• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności » Pracownicy » Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN

Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN

 

 

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

Pracownia Etnologii w Krakowie

 

kontakt: rozagodula@onet.eu

 

 

 

Zainteresowania badawcze

 

Etnologia/antropologia miasta - odnoszona literalnie do kultury wielkomiejskiej oraz do przenoszenia miejskiego stylu życia  do innych środowisk społeczno-kulturowych – miasteczka czy wsi. Przedmiotem refleksji jest m.in. przestrzeń miasta, jego  specyfika i tożsamość mieszkańców, narracje o mieście, pamięć i postpamięć miasta.

 

Dziedzictwo kulturowe i tradycja - stosunek do dziedzictwa i tradycji kulturowej, uwikłania w konteksty lokalne i globalne, strategie i praktyki działania na rzecz ochrony i  popularyzacji, przejawy w sytuacjach codziennych i odświętnych, w materialnej i niematerialnej sferze życia społeczno-kulturowego.

 

 

Wybrane publikacje

 

Monografie

 

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Karpińska G. E. et al. (2018). Narody – města – lidé – slavnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Karpińska G. E. a kol. (2016). Lidé a města ve velkých válkách. Pochled etnologa (antropologa) / Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej. Spojrzenie antropologa. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (2005). Onego czasu, gdy święty Wojciech…, czyli rzecz o mityzacji Sławnikowicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Godula R., Węcławowicz T. (1997). Polska legenda świętego Wojciecha, Spojrzenie antropologiczne, Kraków: Wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej.

 

Godula R. (1994). Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie. Kraków: Wydawnictwo Wawelskie i Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Artykuły w czasopismach

 

Godula-Węcławowicz R. (2020). Tutejsi i przybysze.Przyczynek do autoetnografii Lanckorony. Zeszyty Wiejskie.  26, 203-220.

 

Godula-Węcławowicz R. (2019). Gdy dom nie jest domem. Kraków w cieniu Lwowa. Journal of Urban Ethnology, 17, 123 – 148.

 

Godula-Węcławowicz R. (2018). Burza pod krakowskim Rynkiem Głównym. Z antropologicznego dystansu. Journal of Urban Ethnology, 16, 191–215.

 

Godula-Węcławowicz R. (2018). Zapomniani prekursorzy dziedzictwa niematerialnego. Synteza wartości kulturowych przestrzeni Państwa Polskiego po latach - Synthesis of cultural values of the Polish State space : years after. The intangible cultural heritage and its forgotten precursors. Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 55, 42–50.

 

Godula-Węcławowicz R. (2014). Plus ratio Quam vis i Ne cedat Academia. Uniwersyteckie dewizy z wojną w tle. Journal of Urban Ethnology, 12, 7–24.

 

Godula-Węcławowicz R. (2012–2013). Urban anthropology. Little narratives about Cracow and Saint Petersburg, Ethnologia Polona, 33–34, 93–113.

 

Godula-Węcławowicz R. (2009). Tam za Wisłą, pod Górą Lasoty. Czytanie znaczeń miejsca. Rocznik Krakowski, 75, 185–201.

 

Godula-Węcławowicz R. (2009). Saint Petersburg–Leningrad–Saint Petersburg. Mythization of the City. Urban People / Lidé města, 11(2), 385–394.

 

Godula-Węcławowicz R. (2007). Krakow: Genius Loci of the Town Space. Urban People / Lidé města, 9(1), 44–53.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 

Godula-Węcławowicz R. (2020). Jagiellonian University in Krakow: Post-War Reconstruction of Tradition. W: Stanoev S., Baeva V., Penchev V. i inni, Wandering Ideas on the Paths of Humanities. Studies in Folkloristics, Cultural Anthropology and Slavistics in Honour of Assoc. Prof. Dr Katya Mihaylova, (118 – 130). Sofia: Bulgarian Academy of Sciences – Prof. Marin Drinov Publishing House.

 

Godula-Węcławowicz R. (2018). Woodhall Spa 1940's Weekend. Oslavyválečné doby. W: Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Karpińska G. E. a kol.  Narody – města – lidé – slavnosti. (83-90). Praha: Univerzita Karlova v Praze - Fakultahumanitníchstudii. 

 

Godula-Węcławowicz R. (2017). Kraków. Od mitu do marki miasta / Kraków – vom Mythos zur Stadtmarke. W: Soukupová B., Myslivcova M. et al., Mýty a „realita” středoevropských metropolí při utvářeni národních a nad národních identit 1918–2016 / Mythen und „Realität” der mitteleuropäischen Metropolen bei der 1918–2016 (97–116, 173–181). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R., Węcławowicz T. (2015). Miasta prześladowane przez smoki. W: Zespół (red.), Dwa oblicza smoka. Two Faces of the Dragon, T. II (25–45). Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki.

 

Godula-Węcławowicz R. (2015). Kraków po 1989 roku. Na styku tradycji i ponowoczesności. W: Soukupová B., Stawarz A. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“(123–138). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (2014). Kształtowanie socjalistycznego oblicza Krakowa. W: Soukupová B., Luther D., Salner P. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti (113–130). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (2013). Kraków. Kreacje mitu niemieckiego miasta. W: Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu (49–64). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (2012). Kraków międzywojenny. Utrata neoromantycznego mitu miasta. W: Soukupová B., Hroch M., Scheu H. Ch., Jurkova Z. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Státní a národní metropole po první světové válce (135–157). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (2012). Od etnografii do antropologii miasta. Przykład Polski. W: Soukupová B., Hroch M., Salner P., Godula-Węcławowicz R. (red.), Úvod do urbánní antropologie (14–22). Praha: Uniwerzita Karlova w Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (2010). Kraków drugim Rzymem i Florencją Północy. Mit miasta / Cracovia, la secondo Roma e la Firenze del Nord. Il mito della citta / Cracow: The Second Rome and Florence of the North. The Myth of the Town. W: J. Jasienko, A. Kadłuczka, E. Mandelli (red.), Florencja i Kraków. Miasta partnerskie w Europie – wspólne dziedzictwo kultury / Firenze e Cracovia. Citta gemellate in Europa – una comune eremita culturale / Florence and Cracow. Twin Cities in Europe – Common Culturale Heritage (245–261). Kraków: Universitas.

 

Godula-Węcławowicz R. (2010). Miasteczko Lanckorona. Mityzacja przeszłości. W: Soukupova B., Novotna H., Jurkova Z., Stawarz A. (red.), Evropské město. Identita, Symbol, Mýtus (167–173). Bratislava: Zing Print.

 

Godula-Węcławowicz R. (2008). Czakramu moc tajemna. Mit w akcji. W: Godula-Węcławowicz R. (red.), Miasto w obrazie, legendzie, opowieści… (105–112). Wrocław –Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Uniwersytet Wrocławski.

 

Redakcje monografii zbiorowych

 

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (eds.). (2017). Národy – města – lidé – traumata. Praha: UniverzitaKarlova v Praze - Fakultahumanitníchstudií. 

 

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (red.). (2013). Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studii.

 

Soukupová B., Godula-Węcławowicz R., Hroch M. (red.). (2012). Společnost českých zemí v evropských kontekstech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Soukupová B., Hroch M., Salner P., Godula-Węcławowicz R. (red.). (2012). Úvod do urbánní antropologie. Praha: Uniwerzita Karlova w Praze – Fakulta humanitních studií.

 

Godula-Węcławowicz R. (red.). (2010). Lato w mieście. Różne oblicza kultury, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Godula-Węcławowicz R. (red.). (2008). Miasto w obrazie, legendzie, opowieści.., Wrocław –Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Uniwersytet Wrocławski.

 

Godula R. (red.). (1994). Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta. Kraków: Wydawnictwo Wawelskie.

 

Godula R. (ed.). (1993). The Gift in Culture. Kraków [„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Etnograficzne”, 31].

 

Bujak J., Zambrzycka-Steczkowska A., Godula R. (red.). (1993). Kraków. Przestrzenie kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Platan, Katedra Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Aktualnie prowadzone projekty

 

Miasteczko – między tradycją a współczesnością. Przykład Lanckorony (2020-2021)

 

Własny projekt badawczy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN nr G.3. XVIII

 

Pamięć i ludyczność w przestrzeni lokalnej (2019–2021)

 

Własny projekt badawczy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN nr G.3. XVIII.

 

 

Wybrane ukończone projekty

 

2012–2016 – „Myths and ‘reality’ of Central-European metropolises during the formation of national and transnational identities. Examples: Prague, Bratislava, Warsaw, Krakow and Vienna” – wykonawca i koordynator w Polsce międzynarodowego grantu GA ČR – Czech Science Foundation nr P410/12/2390.

 

2012 – „Vybrané aspekty urbanni antropologie” – wykonawca Projektu Fondu rozvoje vysokych skol v roce 2012 – ČR nr Vs202664.

 

 

Członkostwo w organizacjach

 

Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2016)

 

Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności – przewodnicząca w kadencji 2015–2018, 2019-2021

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 1977)

 

 

Członkostwo w radach i redakcjach czasopism

 

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego  (od 2015) serii wydawniczej Monografie Komisji Etnograficznej PAU,  Wyd. Polska Akademia Umiejętności

 

Redaktor naczelna (od 2013) czasopisma Journal of Urban Ethnology. Wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

Członkini  Rady Naukowej (od 2012) serii wydawniczej Urbanni Studie,  Praha: Wyd. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií

 

Członkini  Rady Naukowej (2008-2020) czasopisma Urban People/Lide mesta, Wyd. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií

 

Członkini  Rady Naukowej (od 2007) czasopisma Łódzkie Studia Etnograficzne, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze