• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Joanna Urban

Dr Joanna Urban

Ośrodek Archeologii Pradziejowej

 

jurban(et)tlen.pl, jurban(et)iaepan.edu.pl

logo ORCID  https://orcid.org/0000-0003-0714-7753
 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze dotyczą epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień osadniczych i gospodarczych. Obszar badań obejmuje tematykę związaną z kulturą trzciniecką, łużycką i pomorską i skoncentrowany jest przede wszystkim na wytwórczości (m.in. garncarstwo, metalurgia, tkactwo) i strategiach żywieniowych społeczności ww. kultur.

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Urban J. (2016). Osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku 3 w Słubicach, pow. płocki (11-167). Ze źródeł do archeologii Mazowsza, 1, red. M. Mogielnicka-Urban, J. Urban, Vetera et nova, V. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Urban J. (2019). Gospodarka rolna społeczności tzw. kultury łużyckiej. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

 • Urban J. ([2002-2003] 2004). Osada ludności kultur łużyckiej i pomorskiej w Zakrzewie, st. 11, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 42, 185-252.
 • Młodecka H., Urban J. , Maik J. ([2006-2007] 2008). Ogniwo Leclanchégo z wykopalisk w Surażu, st. 3, pow. Łapy. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 10, 451-461.
 • Urban J., Mogielnicka-Urban M. (2019). Problematyka halsztackich tzw. nagolenników pustych wewnątrz z terenu Polski na przykładzie znaleziska gromadnego z okolic Tykocina, pow. białostocki / An artefact from a deposit discovered in the vicinity of Tykocin, Białystok district, as an example of the so-called hollow Hallstatt anklets from the Polish territory. Archeologia Polski, 64, 237-281.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/120438/edition/98611/content

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Urban J. (2008). Uprawa roli w kulturze trzcinieckiej - zarys problematyki. W: M. Mogielnicka-Urban (red.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane prof. J. Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji 70-lecia urodzin (101-109). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Urban J. (2009). Uwagi na temat uprawy roli w tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na podstawie materiałów z Polski południowo-wschodniej. W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje (289-301). Rzeszów: Fundacja Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Mogielnicka-Urban M., Urban J. (2013). „Naczynia sitowate” w kulturze łużyckiej - jednorodność nazewnictwa a zróżnicowanie formy. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Gedigi dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (501-525). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Redakcje monografii zbiorowych

 • M. Mogielnicka-Urban, J. Urban (red.). (2016). Ze źródeł do archeologii Mazowsza, 1 i 2. Vetera et nova, V. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • „Badania archeologiczne terenów przeznaczonych pod budowę autostrady A2”. W latach 2009-2012 uczestniczyłam w projekcie prowadzonym we współpracy z UW i PMA, kierowanym z ramienia IAE PAN przez mgr. D. Krasnodębskiego, a organizowanym i finansowanym przez GDDKiA. Moją rolą było opracowanie materiałów ceramicznych z fazy osadniczej kultury łużyckiej i kultury grobów kloszowych ze st. 5 w Nowym Drzewiczu, gm. Wiskitki.
 • „Badania archeologiczne terenów przeznaczonych pod budowę autostrady A1”. W latach 2010-2012 uczestniczyłam w projekcie prowadzonym przez Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego kierowanym przez dr hab. I. Sobkowiak Tabakę z IAE PAN oddz. w Poznaniu. Badania organizowała i finansowała GDDKiA. Moim zadaniem było opracowanie materiałów archeologicznych dotyczących fazy osadniczej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na st. 13 w Kruszynie, gm. Włocławek.
 • Projekt badawczy NPRH Nr 11H 11 021080 pt. „Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”. W latach 2012-2016 uczestniczyłam w projekcie dotyczącym opracowywanie nowymi metodami badawczymi materiałów ze starych badań terenowych prowadzonych przez IAE PAN (d. IHKM PAN). Projektem zorganizowanym przez IAE PAN Oddz. Warszawa, a finansowanym przez MNiSW, kierowała dr hab. Z Sulgostowska. Do moich zadań należało opracowanie monograficzne stanowiska 3 w Słubicach pow. Płock oraz współredakcja jednego z tomów stworzonej na potrzeby projektu serii wydawniczej.