• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr hab. Krzysztof Prokop prof. IAE PAN

Dr hab. Krzysztof Prokop prof. IAE PAN

 

Obszar badań:

kultura materialna staropolskich elit społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem duchowieństwa)

Monografie:

• Fabrica ecclesiae. Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych, IAE PAN, Warszawa – Kraków 2011

• Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, PAU, Kraków 2002

• Między ascezą a przepychem. Dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych, IAE PAN, Warszawa 2013

• Staropolskie sylwetki pilickie (XIV-XIX w.). Wybitne postaci wpisane w dzieje dawnej Pilicy, Urząd Miasta i Gminy Pilica, Pilica 2013

 

Artykuły w czasopismach:

• Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus Gerarda Labudy. Zamysł edycji w stulecie urodzin Uczonego, „Acta Cassubiana” 18 (2016), s. 112-128

• Dwa późnogotyckie nagrobki opackie z kościoła ponorbertańskiego w Witowie (uzupełnienie do korpusu polskich nagrobków gotyckich), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” n.s. 8/19/ (2008), s. 133-142

• Igołomia w przeszłości odległej i bliskiej (na drodze ku monografii historycznej), „Małopolska. Regiony - Regionalizmy - Małe Ojczyzny” 11 (2009), s. 51-90

• Kraków roku 1772 w zapiskach nuncjusza papieskiego Giuseppe Garampiego, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 29 (2011), s. 183-196

• Kronika bernardynów wileńskich z lat 1761-1795, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 16 /1/ (2013), s. 61-105

• Księstwa oświęcimskie i zatorskie w historiografii (XV-XX w.), „Zeszyty Historyczne” 9 (2006), s. 15-47

• Księstwo legnickie w XIV wieku na tle ówczesnej sytuacji politycznej Śląska, „Szkice Legnickie” 24 (2003), s. 49-74

• Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesława III i Wacława I (1306-1364), cz. 1, „Szkice Legnickie” 25 (2004), s. 7-28; cz. 2, „Szkice Legnickie” 26 (2005), s. 5-34; cz. 3, „Szkice Legnickie” 27 (2006), s. 29-54

• O stołeczności Krakowa i Warszawy w czasach nowożytnych, „Rocznik Krakowski” 78 (2012), s. 21-40

• Odkrycie grobu księcia Leszka Czarnego w krakowskim kościele dominikanów w roku 1856, „Rocznik Krakowski” 71 (2005), s. 115-123

• Sprowadzenie relikwii św. Karola Boromeusza do diecezji krakowskiej (1626/1627), „Analecta Cracoviensia” 36 (2004), s. 487-511

• Wizyta w Gdańsku w roku 1753 biskupa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego w świetle biskupiego diariusza, „Acta Cassubiana” 16 (2014), s. 30-49

Artykuły w publikacjach książkowych zbiorowych:

• Faust Socyn w Igołomi (przyczynek do dziejów antagonizmów religijnych w Polsce końca XVI w.), [w:] Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, t. 1, red. I. Hofman i W. Maguś, Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 525-554

• «Komedia nie wiadomo dla kogo odstawiona». Pielgrzymka księcia cieszyńskiego Adama Wacława do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1614 roku w relacji kronikarskiej o. Ludwika Boguskiego, [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym, red. M. Bis i W. Bis, IAE PAN, Warszawa 2014, s. 287-304

• Podziały księstwa legnickiego w połowie XIV wieku (1342-1364), [w:] Studia i materiały z dziejów Śląska i Małopolski, red. R. Żerelik, Arboretum, Wrocław 2001, s. 69-103

 

Aktualnie realizowane zdanie badawcze:

• Uroczyste wjazdy dostojników duchownych i świeckich nowożytnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Oprawa materialna - ceremoniał i ostentacja - kontekst dziejowy

 

Ukończone zdania badawcze:

• Fabrica ecclesiae. Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych

• Rola i miejsce przedmiotów codziennego użytku oraz przedmiotów zbytku w życiu średniowiecznych wspólnot zakonnych w świetle ich reguł

• Nakrycie głowy w przestrzeni sakralnej w chrześcijaństwie (ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu)