• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Laboratorium » Pracownicy » Mgr Robert Stanisław Ryndziewicz
Mgr Robert Stanisław Ryndziewicz

Mgr Robert Stanisław Ryndziewicz

Laboratorium Bio- i Archeometrii

 

robert.ryndziewicz@gmail.com

http://pan-pl.academia.edu/RobertRyndziewicz

https://orcid.org/0000-0002-8443-8362

Zainteresowania badawcze:

Robert Ryndziewicz jest archeologiem, którego głównym obszarem zainteresowań jest zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniach archeologicznych. Wynika to z jego głębokiego przekonania, że dziedzictwo archeologiczne jest jednym z nieodnawialnych zasobów ludzkości, w związku z tym konieczne jest minimalizowanie ryzyka jego niszczenia. Doceniając rolę metod geofizycznych jako narzędzia, które pozwala formułować złożone pytania badawcze w archeologii, stara się łączyć je z innymi gałęziami nauki, by w kontekście kultury, krajobrazu i klimatu uzyskać jak najszerszą wiedzę o ludzkiej przeszłości. Na co dzień posługuje się głównie metodą magnetyczną oraz georadarową oraz przetwarzaniem danych przestrzennych w GIS. Brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych w Egipcie, Sudanie, Hiszpanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Ukrainie i Polsce. Zrzeszony w International Society for Archaeological Prospection.

Wybrane publikacje:

 

Artykuły w czasopismach:

Drzewiecki M., Ryndziewicz R. (2019). Developing a New Approach to Research at Soba, the Capital of the Medieval Kingdom of Alwa. Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress, 15, 314-337. doi: 10.1007/s11759-019-09370-x.

http://link.springer.com/article/10.1007/s11759-019-09370-x

Ryndziewicz R. (2019). Appendix 2: Preliminary results of the geophysical survey, W: Młynarczyk, J., Burdajewicz, M., Archaeological and geophysical survey at the site of Khirbat al-Sar/Sara, Jordan, Polish Archaeology in the Mediterranean, 27(1), 341-378. doi: 10.5604/01.3001.0013.2010.

https://pam-journal.pl/resources/html/article/details?id=189049

Drzewiecki M., Cedro A., Ryndziewicz R. (2018). Elmontaser Dafaalla Mohamed Elamin Elmoubark, Rączkowski. W: Forts of North Omdurman: First season of fieldwork in Hosh el-Kab and Abu Nafisa, Sudan and Nubia, 22, 127-141.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Ryndziewicz R., Drzewiecki M. (2019). Archaeo–geophysical prospection of forts in the North Omdurman (Sudan). W: J. Bonsall (red.), New Global Perspectives on Archaeological Prospection (188-191). Oxford: Archaeopress Publishing LTD. doi: 10.32028/9781789693072.

Herbich T., Ryndziewicz R. (2019). Surveying Kushite sites in Sudan: town and cemetery in Kawa. W: J. Bonsall (red.), New Global Perspectives on Archaeological Prospection (184-187). Oxford: Archaeopress Publishing LTD. doi: 10.32028/9781789693072.

2019, Herbich T., Ryndziewicz R., Geophysical surveying in Egypt and Sudan: periodical report for 2017–2018. W: J. Bonsall (red.) New Global Perspectives on Archaeological Prospection. (169-172), Oxford: Archaeopress Publishing LTD. doi: 10.32028/9781789693072.

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Zbieranowski M. (2018). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych, W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk D (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (351-360). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Ryndziewicz R., Drzewiecki M. (2018). Prospekcja geofizyczna założeń obronnych w Górnej Nubii. Studium przypadku późnoantycznego fortu Hosh el-Kab, W: M. Wiewióra, T. Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V (83-86). Toruń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Ryndziewicz R. (2018) Prospekcja geofizyczna na terenie kompleksu świątynnego Khirbat al-Sar w Jordanii. W: M. Wiewióra, T. Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V (80-82) Toruń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Majewski J. (2018). Późnośredniowieczny zamek Ciołków w Żelechowie: nowe dane, nowe interpretacje W: M. Wiewióra, T. Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V (15-18). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Gruszka B., Meyer C., Pospieszny Ł., Ryndziewicz R. (2018). Kompleksowe badania geofizyczne wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grodziszczu w województwie lubuskim. W: M. Wiewióra, T. Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V (30-32). Toruń:. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Herbich T, Ryndziewicz R. (2018). Badania stanowisk kuszyckich w Sudanie: miasto i cmentarzysko w Kawa. W: M. Wiewióra, T. Herbich (red.), Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Spotkanie V (39-42). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R. (2017). Forgotten castle of the Ciołek family in Żelechów, Mazowieckie province, Poland. W: B. Jennings, Ch. Gaffney, T. Sparrow and S. Gaffney (red.), Proceedings of the 12th International Conference of Archaeological Prospection (25-27). Bradford: Archaeopress Publishing LTD, Univerity of Bradford.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2019-2022 – „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2018/29/B/HS3/02533. Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe utworzone przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytety Warszawskiego i Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Rola w projekcie: wykonanie i opracowanie badań geofizycznych, przedstawiciel IAE PAN w konsorcjum naukowym. Kierownik Projektu: dr Mariusz Drzewiecki (PCMA UW)

2017-2019 – „Metody nieinwazyjne w identyfikacji struktur wczesnomiejskich w warunkach złożonej stratygrafii: integracja metod GPR i ERT”. Projekt badawczy realizowany w ramach współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademia Nauk a Consiglio Nazionale Delle Recerche.

Rola w projekcie: wykonanie i opracowanie badań geofizycznych i pomiarów topograficznych, integracja danych w GIS. Kierownicy projektu: Prof. dr hab. Andrzej Buko (IAE PAN), Dr Salvatore Piro (ITABC CNR)

Nagrody i stypendia:

Trainee Grant for the Saga COST Action CA17131

ISAP Poster Prize 2019 za „Surveying Kushite sites in Sudan: town and cemetery in Kawa” (wspólnie z Tomaszem Herbichem)

Członkostwo w organizacjach:

International Society for Archaeological Prospection