• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Justyna Kolenda

Dr Justyna Kolenda

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu IAiE PAN

 

jko@arch.pan.wroc.pl

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Kolenda

 

Zainteresowania badawcze:

przemiany kulturowe zachodzące we wczesnym średniowieczu na terenie Europy środkowo-wschodniej

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Kolenda J., Gediga B., Nowaczyk W. (1998). Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 40, 387-393.

Kolenda J. (1999). Zaplecze wczesnośredniowiecznego miasta na przykładzie Wrocławia. Mediaevalia archaeologica, 1, 141-149.

Kolenda J., Gediga B., Nowaczyk W. (2000). Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, 145-156.

Kolenda J. (2103). Okucia z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu. Archeologia Polski, 58(1-2), 129-141. http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=67780&tab=3

Kiarszys G., Kolenda J. (2017). Wczesnośredniowieczne grodziska w krajobrazie Doliny Baryczy. Przyczynek do studiów nad przemianami osadniczymi. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 59, 93-126. DOI: 10.23734/ssa.2017.59.93.126, https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95782

Kolenda J., Seidel-Grzesińska A. (2017). Frühmittelalterliche Burgwälle des ehemaligen Kreises Militsch-Trachenberg im Lichte der archivalischenund kartographischen Quellen vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Przegląd Archeologiczny, 65, 241-272.

http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny/article/view/160/276

Kolenda J., Markiewicz M. (2017). A Medieval Bishop’s Palace in Milicz: 3D Reconstruction as a Method of a Research Hypotheses Presentation. Studies in Digital Heritage, 1(2), 428-443. doi.org/10.14434/sdh.v1i2.23458. https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/sdh/article/view/23458

Lisowska E., Zamelska-Monczak K., Kolenda J., Gunia P., Łydżba-Kopczyńska B. (2017). Multidisciplinary approach to the provenance investigations of early medieval amber finds discovered in Santok and Milicz. Fontes Archaeologici Posnanienses, 53, 223-:240.

Kolenda J., Rączkowiski W. (2018). Anatomia pustki: o archeologicznym rekonesansie lotni czym w północno-wschodniej części Dolnego Śląska. Przegląd Archeologiczny, 66, 283-318.

http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny/article/view/249/138

 

Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Kolenda J. (1998). Forschungsprobleme bei der frühmittelalterlichen Graphitkeramik in Schlesien. W: L. Poláček (red.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4 (21-31). Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.

Kolenda J. (2001). Osada wczesnośredniowieczna. W: L. Leciejewicz (red.), Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu-Partynicach. Wratislavia Antiqua 4 (108-142). Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu.

Kolenda J. (2008). Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk. W: J. Kolenda (red.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu (9-61). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział Wrocław.

Kolenda J. (2011). Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych. W: M. Rębkowski, S. Rosik (red.), Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza (41-60). Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

Kolenda J., Chrzan K. (2012). Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009. W: S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008, I (281-301). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

https://www.nid.pl/upload/iblock/d0b/d0b371a256419f8d32aec9605aead4e6.pdf

Kolenda J. (2013). Znalezisko gromadne narzędzi żelaznych ze stanowiska 3 w Sadkowie jako źródło do badań zmian gospodarczych, osadniczych i społecznych na terenie Dolnego Śląska w młodszych fazach wczesnego średniowiecza. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (387-396). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.

Kolenda J., Seidel-Grzesińska A. (2017). Grody dawnego powiatu milicko-żmigrodzkiego - ich formy, funkcje i losy na przestrzeni dziejów. W: I. kowalski (red.), Powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej = Kreis Militsch-Trachenberg in historischer Perspektive (6-39). Milicz: Fundacja Frankonia.

Kolenda J. (2017) Dawne projekty – nowe możliwości. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznej wsi. W: K. Chrzan, D. Adamska, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, (43-57). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Kolenda J., Zamelska-Monczak K. (2018). The settlement on site 1 in Bodzia – exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region. W: T. Nowakiewicza, M. Trzecieckiego, D. Błaszczyka (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (343-349). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Redakcja monografii:

Kolenda J. (red.). (2008). Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział Wrocław.

Kolenda J. Mierzwiński A., Moździoch S., Żygadło L. (red.). (2013). Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.

Czarniak K., Kolenda J., Markiewicz M. (red.). (2014). Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewieczowej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.

Kolenda J. Seidel-Grzesińska A., Stanicka-Brzezicka K. (red.). (2016). Dostrzec więcej. Wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI.

 

Zakończone projekty badawcze:

Kierownik: „Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych”.

Celem niniejszego projektu było rozpoznanie krajobrazu doliny Baryczy (północno-wschodnia rubieży Śląska). Badaniami objęto wybrane fragmenty doliny znajdujące się głównie w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznych grodzisk w Górach, Lelikowie, Wrocławicach i Miliczu. Koncentrowały się one na rozpoznaniu krajobrazu przed budową grodów i ustaleniu zachodzący w nim zmian w wyniku działalności człowieka we wczesnym średniowieczu. Studia realizował zespół naukowców z różnych ośrodków przy pomocy metod nieinwazyjnych i inwazyjnych. W ramach projektu wykonana 477 zdjęć lotniczych, serię datowań metodą AMS 14C, powierzchniową i geofizyczna prospekcję oraz analizy geomorfologiczne. W ramach badań wykopaliskowych wykonano przekop przez wał oraz rozpoznano układ nawarstwień wnętrza grodzisk.

 

Wykonawca:

1) „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”.

2) „Wczesnośredniowieczna ceramika z grodu na Ostrówku w Opolu w kontekście przemian garncarstwa na Śląsku”.

3) „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia , zadanie: Ostrów Tumski we Wrocławiu we wczesnym średniowieczu”.

4) „Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowski na przykładzie Milicza (Śląsk)”.

5) „Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego”.

6) „Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu”.

Członkostwo w organizacjach:

2019-2022. Sekretarz Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

2019. Członek stowarzyszenia Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA).