• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Agata Ładykowska

Dr Agata Ładykowska

Instytut Etnologii i Archeologii PAN

 

agata.ladykowska@gmail.com

https://pan-pl.academia.edu/Agata%C5%81adykowska

Zainteresowania badawcze:

Antropologia religii (antropologia chrześcijaństwa, antropologia wschodniego chrześcijaństwa); antropologia historyczna; teoria antropologiczna; antropologia polityki; antropologia postsocjalizmu/zmiany społecznej.

Obszary badań: Rosja, Estonia, Polska, Łotwa

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

(2018). The changing scope of religious authority and reconfigurations of social status in post-socialist Russia, Religion, State, and Society, 46(2), 96-107. https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1458430

(2017). Prawosławie, ekonomia i Weber: związki nieoczywiste, Etnografia Polska, 61(1-2), 105-124.

(2014). „Антропологични теории за религиозно-социалния живот на изповядващите православието в Източна и Югоизточна Европа“. Изследователски екип: Център за антропологични изследвания на Православието, Balgarski folklor/Bulgarian Folklore. Journal of Folkloristics, Ethnology and Anthropology, 40(3), 317-324 (co-author: M. Lubańska).

(2013). Prawosławie – „chrześcijaństwo peryferyjne”? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa, Lud, 97, 195-219 (co-author: Magdalena Lubańska).

(2013). Women Teachers of Religion in Russia. Gendered Authority in the Orthodox Church, Archives de Sciences Sociales des Religions, 162, 55-74 (co-author: D. Tocheva). https://journals.openedition.org/assr/25051 DOI:10.4000/assr.25051

(2013). Orthodox Women’s Day under Construction: Ruptures and Accommodation in the Development of Post-socialist Ritual Life in Russia, Cargo. Journal for Cultural/Social Anthropology, 10(1-2), 5-26. http://cargojournal.org/index.php/cargo/article/view/36

(2012). The Role of Religious Higher Education in the Training of Teachers of Russian ‘Orthodox Culture’, European Journal of Education, 47(1) [Special Issue: Russian Higher Education and the Post-Soviet Transition], 92-103. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2011.01510.x

(2010). ‘Spreading grace’ in post-Soviet Russia, Anthropology Today, 26(1), 16-21 (co-authors: M. Benovska-Sabkova, T. Koellner, T. Komaromi, D. Tocheva, J. Zigon). https://doi.org/10.1111/j.1467-8322.2010.00711.x

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

(2019). The shifts between: multiple secularisms, multiple modernities and the post-Soviet school, in: Orthodox Religion and Politics. W: T. Köllner (red.), Contemporary Eastern Europe: on Multiple Secularisms and Entanglements (109-122). Routledge, Taylor and Francis Group.

(2013). Anthropology of Borders and Frontiers: The Case of Polish-German Borderland (1945-1980). W: A. Lechevalier, J. Wielgohs (red.), Borders and Border Regions in Europe: Changes, Challenges and Chances (159-182). Bielefeld: transcript Verlag (co-author: P. Ładykowski).

(2011). Post-Soviet Orthodoxy in the making: strategies for continuity thinking among the Russian middle-aged school teachers. W: J. Zigon (red.), Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia (27-47). Oxford: Berghahn.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Aktualnie jestem kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Opus, pt. Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej. Antropologia chrześcijaństwa a prawosławna etyka pracy (DEC-2016/21/B/HS3/03136).

Empirycznym przedmiotem badań jest życie społeczne prawosławnej, etnicznie rosyjskiej ludności zamieszkującej zachodni brzeg jeziora Czudzkiego/Peipus, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk ekonomicznych obserwowanych w perspektywie longue durée. Czerpiąc inspirację z klasycznej pracy Webera (2001[1905]), w badaniach dążę do uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze o logikę kulturową rządzącą podejmowaniem decyzji ekonomicznych w kontekście prawosławia, co służyć ma realizacji nadrzędnego celu naukowego projektu, jakim jest dekonstrukcja dotychczasowych założeń teoretycznych antropologii ekonomii i antropologii religii, a zwłaszcza antropologii chrześcijaństwa.

 

Wybrane ukończone projekty:

Udział w projekcie Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół badawczy: Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem (https://etnologia.uw.edu.pl/cbanp). Projekt miał na celu wypracowanie nowego warsztatu naukowego, służącego rozwojowi badań antropologicznych nad życiem społeczno-religijnym wyznawców prawosławia w Europie południowo-wschodniej i wschodniej. Czteroosobowy zespół badawczy „Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem” stanowiły: dr Magdalena Lubańska (kierownik projektu), dr Ewa Klekot, Agata Ładykowska i Magdalena Zatorska (wykonawcy).

W latach 2006–2010 uczestniczyłam w projekcie „Religion and Morality in European Russia”, w Max-Planck Institute for Social Anthropology w Halle. W ramach projektu, zbudowanego wokół problematyki wzajemnych oddziaływań religii i dziedzictwa komunizmu, prowadziłam roczne badania etnograficzne wśród nauczycieli średniego pokolenia, obecnie zaangażowanych w programy nauczania religii prawosławnej w szkole. Interesowało mnie, w jaki sposób sowiecki system edukacyjny wpłynął na lokalne współczesne konceptualizacje przynależności religijnej. Efektem badań jest moja dysertacja, “Orthodox Atheists. Religion, Morality, and Education in Postsocialist Russia”, napisana pod kierunkiem Prof. C. Hanna, obroniona na Martin-Luther University of Halle Wittenberg.

 

Nagrody i stypendia (wybrane):

2016 – Grant Narodowego Centrum Nauki, programu Opus: Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej. Antropologia chrześcijaństwa a prawosławna etyka pracy (DEC-2016/21/B/HS3/03136), afiliowany w IAE PAN.

2012 – Grant Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS). Projekt prowadzony łącznie przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i FIT Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Formalny kierownik: prof. W. Mędrzecki.

2006–2010 – Stypendium doktoranckie w Max Planck Institute for Social Anthropology.

2002–2003 – Soros Foundation supplementary grant.

 

Członkostwo w organizacjach:

AAA (American Anthropological Association)

EASA (European Association of Social Anthropology),

IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

PTL (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)