracowników Ośrodka o wizycie. Pomoc pracownika Ośrodka wydaje się być istotna.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się na drugim piętrze. Nie ma windy. Aby dostać się do siedziby Ośrodka trzeba pokonać schody (4 x 12 stopni), z krótką powierzchnią płaską „na zakrętach” - schody są trudne do przemieszczania się dla osoby niepełnosprawnej ruchowo; uwaga to dotyczy również osoby niewidomej – liczba stopni jest różna od obecnie najbardziej popularnej (10)
 3. Nie ma pochylni, która umożliwiałaby wjazd na drugie piętro. Na piętrze zajmowanym przez Ośrodek korytarze umożliwiają poruszenie się bez przeszkód wózkiem inwalidzkim; nie ma też utrudnień dla osoby niedowidzącej oraz dla osoby niewidomej, z psem przewodnikiem. Nie ma problemu z wjazdem do pokoi. Problem może być korzystanie z toalety – wąskie drzwi.
 4. Podwórko z parkingiem nie należy do Ośrodka.
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Problemy z dostępnością architektoniczna prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres: , kancelaria@iaepan.edu.pl z dopiskiem "Dostepnośc cyfrowa i architektoniczna".