• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Aldona Kurzawska

Dr Aldona Kurzawska

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

 

a.kurzawska@iaepan.edu.pl

 

https://www.researchgate.net/profile/Aldona_Kurzawska

https://iaepan.academia.edu/AldonaKurzawska

 

Zainteresowania badawcze:

Badania archeomalakologiczne – studia nad pozostałościami mięczaków ze stanowisk archeologicznych:
- interpretacja przeszłego środowiska naturalnego;
- znaczenie szczątków mięczaków dla chronologii i stratygrafii stanowiska archeologicznego;
- wykorzystanie mięczaków w celach konsumpcyjnych;
- wykorzystanie muszli jako surowca i ich znaczenie kulturowe.
Studia te obejmują przede wszystkim materiał malakologiczny ze stanowisk archeologicznych terenu Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu.

 

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach:

Apolinarska K. and Kurzawska A., 2020. Can stable isotopes of carbon and oxygen be used to determine the origin of freshwater shells used in Neolithic ornaments from Central Europe?  Archaeological and Anthropological Sciences 12(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00978-2

Kurzawska, A. & Sobkowiak-Tabaka I., 2020. Spondylus shells at prehistoric sites in Poland. Sprawozdania Archeologiczne 72(2): 57-82.  https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.1713

Kurzawska A, Sobkowiak‐Tabaka I, Jakubowski G., 2020. Miocene shells in Late Neolithic and Early Bronze Age burials in Poland. Geoarchaeology 35: 957-973. https://doi.org/10.1002/gea.21809

Florek, M., Kurzawska, A., Płaza, D.K. (2018). Nowe cmentarzysko w Rzeczycy Suchej, gm. Dwikozy, woj. Świętokrzyskie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 39, 137-147.

Sobkowiak-Tabaka, I., Kubiak-Martens, L., Okuniewska-Nowaczyk, I., Ratajczak-Szczerba, M., Kurzawska, A., Kufel-Diakowska, B. (2017). Reconstruction of the Late Glacial and Early Holocene landscape and human presence in Lubrza, Western Poland, on the basis of multidisciplinary analyses. Environmental Archaeology, 23(2): 1-14. https://doi.org/10.1080/14614103.2016.1268993

Włodarczak, P., Boroń, T., Kurzawska, A., Osypińska, M., Szczepanek, A., Winiarska-Kabacińska, M. (2016). Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 10 w Wilczycach, pow. Sandomierski. Przegląd Archeologiczny, 64, 29-57.

Kurzawska A., Kara M. (2015). The contribution of mollusc shells to the reconstruction of environment at the Early Medieval stronghold of Pszczew (Poland). Quaternary International, 390, 126-132. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.04.002

Kurzawska, A. and Rutkowska G. (2013). Ostrea edulis w świetle polskich źródeł archeozoologicznych i pisanych do XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61(1), 43-62.

Kurzawska A. (2013). Muszle porcelanek w skarbie ozdób z Podbieli (pow. otwocki). Fontes Archaeologici Posnanienses, Annales Musei Archaeologici Posnaniensis, 49, 213-221.

Jakubowski G., Kurzawska A. (2012). Ekspertyza ośródka jurajskiego małża PHOLADOMYA ze stanowiska nr 20 w Górzycy. W: K. Socha and J. Sójkowska-Socha (eds.), Grób z birytualnego cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Górzycy, stan. 20, pow. słubicki, woj. Lubuskie. Archeologia Środkowego Nadodrza, 9, 119-120.

Peterson J., Neeley M., Hill B., Jones J., Crawford P., Kurzawska A., Sullivan N., Wasse A., White Ch., (2010). The origins and development of agriculture in the Waadi Al-Hasa Region: 2006 test excavations at Khirbat al-Hammam (WHS 149), TBAS 102, and TBAS 212. Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 54, 387-412.

Nadel D., Lengyel G., Bocquentin F., Tsatskin A., Rosenberg D., Yeshurun R., Bar-Oz G., Bar-Yosef Mayer D.E., Beeri R., Conyers L., Filin S., Hershkovitz I., Kurzawska A., Weissbrod L., (2008). The Late Natufian at Raqefet Cave: The 2006 Excavation Season. Journal of the Israel Prehistoric Society, 38, 59-131.

Lovell J.L. , Thomas D.C., Meadows J., Miller H., Wesselingh K., Kurzawska A., McRae I. K., Elias C., Obeidat E., Abu Shmeis A., Weeks L., (2007). The third preliminary report of the Wadi Rayyan Archaeological Project: the second season of excavations at el Khawarij. Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 51, 1-27.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Kurzawska, A. (2019) Rozdział 12: Muszle ślimaków. [w:] P. Włodarczak (red.) Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym, małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 9. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”, Wydawnictwo Profil-Archeo.

Kurzawska, A. (2019) Szczątki malakologiczne ze stanowiska 1 w Dąbrówce. [w:] M. Szmyt i P. Pawlak (red.) Dwa grody nad Wirynką . Dąbrówka stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses. 

Kurzawska, A. (2018). Muszle mięczaków ze stanowiska 3 w Puławach-Włostowicach. [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska (red.) Puławy – Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z Zachodniej Lubelszczyzny, Lublin, 396-406.

Kurzawska, A. (2017). Wyniki badań muszli mięczaków słodkowodnych i morskich. W: K. Socha, Sójkowska-Socha, J. (red.), Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej.

Kurzawska A., Jakubowski G. (2017). Analiza muszli mięczaków. W: H. Kowalewska-Marszałek (red.), Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie: neolityczna osada obronna i jej zaplecze osadnicze, (239-244). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kurzawska, A. (2016) 16. Analiza pozostałości muszli mięczaków/ 16. Mollusc Shells Analysis. W: M. Szmyt (red.), Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu/ Materials from Józef Kostrzewski's Podolia Excavations (opracowanie dwujęzyczne), (419-422). Poznań: Muzeum Archeologiczne.

Kurzawska, A. (2016). Rozdział: 12. Muszle mięczaków. W: M. Szmyt (red.), Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie (357-360). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kurzawska, A. (2016). Wyniki analizy muszli mięczaków słodkowodnych. W: M. Majewski (red.), Archeologia Stargardu badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego tom II, cz. 2, (393). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Kurzawska A. (2015). Badania malakologiczne w archeologii. W: A. Hyrchała i B. Bartecki (red.), Wojownik i księżniczka. Archeologia – Medycyna Sądowa – Sztuka, (104-109). Hrubieszów.

Kurzawska A. (2013). Analiza muszli mięczaków ze stanowiska Poznań, Ostrów Tumski ul. Posadzego 5. In H. Kóćka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Kurzawska A. Bar-Yosef Mayer D.E., Mienis H.K. (2013). Scaphopod shells in the Natufian Culture. W: O. Bar-Yosef and F. Valla (red.), Natufian Foragers in the Levant Terminal Pleistocene Social Changes in Western Asia, (611-621). Ann Arbour Monographs in Prehistory (USA).

Kurzawska, A. (2012). Szczątki malakologiczne. In Silska P. (red.), Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968, (225-228). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Kurzawska A. (2012). Muszle mięczaków (Lutol Mokry stan. 36, gm. Trzciel). W: J. Czebreszuk M. Kara B. Kirschke Z. Seroczyński I. Sobkowiak-Tabaka U. Narożna-Szamałek K. Szamałek M. Szmyt, Zamelska-Monczak K. 2012. Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym, (369-379). Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych (dawn. Oddział w Poznaniu) Tom 4, Poznań.

Kurzawska A. (2011). Analiza malakologiczna rdzenia L-33/2 ze stanowiska nr 42 w Lubrzy. W: J. Kabaciński and I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, (281-292). Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w

Poznaniu, Tom 3, Poznań.

Kurzawska A. (2010). The Mollusc Shells. W: M. Kobusiewicz J. Kabaciński F. Wendorf and R. Schild (red.), Gebel Ramlah, Final Neolithic Cemeteries from the Egyptian Western Desert, (227-238). Poznań: IAE PAN.

Kurzawska A., Kowalewska-Marszałek H. (2010). Shell ornaments from the Early Bronze Age burial at Kichary Nowe, Poland. W: C. Bakels K. Fennema W. Out, C. Vermeeren (red.), Of Plants and Snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying, (155-165). Leiden: Sidestone Press.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

„Cultural Biographies of Shell Ornaments in the Neolithic and Early Bronze Age Societies of Poland and Central Europe”. Kierownik grantu NCN no. 2015/19/D/HS3/01594.

http://iaepan.poznan.pl/iaepan01/index.php/pl/projekty/108-ozdoby-z-muszli

Nagrody i stypendia:

2009 ‒ Stypendium konferencyjne dla młodych pracowników naukowych, przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (na udział w konferencji w Paryżu “Natufian Culture in the Levant II”, wygłoszony referat: „Scaphopod shells in the Natufian Culture”).

2006-2007 ‒ Synthesis: the European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant. Tytuł zrealizowanego projektu: “The taxonomy of the Dentaliidae family and its use in prehistoric sites of the Southern Levant” ( Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu);

 

Członkostwo w organizacjach:

International Council for Archaeozoology (ICAZ) Archaeomalacology working group
Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

European Association of Archaeologist