• Polski
  • English
  • AA+A++
Jamajka w 60 latach po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa 0brębskiego i współczesnych badań antropologicznych

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Jamajka w 60 latach po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa 0brębskiego i współczesnych badań antropologicznych

Autor projektu: dr Łukasz Kaczmarek

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu N N109 217736

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakres obowiązków: jednostka prowadząca projekt

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: dr Łukasz Kaczmarek
Zakres obowiązków: kierownik

Imię i nazwisko: Aleksander Posern-Zielińki
Zakres obowiązków: wykonawca

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Analiza ustaleń badawczych J. Obrębskiego dotyczących Jamajki i próba oceny ich zawartości w kontekście etnohistorycznym.
Przeprowadzenie nowych badań terenowych na Jamajce.

Cele szczegółowe projektu:

Zestawienie ustaleń badawczych Józefa Obrębskiego z aktualną sytuacją społeczno-kulturową Jamajczyków i próba prześledzenia jej zmian, które zaszły od czasu jego badań,
Ponowne rozpoczęcie naukowej eksploracji Jamajki przez polskich antropologów, ponieważ jest to niezmiernie interesujący kulturowo i społecznie obszar, na którym J. Obrębski nie doczekał się do tej pory kontynuatorów pośród adeptów swej dyscypliny naukowej.

Harmonogram projektu:

Prace studyjne, organizacyjne i analityczne w Polsce oraz kwerendy biblioteczne w Wielkiej Brytanii i USA (r. 2009- 12 miesięcy)
Opracowanie i analiza zebranych danych oraz przygotowanie i przeprowadzenie badań terenowych na Jamajce ( I faza - 2010- 12 miesięcy)
Opracowanie i analiza zebranych danych oraz przeprowadzenie badań terenowych na Jamajce (II faza - 2011- 12 miesięcy) oraz opracowanie monografii w maszynopisie

Rezultaty:

W latach 2009-2011 zrealizowano szereg badań archiwalnych i bibliotecznych (Polska, Wielka Brytania, Jamajka, Stany Zjednoczone Ameryki) nad spuścizną Józefa Obrębskiego oraz nad transformacjami społeczno-kulturowymi Jamajki (i Karaibów) od okresu poprzedzającego dekolonizację do współczesności. Przeprowadzono też wielomiesięczne, wielostanowiskowe badania terenowe na Jamajce. Ich główna część miała miejsce w miejscowościach eksplorowanych badawczo przez J. Obrębskiego – Warsop i Bull Savannah. Badaniami zostały także objęte pozostałe miejscowości, w których prowadzono w latach 40. i 50. XX wieku projekt pt. West Indies Social Survey. Józef Obrębski był jednym z głównych wykonawców tego programu badawczego realizowanego pod auspicjami naukowymi London School of Economics and Political Sciences. W celu rozszerzenia perspektywy badawczej i lepszego zrozumienia procesów i zjawisk wpływających na obecną sytuację społeczno-kulturową Jamajki przeprowadzono także badania i wizyty badawcze w szeregu innych miejscowości kraju, w tym w stołecznej aglomeracji Kingston. Przeprowadzono także wiele konsultacji naukowych z badaczami z Jamajki i USA.

Planowane rezultaty:

krytyczne opracowanie dotyczące wkładu J. Obrębskiego do antropologii światowej, przede wszystkim do antropologii społeczeństw (post)kolonialnych, na przykładzie Jamajki, ukazujące jego oryginalne podejście interpretacyjne i pionierski charakter
monograficzne opracowanie dwóch społeczności lokalnych na Jamajce w 60 lat po wykonaniu przez J. Obrębskiego ich antropologicznego „zdjęcia”, z wykorzystaniem materiałów polskiego badacza
przywrócenie polskiej i światowej antropologii pamięci o badaniach J. Obrębskiego na Jamajce.

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie referatów prezentowanych na konferencjach antropologicznych w Polsce jak i za granicą oraz artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, natomiast ostatecznym efektem prowadzonych badań stanie się monografia pt. „Jamajka w 60 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych” opracowane najpierw w wersji polskiej, a następnie w odpowiednio dostosowanej formie, w wersji angielskiej

Aktualności:

Łukasz Kaczmarek 2012, Anthropology of decolonizing and Postcolonial Caribbean. Jamaica 60 years after the West Indies Social Survey. Referat na spotkaniu etnologów w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze. 8-9.02.2012.
Łukasz Kaczmarek 2011, Migrations and Jamaican Cultural Homogeneity (sekcja anglojęzyczna pt. “Transnational migration and the state” pod przewodnictwem prof. Lindy Basch) , Instytut Historii PAN i IEiAK UW: 15 Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Masowym Migracjom pt. „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnacjonalizm” Warszawa 1-2.12.2011.
Łukasz Kaczmarek 2011, Jamajka w 60 lat po badaniach Józefa Obrębskiego, referat na zebraniu Polish American Ethnological Society w Atlantic City, 03.08.2011.
Aleksander Posern-Zieliński 2011, Józef Obrębski i antropologia Karaibów, referat na zebraniu Polish American Ethnological Society w Atlantic City, 03.08.2011
Aleksander Posern-Zieliński 2011, From peasant villages to post-slavery settlements. Joseph (Jozef Obrebski Social Anthropology of Colonial Jamaica, referat wygłoszony na “Knowledge and Value in a Globalising World. Disentangling Dichotomies, Quering Unities” Konferencji IUAES, AAS, ASAANZ, The University of Australia, Perth 5-8.07.2011.
Łukasz Kaczmarek 2010, Sytuacja kulturowa i etniczna a charakter modeli rozwoju w dawnych koloniach brytyjskich. Fidżi i Jamajka. Konferencja pt. „Rozwój a Kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne” Komitet Nauk Etnologicznych PAN, IEiAK UAM i IAE PAN. Członek komitetu organizacyjnego i sekretarz sekcji, Będlewo. 18-21.10.2010.
Nadchodzące:Łukasz Kaczmarek, Izabella Parowicz 2012, Does denial heal memory? The colonial traces in Jamaican urban tissues Cities&Societies in Comparative Perspective (Section “Coming to terms with the built heritage of the postcolonial city”), 11th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Praga 29.08-01.09.2012.

 

Publikacje

 

Łukasz Kaczmarek 2011, Rasa i klasa w (nie tylko) naukowym dyskursie o zróżnicowaniu społecznym: USA i Karaiby, „Etnografia Polska” LV/2011 (przyjęto do druku).