• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Laboratorium » Pracownicy » Mgr Mateusz Osiadacz
Mgr Mateusz Osiadacz

Mgr Mateusz Osiadacz

Ośrodek: Laboriatorium Bio- i Archeometrii

e-mail: mateusz.osiadacz@gmail.com
Link do akademia.edu/researchgate/Google scholar/itp. (fakultatywnie): https://iaepan.academia.edu/MateuszOsiadacz

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań (maks. 1500 znaków):


- Cyfrowa wizualizacja dziedzictwa archeologicznego. Archeologia wirtualna i cyberarcheologia. Wirtualne muzealnictwo: podstawy metodyczne, funkcja i praktyczne narzędzia do zastosowania;
- Studyjne i polowe techniki digitalizacji obiektów zabytkowych: fotografia cyfrowa; dokumentacja fotograficzna i filmowa za pomocą drona; tworzenie modeli 3D za pomocą programów fotogrametrycznych; tworzenie modeli 3D terenu przy użyciu programów fotogrametrycznych i drona; skanowanie 3D za pomocą technologii światła strukturalnego;
- Rekonstrukcje 3D zabytków;
- Animacje 3D i wizualizacje na potrzeby archeologii;
- Wykorzystanie silników gier dla potrzeb wizualizacji dziedzictwa historycznego;
- Nowoczesne multimedia jako narzędzie promocji archeologicznych projektów badawczych i muzealnictwa oraz edukacji historycznej. Praktyczne zastosowanie takich środków, jak: systemy VR; wirtualne wycieczki / panoramy 360°; film sferyczny 360°.
- Archeologia Polski okresu wczesnego średniowiecza;

Wybrane publikacje (tam, gdzie można, proszę podać link do pełnej wersji tekstu):

Artykuły w czasopismach:
Osiadacz M. (2019). Virtual reconstruction of an Early Medieval folded sickle from Nasielsk, Sprawozdania Archeologiczne, 71 (w druku).

Osiadacz M. (2017). Wybrane techniki dokumentacji, rekonstrukcji i wizualizacji 3D na przykładzie zbioru neolitycznych zabytków z terenu Małopolski. Raport 12, 239-250.
Link: https://www.academia.edu/36574057/Wybrane_techniki_dokumentacji_rekonstrukcji_i_ wizualizacji_3D_na_przykładzie_zbioru_neolitycznych_zabytków_z_terenu_Małopolski

Rozdziały w monografiach zbiorowych:
Osiadacz M. (2016). Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 r.) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleograficznych (wspólnie z: W. Wołoszyn et al.). W: M. Wołoszyn et al. (red.) Od Bachórza do Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym (597-612). Kraków-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Link: https://www.academia.edu/35787092/Między_skryptorium_a_laboratorium._Przęślik_z_Czerm na_badania_1952_roku_w_świetle_analiz_archeologicznych_geologicznych_i_paleograficznych

Osiadacz M. (2016). Wyniki badań radiograficznych i termowizyjnych miecza z grobu nr E864/I w Bodzi (wspólnie z: P. Skrzypczak). W: A. Buko (red.) Bodzia. Elitarny cmentarz z początków Państwa Polskiego (323-328). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Aktualnie prowadzone projekty (maks. 1000 znaków na projekt):
Najdawniejsze dzieje Warszawy. Rekonstrukcja 3D grodziska Bródno Stare.
Projekt realizowany jest na zasadach stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Obejmuje wykonanie rekonstrukcji 3D grodu i osady przygrodowej na stanowisku Bródno Stare w Warszawie (stan. 1 i 2). Ośrodek datowany od końca IX lub początku X do pierwszej połowy XI wieku jest najstarszym znanym grodem na terenie dzisiejszej Warszawy. Miał charakter plenny i funkcjonował w czasie, gdy w Wielkopolsce trwała konsolidacja państwa pierwszych Piastów. Znaleziska wskazują na liczne kontakty mieszkańców ośrodka, przede wszystkim z Rusią. Efektem realizacji projektu będzie między innymi animacja 3D prezentująca hipotetyczny wygląd grodu i przyległej osady, wirtualna wycieczka oraz seria wizualizacji.

Nagrody i stypendia:
Stypendium artystyczne m.st. Warszawy na rok 2019.
Projekt konkursowy Adulescentia est Tempus Discendi na rok 2018.

Fakultatywnie mogą Państwo przygotować CV naukowe w formacie PDF, które będzie zamieszczone na stronie. Dla wersji angielskiej proszę wówczas o przygotowanie CV po angielsku.