• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Sylwia Siemianowska

Dr Sylwia Siemianowska

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN

 

sylviasiemianowska@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/SylwiaSiemianowska

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania i podejmowana problematyka badawcza od kilku lat realizowane są dwutorowo. Z jednej strony dotyczą one średniowiecznego i wczesno nowożytnego szklarstwa Śląskiego, z drugiej zaś ceramiki: przede wszystkim prekolumbijskiej oraz wczesno- i późnośredniowiecznej. Te dwa zagadnienia tylko z pozoru są od siebie odrębne, łączy je bowiem istotna cecha- mianowicie technologia wysokich temperatur. Realizowane przeze mnie prace bazują na opracowaniach materiałów źródłowych (ceramiki i szkła) oraz studiach z zakresu archeometrii. Niemniej jednak opracowywane zabytki najczęściej stanowią punkt wyjściowy do dalszych studiów służących rozwiązaniu szerszego problemu co jest widoczne zarówno poprzez tematykę moich najnowszych publikacji, jak i wystąpień konferencyjnych. Zarówno ceramika, jak i szkło poza tym, że niejednokrotnie bywają one jedynym wyznacznikiem chronologicznym i kulturowym, to na ich podstawie możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju studiów począwszy od rekonstrukcji dawnych technik i technologii produkcji, organizacji warsztatów, poprzez badania nad zróżnicowaniem form, zdobnictwem czy też pierwotnym lub wtórym przeznaczeniem wyrobów, a skończywszy na badaniach o charakterze historycznym lub etnograficzno-historycznym. Przy umiejętnie zadanych pytaniach skorupy mogą być doskonałym narzędziem bądź środkiem służącym rozwiązaniu szerszego problemu historycznego, społecznego, gospodarczego lub ekonomicznego, jak również socjotopograficznego.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Pankiewicz A., S. Siemianowska, K. Sadowski (2017). Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z piastowskich ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza), In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne, t. 3, Wrocław. https://ww3.archeo.uni.wroc.pl/2017-2/Pankiewicz/ips3-www1.pdf

Artykuły w czasopismach:

Pankiewicz A., Siemianowska S. (2018). Czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim istniała pracownia szklarska?. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60, 141-165. DOI: 10.34616/ssa.2018.60.2.141.165

Pankiewicz A., Siemianowska S. (2018). Problem obecności wczesnośredniowiecznej pracowni szklarskiej w obrębie niemczańskiego kompleksu osadniczego. Przegląd Archeologiczny, 66, 237-260. https://www.academia.edu/38133138/PA_66_Pankiewicz_Siemianowska-compressed.pdf

Siemianowska S., Pankiewicz A., Sadowski K. (2018). On technology and production techniques of early medieval glass rings from Silesia. Archaeometry (doi: 10.1111/arcm.12440) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12440

Pankiewicz, Siemianowska S., K. Sadowski. (2018). Jak interpretować 8-kilogramowy depozyt szkła z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu?. Historické sklo, 6, 21-50. https://www.academia.edu/38582576/Jak_interpretowa%C4%87_8-kilogramowy_depozyt_szk%C5%82a_z_Ostrowa_Tumskiego_we_Wroc%C5%82awiu

Kowalczyk E., Siemianowska S. (2018). Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia. Historické sklo, 6, 51-64. https://www.academia.edu/38582506/Mysterious_glass_face_beads_from_G%C5%82og%C3%B3w_in_Lower_Silesia

Pankiewicz A., Siemianowska S. (2017). W kwestii istnienia pracowni szklarskiej w Opolu-Ostrówku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 59, 127-146. https://www.academia.edu/36724617/W_kwestii_istnienia_pracowni_szklarskiej_w_Opolu-Ostr%C3%B3wku_

S. Siemianowska, K. Sadowski (2017). Medieval mosque lamps from Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław and Opole- Ostrówek. Archeologia Polona, 55, 133-145. https://www.academia.edu/36729480/Medieval_mosque_lamps_from_Ostr%C3%B3w_Tumski_Cathedral_Island_in_Wroc%C5%82aw_and_Opole-Ostr%C3%B3wek

Siemianowska S. (2015). Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963, Silesia Antiqua, 50, 203-286.

Siemianowska S., Sadowski K. (2015). Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963. Komentarz technologiczny. Silesia Antiqua, 50, 287-297.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Sadowski K., Siemianowska S., Sobczyk M. (2018). Algunos aspectos del material cerámico del sitio de Maucallacta-Pampacolca, (dep. Arequipa, Perú). El análisis preliminar de la investigación petrográfica sobre la cerámica ceremonial de los basurales. Actas I Congreso Internacional de arqueologia del area centro sur andina, 250-265, Arequipa-Peru. https://www.academia.edu/37919521/Algunos_aspectos_del_material_cer%C3%A1mico_del_sitio_de_Maucallacta-Pampacolca_dep._Arequipa_Per%C3%BA_._El_an%C3%A1lisis_preliminar_de_la_investigaci%C3%B3n_petrogr%C3%A1fica_sobre_la_cer%C3%A1mica_ceremonial_de_los_basurales

Pankiewicz A., Siemianowska S., Sadowski K. (2018). The Problem of Metallurgy Development in Early Medieval Strongholds Based on Finds From Ostrów Tumski in Wrocław, W:. P. Kouřil, R. Procházka et al. (red.), Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe, Brno, 319-341.

Siemianowska S. 2017. Domniemana karczma i „dom kupca” w śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących, W: D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław, https://www.academia.edu/36236442/Domniemana_karczma_i_dom_kupca_w_%C5%9Bl%C4%85skim_grodzie._Socjotopografia_wczesno%C5%9Bredniowiecznego_Opola-Ostr%C3%B3wka_w_%C5%9Bwietle_znalezisk_szklanych_i_przedmiot%C3%B3w_towarzysz%C4%85cych 151-158.

Siemianowska S. (2017). Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych Słowiańszczyzny. Uwagi z perspektywy studiów nad dziesiątowieczną ceramika z Obiszowa k. Głogowa. W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 51-82.

Sasak S., Siemianowska S., Sadowski K. (2017). Naczynie typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy szczątków do cyfrowej rekonstrukcji, W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 405-417.

Paternoga M., Rzeźnik P., Siemianowska S. (2017). Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej w północnej części W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 83-105

Siemianowska S. (2015). Analiza zabytków szklanych i szkliwionych z badań św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W: A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.) In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1 Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego, , Uniwersytet Wrocławski, 261-284.

Redakcje monografii zbiorowych:

S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (eds.) 2017. Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław.

S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (eds.) 2017. Archeologia Polona, 55.

 

Wybrane ukończone projekty:

2014-2017 „Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śląska”
kierownik projektu UMO-2013/ 09/N/HS3/01001
http://arch.pan.wroc.pl/pl/teksty/przemiany_spolecznogospodarcze_doby_przelomu_lokacyjnego_w_swietle_znalezisk