• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Małgorzata Markiewicz

Dr Małgorzata Markiewicz

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu

 

mma@arch.pan.wroc.pl

https://orcid.org/0000-0002-1204-8277

https://iaepan.academia.edu/Ma%C5%82gorzataMarkiewicz

https://scholar.google.com/citations?user=ADSfYjEAAAAJ&hl=pl

Zainteresowania badawcze:

Archeolog i grafik komputerowy. Należy do wąskiego grona osób, które w Polsce zajmują się cyfrową rekonstrukcją obiektów archeologicznych. Podejmuje tematy dotyczące metod, aspektów prawnych, etycznych i znaczenia wizualizacji 3D dla archeologii. W pracy badawczej łączy zagadnienia z pogranicza archeologii, historii kultury i sztuki, filozofii oraz antropologii, podejmując zadania z obszaru tzw. visual studies. Jej zainteresowania koncentrują się także wokół badań nad halsztacką ceramiką malowaną, w szczególności zaś dotyczą zdobnictwa oraz symbolicznego znaczenia barwnych przedstawień umieszczanych na naczyniach.

Zainteresowania badawcze:

- visual studies w archeologii
- możliwości wykorzystania grafiki trójwymiarowej w badaniach archeologicznych
- zastosowanie nowoczesnych cyfrowych technik komputerowych do dokumentacji zabytków ruchomych

- studia nad wytwórczością ceramiczną we wczesnej epoce żelaza

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Gediga B., Łaciak D, Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M. (2017). Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. doi: 10.23858/Wr/k/001

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=64113&from=publication

Artykuły w czasopismach:

Markiewicz M. (2018). Wizualizacja 3D halsztackiej osady ze Starego Śleszowa - nowa forma narracji w archeologii. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60/1, 383-398. doi: 10.23734/ssa.2018.60.1.383.398

http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/94024/Markiewicz%20M_Wizualizacja%203D%20halsztackiej%20osady%20ze%20Starego%20%C5%9Aleszowa.pdf

Markiewicz M. (2018). Trzeci wymiar archeologii. Archeologia Żywa, 1(67), 76-79.

Kolenda J., Markiewicz M. (2017). The medieval bishop's palace in Milicz. 3D reconstruction as a method of a research hypotheses presentation. Studies in Digital Heritage, 1(2), 428-443. doi: 10.14434/sdh.v1i2.23458

https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/sdh/article/view/23458/29906

Gediga B., Markiewicz M. (2016). Versuch einer dreidimensionen (3D) Rekonstruktion den Burgwall auf der Insel Ostrówek in Opole. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 39-47.

http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/fah/article/view/51/38

Markiewicz M., Kolenda J. (2015). 3D visualization as a method of a research hypotheses presentation – the case of the medieval palace in Milicz. Przegląd Archeologiczny, 63, 209-230.

http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny/article/view/229/301

Markiewicz M. (2013). Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12. Przegląd Archeologiczny, 61, 215-232.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Markiewicz M. (2018). Wizualizacja w archeologii na przykładzie analizy halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia. W: A. Posern-Zieliński, J. Sawicka, J. Kabaciński, M. Kara, K. Zamelska-Monczak (red.), Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi (161-175). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Markiewicz M. (2018). Matematyka ornamentu na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia. W: D. Minta-Tworzowska (red.), Estetyka w Archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności (239-259). Gdańsk: Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Łydżba-Kopczyńska B., Łaciak D., Markiewicz M., Gediga B., August Cz., Hojniak M., Rusek G., Miazga B. (2017). Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki - badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik., K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego (179-208). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Markiewicz M. (2016). Rekonstrukcja średniowiecznego domu z Siecieborowic w świetle postulatów Karty Londyńskiej, 9. W: J. Kolenda, R. Schneider, A. Seidel-Grzesińska (red.) Dostrzec więcej. Wybrane aspekty wizualizacji danych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Cyfrowe Spotkania z Zabytkami 5 (93-99). Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI s.c..

Markiewicz M. (2016). Średniowieczna osada ze stanowiska nr 6 w Siecieborowicach, pow. oławski. W: B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 18. Badania na autostradzie A4 część XIII (91-121). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Markiewicz M. (2014). Dwu- i trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce, W: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Obraz i metoda (174-178). Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI s.c..

Markiewicz M. (2014). Archeologia wirtualna - zagrożenie czy przyszłość? Rekonstrukcje 3D w archeologii. W: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Obraz i metoda (190-200). Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI s.c..

Łaciak D., Markiewicz M. (2013). Painted ceramics of Hallstatt period cemetery at Domasław, site 10/11/12, distr. Wrocław. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (525-538). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Łaciak D., Markiewicz M., Gediga B., August Cz., Łydżba-Kopczyńska B. (2012). Interdyscyplinarne badania nad ceramiką malowaną z halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu, stanowisko 10/11/12, gmina Kobierzyce. W: A. Dobrzyniecki (red.), Zastosowania metod fizykochemicznych w obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego: nauki ścisłe wobec pytań, jakie stawiają zabytkom ich kuratorzy (41-42). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Markiewicz M. (2011). Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce. W: R. Zapłata R. (red), Digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia (158-174). Lublin: Wiedza i Edukacja.

Markiewicz M. (2009). Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 14 w Piskorzówku, powiat Oława. W: Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 9. Badania na autostradzie A4 część VII (97-154). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Kolenda J., Czarniak K., Markiewicz M. (red.). (2014). Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2019-2020 – „Przygotowanie i wydanie czasopisma Przegląd Archeologiczny w latach 2019-2020 w wersji elektronicznej i drukowanej. Setna rocznica czasopisma”. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział: wykonawca.

2016-2019 – „Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowe Centrum Nauki (NCN). Nr projektu: 2015/17/B/HS3/01314. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Gediga. Udział: główny wykonawca.

2014-2020 – „Archeo-baza. Cyfrowe Archiwum Zespołu Archeologicznych Badań Ratunkowych”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPHR). Nr projektu: 11 H 13021482. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Gediga. Udział: główny wykonawca.

 

Wybrane ukończone projekty:

2017 – „Świat kolorów garncarzy sprzed 2800 lat”. Publikacja monografii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Udział: główny wykonawca.

2012-2017 – „Regni custodiam et clavem – Santok i clavis regni Poloniae – Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPHR). Kierownik grantu: 2012-2013 – prof. Z. Kurnatowska, 2013-2017 – dr Kinga Zamelska-Monczak. Udział: wykonawca.

2010-2013 – „Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. Wrocławski”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowe Centrum Nauki (NCN). Nr projektu: N N109 202638. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Gediga. Udział: główny wykonawca.

 

Członkostwo w organizacjach:

2019-2020. Członek Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

2019. Członek stowarzyszenia Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA).