• Polski
  • English
  • AA+A++
» Wydawnictwo » Czasopisma
Czasopisma

Czasopisma IAE PAN ukazują się tak w wersji papierowej, jak i online w otwartym dostępie na platformie OJS oraz w Repozytorium Cyfrowym Instytucji Naukowych. Wszystkie czasopisma IAE PAN, jak i poszczególne publikowane w nich artykuły posiadają indywidualne numery DOI zarejestrowane w bazie Crossref.

Wydawnictwo IAE PAN nie akceptuje naruszeń prawa autorskiego, plagiatu i innych naruszeń dobrych praktyk w zakresie publikacji. W związku z tym przekazane materiały są sprawdzane przez programy antyplagiatowe.

Redakcję każdego z czasopism wspiera międzynarodowe grono Komitetu Redakcyjnego, zaś każdy artykuł jest recenzowany przez niezależnych recenzentów.

Czasopisma stosują określoną politykę dotyczącą praw autorskich, w oparciu o wybraną licencję Creative Commons.

Materiały procesu wydawniczego czasopism IAE PAN są archiwizowane. Szczegółowa polityka archiwizacji poszczególnych czasopism jest opisana na dedykowanych im stronach.

Proces wydawniczy IAE PAN opisuje szczegółowo Regulamin Wydawnictwa.

 

Stanowisko Wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie publikowania tekstów autorstwa lub współautorstwa naukowców afiliowanych w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej do czasu zakończenia wojny w Ukrainie.
 

Wobec wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie, dokonywanych przez armię rosyjską mordów i tortur ludności cywilnej, oraz celowych ataków na infrastrukturę cywilną, Wydawnictwo IAE PAN, w oparciu o stanowisko Prezydium PAN z dnia 16.03.2022 r. (https://bip.pan.pl/artykul/211/958/stanowisko-prezydium-pan-dotyczace-zalecenia-dla-redaktorow-naczelnych-pism-naukowych) oraz o pismo Ministra Edukacji i Nauki z dnia 01.03.2022 r. (DWM-WP.SWN.080.6.2022.AB) zaleca wstrzymanie publikacji tekstów autorstwa lub współautorstwa badaczy afiliowanych w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2022 (2022/2896(RSP)) Federacja Rosyjska została uznana za państwo sponsorujące terroryzm, co zwiększa odpowiedzialność etyczną i prawną osób oraz instytucji podejmujących współpracę z badaczami afiliowanymi w państwowych instytucjach Federacji Rosyjskiej.
 
Jednocześnie jednak, kierując się dbałością o otwartość naukowej wypowiedzi, jak też wieloletnią tradycją, Wydawnictwo IAE PAN zakłada merytoryczną autonomię zespołów Redakcji czasopism oraz Komisji Wydawniczej IAE PAN, które tworzą własną politykę naukową i publikacyjną. Należy jednak pamiętać, że tym samym odpowiadają nie tylko za realizację celów Wydawnictwa, lecz także za merytoryczną, etyczną i prawną stronę prowadzenia publikacji. W tym zakresie wyłączną odpowiedzialność za wydawanie periodyków oraz książek z logo Wydawnictwa IAE PAN ponoszą zespoły Redakcyjne oraz Komisja Wydawnicza IAE PAN.
 

Archaeologia Polona

Archeologia

Archeologia Polski

Ethnologia Polona

Etnografia Polska

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Journal of Urban Ethnology

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Przegląd Archeologiczny

Sprawozdania Archeologiczne