• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn » Pracownicy » Mgr Danuta Zofia Makowicz-Poliszot
Mgr Danuta Zofia Makowicz-Poliszot

Mgr Danuta Zofia Makowicz-Poliszot

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie

 

Danuta.Mak@interia.pl

https://independent.academia.edu/DanutaMakowiczPoliszot

 

Zainteresowania badawcze:

Zagadnienia hodowli i łowiectwa zwierząt na podstawie analiz zwierzęcych materiałów kostnych, pochodzących ze stanowisk archeologicznych. Neolit do średniowiecza – obszar Polski (głównie dorzecze górnej Wisły).

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Milisauskas S., Kruk J., Pipes M.-L., Makowicz-Poliszot D. (2012). Butchering and Meat Consumption in the Neolithic: The Exploitation of Animals at Bronocice. Ubój i mięso. Aspekty neolitycznej gospodarki zwierzęcej. Bronocice – studium przypadku. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie.

 

Artykuły w czasopismach:

Kruk J., Makowicz-Poliszot D. (1981). Próba szczegółowej charakterystyki niektórych aspektów neolitycznej hodowli zwierząt. (Na podstawie materiału kostnego z osady kultury pucharów lejkowatych w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie). Sprawozdania Archeologiczne, 33, 219-232.

Makowicz-Poliszot D. (1983). Hodowla zwierząt u społeczności ludzkich dorzecza górnej Wisły w eneolicie i we wczesnej epoce brązu. (Uwagi o programie badań). Sprawozdania Archeologiczne, 35, 263-274.

Makowicz-Poliszot D. (1992). Struktura hodowli w poszczególnych etapach rozwoju osadnictwa z wczesnej epoki brązu na „Babiej Górze” w Iwanowicach. Sprawozdania Archeologiczne, 44, 253-272.

Makowicz-Poliszot D. (1999). Szczątki kostne ze stanowiska archeologicznego w Jakuszowicach. Polish Botanical Studies. Guidebook Series, 23, 179-182.

Makowicz-Poliszot D. (2000). Zwierzęcy materiał kostny z obiektu kultury badeńskiej z Szarbi Zwierzynieckiej, gm. Skalbmierz. Sprawozdania Archeologiczne, 52, 131-137.

Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski B., Sz. (2004). Archeozoological analysis of an early medieval animal-human burial in Stradów, site III. Sprawozdania Archeologiczne, 56, 505-526.

Makowicz-Poliszot D. (2004). Zwierzęcy materiał kostny kultury trzcinieckiej z kopca wschodniego w Rosiejowie. Materiały Archeologiczne Nowej Huty, 24, 151-154.

Milisauskas S., Kruk J., Makowicz-Poliszot D. (2006). Neolithic horses at Bronocice. Sprawozdania Archeologiczne, 58, 307-323.

Makowicz-Poliszot D. (2007). Fauna of the upper Vistula river basin – an analysis based on bone material from selected sites of the funnel beakers culture. Sprawozdania Archeologiczne, 59, 143-180.

Pipes M.-L., Kruk J., Makowicz-Poliszot D., Milisauskas S. (2009). Funnel Beaker animal husbandry at Bronocice. Archaeologia Baltica, 12, 31-45.

Makowicz-Poliszot D. (2010). Analizy zwierzęcych szczątków kostnych z obiektów kultury trzcinieckiej, zbadanych na stan. 17 w Smrokowie, gm. Słomniki. Materiały Archeologiczne, 38, 73-96.

Reszczyńska A., Rogóż J., Makowicz-Poliszot D., Tomek T. (2013). A unique double burial from a Przeworsk culture settlement context at Zamiechów, site 1, województwo podkarpackie. Acta Archaeologica Carpathica, 48, 135-170.

Makowicz-Poliszot D. (2014). Animal bone material from Lublin-Volhynia Grave 8 at Site 2 in Książnice, Pacanów commune, Świętokrzyskie Province. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 9, 263-266.

Makowicz-Poliszot D. (2015). Analiza neolitycznego materiału kostnego z Zagórza, stan. 2, gm. Niepołomice. Raport, 10, 155-160.

Makowicz-Poliszot D. (2016). Analiza kości zwierzęcych z epok metali ze stanowiska 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie. Raport, 11, 23-56.

Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski B. Sz., Rozmus D. (2017). Pochówki zwierzęce ze stanowisk nr 2 i 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, woj. śląskie, w świetle analizy archeozoologicznej. Śląskie Prace Prahistoryczne, 8, 203-225.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Makowicz-Poliszot D. (1990). Zwierzęcy materiał kostny z osady grupy tynieckiej w Podłężu. W: Z. Woźniak, Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. krakowskie (163-165). Wrocław-Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej.

Makowicz-Poliszot D. (1997). Hodowla i łowiectwo w czasach pra- i wczesnohistorycznych. W: K. Tunia (red.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej (483-507). Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Oddział w Krakowie.

Kadrow S., Makowicz-Poliszot D. (2000). Tiergräber der Mierzanowice Kultur auf der Fundstelle „Babia Góra” in Iwanowice, Gm. loco, Wojewodschaft Małopolska. W: S. Kadrow (red.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary (257-300). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Makowicz-Poliszot D. (2001). Zwierzęce szczątki kostne ze stanowisk archeologicznych z okresu rzymskiego z Kryspinowa i Krakowa-Pychowic. W: S. Kadrow (red.), Przyroda i człowiek, materiały do studiów. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce (131-176). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Makowicz-Poliszot D. (2002). Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska kultury pucharów lejkowatych w Zawarży. W: A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej (135-160). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Makowicz-Poliszot D., Gancarski J. (2003). Zwierzęce szczątki kostne z początków epoki brązu ze stanowiska 1 w Trzcinicy, woj. podkarpackie – próba podsumowania. W: J. Gancarski (red.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich (179-204). Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Kadrow S., Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D. (2004). Główne założenia i niektóre rezultaty projektu TRAKT 98/3: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego na Garbie Tenczyńskim i na Pogórzu Wielickim. W: D. Abłamowicz, Z. Śnieszko (red.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski (347-370). Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach.

Makowicz-Poliszot D. (2008). Zwierzęcy materiał kostny z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Samborcu, pow. sandomierski. W: A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej ( 253-271). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Makowicz-Poliszot D. (2010). Fauna wczesnośredniowiecznego Stradowa. W: A. Buko (red.), Stradów, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 2. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne, 37 (51-111). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Tyniec A., Szmoniewski B., Sz., Wołoszyn M. (2010). Stradów. Studium archeologiczno-przyrodnicze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. W: A. Buko (red.), Stradów, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 2. Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Polskie Badania Archeologiczne, 37 (113-163). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Pipes M.-L., Kruk J., Makowicz-Poliszot D., Milisauskas S. (2010). Neolithic Human and Animal Remains from Shared Depositional Contexts at Bronocice. W: S. Czopek, S. Kadrow (red.), Mente et rutro. Studia Archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata (41-59). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Makowicz-Poliszot D. (2012). Zwierzęcy materiał kostny z obiektu kultury mierzanowickiej, odkrytego na stan. 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. W: S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Collectio Archaeologica Ressoviensis, 20 (77-83). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Makowicz-Poliszot D. (2014). Analiza materiału kostnego ze stanowiska 5 w Palikówce, gm. Krasne. W: W. Poradyło, M. Połtowicz-Bobak (red.), Wielokulturowe stanowisko nr 5 w Palikówce. Via Archaeologica Ressoviensia, 6 (317-322). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT.

Makowicz-Poliszot D. (2014). Archäozoologische Analyse. W: M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok (143-146). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT.

Makowicz-Poliszot D. (2015). Analiza materiału kostnego ze stanowiska 17 w Boratynie, gm. Chłopice, woj. podkarpackie. W: W. Poradyło (red.), Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. Via Archaeologica Ressoviensia, 10 (241-253). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” sp. z o.o.

Makowicz-Poliszot D. (2015). Wyniki analizy zwierzęcego materiału kostnego z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. W: R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.), Opatów, stan. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne. Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 4 (91-101). Warszawa-Kraków: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Makowicz-Poliszot D. (2015). Die Ergebnisse der zoologischen Analyse des Knochenmaterials der Przeworsk-Nekropole Opatów, Fpl. 1, woj. śląskie. W: R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski (red.), Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Monumenta Archaeologica Barbarica, 15/4 (91-100). Warszawa-Kraków: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Makowicz-Poliszot D. (2015). Analiza archeozoologiczna kości zwierzęcych ze stanowiska Jankowice 9. W: M. Dębiec, M. Dębiec, A. Pelisiak, Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu. Via Archaeologica Ressoviensia, 9 (174-187). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” sp. z o.o.

Makowicz-Poliszot D. (2015). Zwierzęcy materiał kostny z Kokotowa, stan. 19, gm. Wieliczka. W: J. Chochorowski (red.) Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce (395-396). Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Makowicz-Poliszot D. (2016). The results of an archaeozoological analysis of the animal bone assemblage from Czermno, excavation seasons 1976-79, 1985 (bird remains not included). Wyniki analizy archeozoologicznej zwierzęcego materiału kostnego z Czermna, badania z lat 1976-79, 1985 (z pominięciem kości ptaków). W: M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe. Vol. I. 2(1) (423-471). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Makowicz-Poliszot D. (2016). Zwierzęcy materiał kostny z obiektów kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk. W: M. Mazurek, A. Sznajdrowska (red.), Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk. Część 1. Osadnictwo późnopolgarskie i kultury pucharów lejkowatych. Via Archaeologica Ressoviensia, 11 (59-60). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” sp. z o.o.

Rogóż J., Makowicz-Poliszot D., Tomek T. (2017). Badania szczątków kostnych z grobu ciałopalnego nr 345 ze stanowiska Zamiechów 1, powiat jarosławski. W: A. Půlpánová-Reszczyńska (red.), Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski. Via Archaeologica Ressoviensia, 13 (263-268). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” Sp. z o.o.

Makowicz-Poliszot D. (2018). Zwierzęcy materiał kostny z obiektów kultury mierzanowickiej na stanowiskach nr 37 i 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. W: P. Jarosz (red.), Dobkowice, stanowiska 37 i 39, woj. podkarpackie. Osady kultury mierzanowickiej na Podgórzu Rzeszowskim. Via Archaeologica Ressoviensia, 14 (125-136). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” Sp. z o.o.