• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Karol Żojdź

dr Karol Żojdź

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

kzojdz@iaepan.edu.pl

Academia.edu

Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Wielkie Księstwo Litewskie po 1569 r., codzienność i materialny wymiar życia przedstawicieli litewskich elit w epoce wczesnonowożytnej, konsumpcja luksusu, regalizm, dworskie kariery, nieformalne systemy władzy w Europie XVI–XVII w.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Żojdź K. (2019). Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Żojdź K. (2012). Jan Mierzeński. Klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656–1665. Oświęcim: Napoleon V.

 

Artykuły w czasopismach:

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 

Redakcje monografii zbiorowych:

 • Hundert Z., Sowa J.J., Żojdź K. (red.). (2017a). Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V. Oświęcim: Napoleon V.
 • Nagielski M., Żojdź K. (red.). (2017b). Radziwiłłowie w służbie Marsa. Warszawa: DiG.
 • Sas M., Żojdź K. (red.). (2016). Studia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, cz. 1: Porządek wobec wyzwań swoich czasów, cz. 2: Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych, Warszawa: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hundert Z., Sowa J.J., Żojdź K. (red.). (2015). Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV. Oświęcim: Napoleon V.
 • Hundert Z., Sowa J.J., Żojdź K. (red.). (2014). Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. III. Oświęcim: Napoleon V.

 

Ukończone projekty:

 • Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603–1621, stypendium doktorskie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 4 (nr rej. 2016/20/T/HS3/00041). Projekt realizowano w latach 2016–2017.

 

Nagrody, stypendia i staże naukowo-badawcze:

 • 2017 – 3-miesięczny staż naukowo-badawczy w Instytucie Historii Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (sfinansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2016/20/T/HS3/00041).
 • 2015 – dwutygodniowy pobyt na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (wyjazd w ramach umowy bilateralnej).
 • 2014–2015 – 6-miesięczne stypendium na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku w ramach programu Erasmus Mundus (projekt WEBB).
 • 2014 – stypendium dla doktorantów UW zajmujących się stosunkami polsko-rosyjskimi.
 • 2013–2014 – 5-miesięczne stypendium na Uniwersytecie Wileńskim (BUWiWM).
 • 2011 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Towarzystwo Miłośników Historii