• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Paulina Romanowicz

Dr Paulina Romanowicz

Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich

 

p.romanowicz@iaepan.szczecin.pl

http://pan-pl.academia.edu/PaulinaRomanowicz

Zainteresowania badawcze:

- Średniowiecze i wczesny okres nowożytny, Polska i Europa;

- archeologia dzieciństwa;

- archeologia współczesności;

- historia i archeologia gier i zabaw;

- archeologia Reformacji w Europie;

- popularyzacja nauki.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Romanowicz P. (2016). Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich.

 

Artykuły w czasopismach:

Romanowicz P. (2007). Kult św. Ottona za panowania księcia szczecińskiego Barnima III (1298-1368) – wyraz ideologii dworu książęcego. Teka Historyka, 30-31, 197-200.

Romanowicz P. (2011). Naczynia kamionkowe z Siegburga i Waldenburga w późnośredniowiecznym Stargardzie. Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie, 6, 111- 123.

Romanowicz P. (2012). [rec.] POVILAS BLAŽEVIČIUS, Seniausieji Lietuvos žaislai [Najdawniejsze zabawki na Litwie], Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didžiosos Kunigaikštystės Valdovų Rūmai, Vilnius 2011, ss. 240, ryc. 184, tabele, streszcz. Ang. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 371-374.

Romanowicz P., Vilka A. (2013/2014). Children in the prehistoric and historic societies. The European Archaeologists, 40, 73-74.

Romanowicz P. (2013). Nowożytny wiatrak-zabawka z badań archeologicznych w Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 4, 603-610.

Romanowicz P. (2012). XI Sesja Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu. „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych”. Małkocin, 9-11 maja 2012 r. Materiały Zachodniopomorskie, 9:1, 614-615.

Romanowicz P. (2012). Child and childhood in the light of archeology - problems and research perspectives. Warsztaty Archeologii Dzieciństwa, Małkocin, 5-6 listopada 2012 r. Materiały Zachodniopomorskie, 9:1, 616-617.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2015). Siedziba prepozyta kapituły kamieńskiej w Lubinie na wyspie Wolin. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3, 391-410.

Romanowicz P. (2016). Christianisation of children’s death in Western Pomerania. Archaeologia Polona, 51-52, 133-142.

Janowski A., Romanowicz P. (2015). [rec.] Small Things Forgotten. Locks and Keys & Board Games, red. Ingvild Øye, The Bryggen Papers. Supplementary Series 9, Bergen 2013. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 372-376.

Romanowicz P., Dziewanowski M. (2016). Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską. Materiały Zachodniopomorskie, 12, 573-610.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Romanowicz P. (2011). Standardy luksusu – naczynia kamionkowe w późnośredniowiecznym Stargardzie. W: M. Rębkowski (red.), Wolińskie Spotkania Mediewistyczne. Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich (273-287).Wolin

Romanowicz P. (2011). Naczynia kamionkowe jako źródło do badania luksusu, handlu i socjotopografii w późnośredniowiecznym mieście. Przykład Stargardu. W: В. Ф. Колесник, Р. В. Терпиловський, К. В. Корнієнко та ін. (red.), Археологія: спадок віків. Матеріали Мiжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, редкол. (208- 212). Била Церква: Кaфeдpa aрхеологіі та музеєзнавства Київськово націоналново університету імені Тараса Шевченка.

Romanowicz P., Zyśko A. (2012). Średniowiecza ceramika naczyniowa. W: K. Kwiatkowski, M. Majewski (red.), Archeologia Stargardu 1. Badania zachodniej części kwartału V ( 89-109). Stargard: Muzeum w Stargardzie.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2012). Childhood in Mediaeval Kołobrzeg. Reflections on the archaeological evidence. W: M. Gläser, C. Kimminus-Schneider, M. Schneider, D. Oltersdorf (red.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII (349-361). Lübeck: Schmidt-Römhild.

Romanowicz P. (2013). Archaeological finds of playthings in late medieval cities. Contribution to the study of the development of children in the past. W: P. Romanowicz (red.). Child and Childhood in the Light of Archaeology (163-184). Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

Romanowicz P. (2013). The story of one toy. W: J. Turek (red.), 19th Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Abstracts (59). Pilsen.

Romanowicz P. (2013). Akcesoria gier i zabaw z najnowszych badań w Stargardzie. W: H. Paner, J. Fudziński (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza (215-229). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Romanowicz P. (2016). Guzik czy zabawka? O problemach identyfikacji zabawek w materiale archeologicznym. W: K. Kabacińska-Łuczak, D. Żołądź-Strzelczyk (red.) Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski (91-102). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Romanowicz P., Zyśko A. (2016). Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa. W: M. Majewski (red.) Archeologia Stargardu 2, 2. Badania na obszarze danego kościoła augustiańskiego (103-152)., Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie..

Romanowicz P. (2017). Późnośredniowieczna importowana ceramika naczyniowa. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu 3. Badania na Rynku Staromiejskim (77-85). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Romanowicz P. (2018). Catalogue of Graves. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (131-159). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2018). The Church of St Nicholas. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (183-189). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Rębkowski M., Romanowicz P. (2018). The Residential Tower. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (191-197). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018). Late Medieval and Modern Ceramics W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (273-285). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018). Metal Objects. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (295-315). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Romanowicz P. (2018). Finds of Bone, Antler, Amber and Clay. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (317-324). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Szydłowski M., Romanowicz P. (2018). Stone Objects. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (325-331). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Makowska A., Romanowicz P. (2018). Glass Finds. W: M. Rębkowski (red.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River (333-340). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

Ciombor K., Romanowicz P. Artefacts Made od Amber. W: M. Rębkowski (red.), Wolin - the Old Town. Studies of finds (323-347). Szczecin: Instytut Archeologii Etnologii Polska Akademia Nauk.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Romanowicz P. (red.) (2013). Child and Childhood in the Light of Archaeology. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

Wybrane ukończone projekty:

2011-2013 – Kierownik projektu: „Homo ludens w mieście średniowiecznym – archeologiczne świadectwa zabawy”. Projekt Narodowego Centrum Nauki: Preludium I UMO-2011/01/N/HS3/06086

2011 – Kierownik projektu: „Późnośredniowieczne akcesoria gier i zabaw z badań archeologicznych w Gdańsku, Koszalinie i Elblągu”. Projekt Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach konkursu na finansowanie badań młodych naukowców z dotacji celowej MNiSW.

2012 – Kierownik projektu: „Znaleziska archeologiczne przedmiotów do gier i zabaw z terenów północnych Niemiec”. Projekt Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach konkursu na finansowanie badań młodych naukowców z dotacji celowej MNiSW.

2012 – Wykonawca w projekcie: „Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu mgr Karol Kwiatkowski.

2014 – Kierownik projektu: „Będargowo. Średniowieczna wieś pomorska w świetle źródeł archeologicznych”. Konkurs Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Adulescentia est Tempus Discendi (ATD) 2014. Nr 8/ATD4/MN/2014.

2015-2016 – Wykonawca w projekcie „Archeologia Stargardu t. 2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu dr hab. Marcin Majewski.

2017 – Wykonawca w projekcie: „Archeologia Stargardu t. 3. Badania archeologiczne Rynku Staromiejskiego”. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona zabytków archeologicznych”, kierownik projektu dr hab. Marcin Majewski, mgr Karolina Stań.

2013-2018 – Wykonawca w projekcie: „Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych”. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu prof. dr hab. Marian Rębkowski.

Członkostwo w organizacjach:

Zachodniopmorski Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich – skarbnik

Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna Forum – prezes.