• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Magdalena Bis

dr Magdalena Bis

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Warszawa

 

magdabis@wp.pl; magdabis@iaepan.edu.pl

Academia.edu

Google Scholar 

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

późne średniowiecze i nowożytność, ceramika, ceramika późnośredniowieczna, ceramika nowożytna, fajans, majolika, porcelana, szkło, naczynia szklane późnośredniowieczne i nowożytne, szkło okienne, fajki gliniane, fajki do palenia tytoniu, analizy ceramiki, archeometryczne analizy ceramiki, archeologia historyczna, archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, kultura materialna późnego średniowiecza i nowożytności, architektura Warszawy, zamki w Polsce, budownictwo obronne

Obszar badań: Polska i Europa Środkowa

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 

 • Bis M. (2023). Ornate and Fashionable. Ceramic Tableware from Tykocin Castle (Poland) from the 17th-19th Century as a Reflection of Cultural Changes. W: G. Blažková, K. Matějková, T. M. Casimiro, R. Costeira da Silva (red.), Europa Postmediaevalis 2022. Connections and Networking (199-209). Oxford: Archaeopress. DOI: 10.2307/jj.4688117.19
 • Bis M., Skóra K. (2023). Perspectives archéologiques sur les cimetières juifs d’Europe centrale. W: P. Salmona, P. Blanchard, A. Sagasser (red.), Archéologie du judaïsme en Europe (309-326). Paris: CNRS Èditions.
 • Bis M. (2021). Ceramika z pola bitwy z frontu wschodniego I wojny światowej i jej wartość poznawcza. Ogólna charakterystyka. W: A.I. Zalewska (red.) Archeologia frontu wschodniego wielkiej wojny jako wyzwanie (243-250), Warszawa-Lublin.
 • Bis M. Więcek-Bonowska E. (2021). Wyroby ceramiczne, szklane i zabytki inne z XVI-XX w. znalezione w korycie rzeki Wisły. W: W. Borkowski (red.) Badania archeologiczne w dolinie Wisły na Mazowszu, Warszawskie Materiały Archeologiczne, 16, (83-110) Warszawa.
 • Bis M. (2019). White pottery in Early Modern Poland: Local Production or Regional Fashion? W: G. Blažková, K. Matějková (eds.), Europa Postmediaevalis. Post-medieval pottery between (ist) borders (141-151). Gloucester: Archeopress.
 • Bis M., Bis W. (2015). Zamek w źródłach historycznych. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (23-66). Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (2015). Tykocin – zamek nad Narwią dawniej i dziś. W: A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce (64-80). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Bis M. (2014). Okna w zamku tykocińskim na początku XVIII wieku. Realia a wskazówki budowlane. W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (375-400). Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (2013). Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. W: A. Sołtan-Lipska (red.), Służew i jego kościół (394-415). Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Warszawie.
 • Bis M., Bis W. (2006). Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005. W: B. Pacholska (red.), Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r. (33-44). Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
 • Bis M., Bis W. (2006). Archeologia na zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze, W: H. Karwowska, A. Andrzejewski (red.), Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne (221-230). Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
 • Bis M. (2005). Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą. W: A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej (161-181). Kielce-Łagów: Urząd Gminy w Łagowie.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

 

 • Buko A., Skrzyńska K., Bis M. (red.). (2019). Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk. Warszawa: IAE PAN.
 • Sawicki T., Bis M. (red.). (2018). Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy. Warszawa: IAE PAN.
 • Kurnatowska Z., Wyrwa A.M., Bis M. (red.). (2016). Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów. Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2015). Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2014). Rzeczy i ludzie. Kultura materialne w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa: IAE PAN.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 2019-2021 – projekt NPRH, nr 1aH 15 0197 83: „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – nowe obszary i kontynuacja”, kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jurek (IH PAN); wykonawca
 • 2021 – projekt POPC.02.03.01-00-0029/17, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałanie nr 2.3.1: „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”, kierownik: mgr Anna Sokólska-Majchrzak; wykonawca
 • 2004-2006 – Krajowy projekt badawczy nr 1H01H 049 27, pt. „Zamek w Tykocinie na pograniczu polsko-litewskim w świetle badań archeologicznych”. Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN. Kierownik projektu: mgr Magdalena Bis.
 • 2012-2015 – Projekt badawczy nr 11H 11 021080, pt. „Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”.
 • Zadanie nr 6: „Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1962 i 1999-2007”.
 • Zadanie nr 8: „Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą”. Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN. Funkcja w zespole: kierownik zadań. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Sulgostowska.
 • w latach 2016-2018 – projekt NPRH moduł Tradycja 1.a, nr 1aH 15 0272 83: „Kontynuacja serii wydawniczej Origines Polonorum”, kierownik prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk; wykonawca
 • rok 2017 – projekt MKiDN w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych”, nr 00723/16: „Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983”, kierownik mgr Zbigniew Polak; wykonawca
 • w latach 2018-2019 – projekt NPRH moduł badawczy 1.2, nr 11H 12 0328 81: „Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych”, kierownik prof. dr hab. Marian Rębkowski; wykonawca
 • w latach 2019-2020 – projekt MNiSW, nr 66/WCN/2019/1: „Wsparcie dla czasopism naukowych”, kierownik dr hab. Elżbieta Mazur; wykonawca

 

Nagrody i stypendia:

Nagroda z okazji 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

 

Członkostwo w organizacjach:

European Association of Archaeologists (od 2006 r.)

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (od 2011 r.)