• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Pradziejowej » Pracownicy » Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła
Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła

Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła

Ośrodek Archeologii Pradziejowej

 

m_natuniewicz(et)yahoo.com; magdalenanatuniewicz(et)gmail.com
logo ORCID  https://orcid.org/0000-0001-5722-8223
 
https://iaepan.academia.edu/MagdalenaNatuniewiczSekuła

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

 • epoka i obszar geograficzny: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze, Europa Środkowa, Północna i Skandynawia ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego
 • zagadnienia: dawne technologie – ich rekonstrukcja oraz odtwarzanie, archeometalurgia, kontakty świata śródziemnomorskiego z Barbaricum z uwzględnieniem kontaktów międzykulturowych, przemian społecznych, osadniczych i gospodarczych, osobliwości obrządku pogrzebowego kultur germańskich. Ponadto metodyka badań wykopaliskowych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod badań

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. (2011). Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004). Monumenta Archaeologica Barbarica 17. Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – Państwowe Muzeum Archeologiczne. https://iaepan.academia.edu/MagdalenaNatuniewiczSekuła
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2020). Złotnictwo społeczności kultury wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zabytków z cmentarzyska w Weklicach. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

 • Natuniewicz-Sekuła M. (2003). Fragment wczesnośredniowiecznej ozdoby srebrnej z Myślęcina, woj. warmińsko-mazurskie. Wiadomości Numizmatyczne, 46(2), 183-190.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2004). Nietypowe zabiegi pogrzebowe w kulturze wielbarskiej na przykładzie grobu 471 z cmentarzyska w Weklicach, stanowisko 7, gm. Elbląg. Barbaricum, 7, 305-312.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2005). Naczynia wykonane przy użyciu koła z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach koło Elbląga. Przyczynek do badań nad warsztatem ceramicznym kultury wielbarskiej. Archeologia Polski, 50, 53-80.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. (2006). Weklice. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 33, 440-444.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. (2007). Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski, stan. 7. Wiadomości Archeologiczne, 59, 45-75.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. (2008). Two richly furnished graves with Roman Imports from the cemetery at Weklice; site 7, Elbląg commune. Germania, 86, 227-269.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2009). A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle. Barbaricum, 8, 153-159.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2011). Weklice, st. 7, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009. Światowit, 7(49)/B, 279-282.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2013). Astonishing finds in a well-known site. Newly found spurs from Weklice, Elbląg comm. (the Wielbark culture). Fasciculi Archaeologiae Historicae, 26, 11-24.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Werra D.H. (2014). Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, pow. elbląski. Wiadomości Archeologiczne, 65, 197-210.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Skóra K. (2015). Selected Children’s burials from the Wielbark Culture cemetery at Weklice, site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskie voivodeship. Archeologia Polona, 51, 43-79.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Werra D. H. (2016). Flint artefacts from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg country. Journal of Lithic Studies, 2(3), 1-18.  http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/issue/view/114
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2017). The Craft of the Goldsmith in Wielbark Culture in the light of the Finds from the Cemetery at Weklice Elbląg Commune and other Necropolis of Roman Period from Elbląg Heights. Technological Studies of selected aspects. Sprawozdania Archeologiczne, 69, 185-233.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2018). Weklice, stan. 7, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2015-2016. Światowit XIII-XIV (LIV-LV), 235-240.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Strobin J. (2020). Produkcja późnych typów bransolet wężowatych na przykładzie znalezisk z cmentarzyska w Weklicach, stan. 7, pow. elbląski. Wiadomości Archeologiczne, 71, 161-187. https://doi.org./10.36154/wa.71.2020.02
 • Skóra K., Natuniewicz-Sekuła M., Bitner M., Mączyński P. (2021). Fossil Brachiopod from a Roman Period Grave at Weklice, Site 7, Northern Poland. On Past Uses on Fossils. Archäologisches Korrespondenzblatt, 51(3), 405-418.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Natuniewicz-Sekuła M. (1999). Nowe znaleziska ze starych wykopalisk. Zabytki z okresu wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum w Elblągu. W: J. Hoffman, J. Sobieraj (red.), Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne (115-131). Olsztyn.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2000). „Nowe” znaleziska ze starych wykopalisk. Ocalałe materiały archeologiczne z okresu wpływów rzymskich ze stanowisk z okolic Elbląga. W: J. Kolendo, W. Nowakowski (red.), Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich (105-206). Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2001). Grób 7 z cmentarzyska w Szpondowie, stanowisko II, powiat płoński. W: W. Nowakowski, A. Szela (red.), Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (135-140). Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2003). Wykaz publikacji naukowych prof. dr hab. Wojciecha Szymańskiego. W: M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu (17-28). Warszawa-Lublin.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Sekuła M. (2003) „Neue” Funde vom Gräberfeld Wielbark (Willenberg). Ein Beitrag zur weiteren Suche nach verlorenen Materialen (Taf. XXII-XXIII). W: W. Nowakowski, M. Lemke (red.), Auf der Suche nach verlorenen Archäologie (81-86). Warszawa.
 • Dulinicz M., Natuniewicz-Sekuła M. (2004). Grzebień z osady w Poświętnem, pow. Płońsk Ze studiów nad zabytkami z wczesnośredniowiecznego Mazowsza. W: Z. Kobyliński (red.), Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Misiewicz (205-217). Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2006). Osady z okresu rzymskiego w Kołozębiu i Poświętnem. Studium krytyczne wyników wykopalisk. W: W. Nowakowski, A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (115-144). Warszawa.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2006) Wyjątek od reguły? Zaskakujące znalezisko z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. pasłęcki. W: W. Nowakowski, A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (305-320). Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2007). Wczesnorzymskie szkieletowe pochówki o orientacji zachodniej z cmentarzyska w Weklicach, stan. 7, pow. Elbląg. Przyczynek do analizy zwyczajów pogrzebowych ludności kultury wielbarskiej. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej (475–496). Gdańsk.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2007). Birytualny (?) pochówek z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach st. 7, gm. Elbląg. W: G. Nawrolska (red.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada – 02 grudnia 2005 (151-158). Elbląg.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2007). A Wielbark Culture piece of Weaponry? Remarks concerning the Astonishing Find at the cemetery at Krosno (Crossen). W: A. Bliujiene (red.), Weapons, Weaponry and Man (In memoriam of Vytautas Kazakevičius) (160-170). Archaeologia Baltica, 8. Kłajpeda.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2008). Wheel-made vessels from Wielbark culture cemetery at Weklice nearby Elbląg. The contribution to research on pottery workshop of wielbark culture. W: A. Błażejewski (red.), Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum (47-66). Wrocław.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2008). The late grave from the Wielbark Culture cemetery at Weklice, Elbląg com., site 7. W: B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (red.), The turbulent epoch – New material from the Late Roman Period and the Migration Period II (105-111). Lublin.
 • Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. (2010). „Jeździec bez głowy” et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach. W: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (333-345), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, 2. Łódź-Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2010).  Unikatowy, „brązowy” dzban rzymski w stylu egiptyzującym z Weklic – nowe odkrycia… . W: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (397-416), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, 2. Łódź-Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Rein Seehusen Ch. (2010). Baltic connections. Some remarks about studies of boat-graves from Roman Iron Age. Finds from the Slusegård and Weklice cemeteries. W: U. Lund Hansen, A. Bitner-Wróblewska (red.), Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005–2008 (287-313), Nordiske Fortidsminder, C/7. København-Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2011). Cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża – Weklice, gm. Elbląg. W: T. Baranowski, J. A. Split (red.), Kalisia na bursztynowym szlaku (123-130). Kalisz.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2014) Zniszczone cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Szpondowie, pow. płoński, woj. mazowieckie. W: J. Andrzejowski (red.), In Medio Poloniae Barbarice. Agnieszka Urbaniak Im Memoriam (135-161), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, 3. Łódź-Warszawa.
 • Natuniewicz-Sekuła M, Strobin A. (2017). The artistry of amber artefacts from the times of Roman Empire in present-day Poland. W: E. Wagner-Wysiecka (red.), Amber. Work of Nature in Human Hands (25-27). Gdańsk.
 • Natuniewicz-Sekuła M. (2017). Kolejny wielbarski pochówek z elementami bałtyjskimi (?) z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski. W: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Orbis barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (461-474). Warszawa-Szlezwig.
 • Natuniewicz-Sekuła M., Sekuła M. (2018). Kolejne odkrycie wisiorka w kształcie miniaturowego topora w miejscowości Majdan, stan. 8, gm. Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie. W: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (red.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin (512-520). Lublin.
 • Natuniewicz-Sekuła (2019). The Craft of the Goldsmith in the Society of the Wielbark Culture from the Roman Period - case study of the cemetery at Weklice. W: A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD (297-307), Neue Studien zur Sachsenforschung, 9. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Braunschweigisches Landesmusem, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie.

Redakcje monografii

 • Redakcja naukowa monografii autorstwa A. Strobin, Brzyno, stan. 7. Cmentarzyska kultury oksywskiej i wielbarskiej oraz z okresu wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (badania 2011-2016), Gdańsk 2021.

 

Prowadzone badania wykopaliskowe:

 • od 2003 r. do obecnie - stacjonarne badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 • 2022-2023 - "Weklice cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża". Projekt celowy w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 2022 (opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych). Jednostka realizująca Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. Rola w projekcie - kierownik; autor planowanej monografii.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 2007-2010 – Grant KBN nr N109 020 32/1176 „Studia nad cmentarzyskami ze Europejskiego Barbaricum III” - wykonawca.
 • 2007-2012 – Grant promotorski KBN N N109 8076 33  „Studia nad technologią wykonania ozdób z metali kolorowych i bursztynu z cmentarzysk kultury wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wysoczyzny Elbląskiej” - kierownik.
 • 2014-2016 – Grant NCN 2013/11/D/HS3/02473 „Weklice, st. 7, gm. Elbląg. Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego wybrzeża” - kierownik.

 

Nagrody i stypendia:

 • Tygodniowa kwerenda w Muzeum für Vor-und Frühgeschichte w Berlinie (luty 2005);
 • Dwukrotne stypendium naukowe w Danii (jesień 2001, wiosna 2006) fundacji im. Kazimierza Salewicza z siedzibą w Muzeum Narodowym w Kopenhadze;
 • Udział w polsko duńskim projekcie „Network Denmark-Poland. Archaeology and Cultural Heritage. Contacts across the Baltic in the Iron Age”, realizowanym w latach 2005-2006;
 • Dwutygodniowe stypendium (2007) w centrum archeologii europejskiej w Bibracte (Francja).

 

Członkostwo w organizacjach:

 • od 2003 - członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego;
 • od 2006 - prezes zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica;
 • od 2012 - członek Internationales Sachsensymposium Arbeitgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa.